Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 28, 2019

October 28, 2019

Kapistahan nina Apostol San Simon at San Judas

Efeso 2, 19-22
Salmo 18, 2-3. 4-5

Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Lucas 6, 12-19

UNANG PAGBASA
Efeso 2, 19-22

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo’y itinayo rin sa saligan ng mga postol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Hesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo ma’y kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 2-3. 4-5

Tugon: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila!
Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa!
Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang,
patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi’t araw.

Tugon: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay,
at wala ring naririnig na kahit na anong ingay;
gayun pa man, sa daigdig ay laganap yaong tinig,
ang balita’y umaabot sa duluhan ng daigdig.

Tugon: Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Mga tapat na apostol
ay nagpupuri sa Poon
sa langit habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 6, 12-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong mga araw na iyon, umahon si Hesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, at pumili siya ng Labindalawa sa kanila, na tinawag niyang mga apostol: si Simon na pinanganlan niyang Pedro, at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan; si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote, na naging taksil.

Bumaba si Hesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybaying-dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 27, 2019 at 11:17 pm

REFLECTION: Today, we celebrate the Feast of the Apostles Saints Simon the Zealot and Jude Thaddeus. These two are considered to be one of the least known Apostles of our Lord. The New Testament doesn’t mention a lot about them, except Saint Jude who asked the Lord about his future revelation during the Last Supper discourses and the author of the second-to-the-last Bible book. Saint Simon was considered to be a zealot joining in a revolution to fight against the Roman occupation. But we could see how these 2 though considered minor were called into the College of Apostles. That is what the Gospel Reading states that these 12 men were called from ordinary lives, and their experience with Christ lead them to perform extraordinary services in carrying out the Evangelization of the Good News (although St. Matthias replaced Judas Iscariot the betrayer between the Ascension of Christ to Pentecost events). Saints Simon and Jude are celebrated together because they preached as far as Mesopotamia and Persia, and it was in Persia where they experienced martyrdom. The witnessing of the Apostles reminds us that we are also called to the same mission entrusted by Christ. It is our duty to bring the message of God’s love to others, so that it may be inscribed in our minds and hearts and others as well.

Reply

Aida October 28, 2019 at 6:16 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Mylene Farinas October 28, 2019 at 7:19 am

Salamat Panginoon sa pahayag ng pagkakaisa. Amen

Reply

Celine October 28, 2019 at 1:26 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO. ALLELUIA!

Reply

Edward Ramirez October 28, 2019 at 2:54 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU October 28, 2019 at 9:09 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Nitchelyn Campomanes October 28, 2019 at 9:39 pm

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Rachel Dela Cruz October 30, 2019 at 12:01 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:29 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: