Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 24, 2019

October 24, 2019

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 6, 19-23
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Lucas 12, 49-53

UNANG PAGBASA
Roma 6, 19-23

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan. Kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala nang palala, ngayon nama’y ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging-banal ninyo.

Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo’y kabanalan at ang kauuwia’y buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaraan ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at napapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
Filipos 3, 8-9

Aleluya! Aleluya!
Tana’y aking tatalikdan
upang si Kristo’y makamtan
bilang tanging pakinabang.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 49-53

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa – at sana’y napagningas na ito! May isang binyag pa na dapat kong tanggapin, at nababagabag ako hangga’t hindi natutupad ito! Akala ba ninyo’y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo: hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang lim katao sa isang sambahayan ay mababahagi: tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo.

Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki,
Ang ina at ang anak na babae,
At gayun din ang biyenang babae, at manugang na babae.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 20, 2019 at 7:54 pm

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ay isa sa mga kontrobersyal na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Unang sinabi ni Hesus na naparito siya upang ipadala ang apoy ng lupa at ito’y magnangis na. Ang nais niyang ipahiwatig na ang apoy ay sumusimbolo sa pag-aalab na dala ng Espiritu Santo. Ito ang magpapaningning sa tao tungo sa liwanag ni Kristo. Kaya ang binyag na ninanais ni Hesus ay nagmumula sa Espiritung iyon. Minsan nga sinabi ni Santa Catalina ng Siena: “Be who God wants you to be, and you will set the world on fire.” Tayong mga Kristiyano ay inaanayayahang maging apoy hindi lang panariwain ang init ng pag-ibig ng Diyos, kundi pati na rin ipagdala ang kanyang liwanag sa lahat, lalung-lalo ang mga nasa kadiliman dulot ng kasalanan. Ikalawang pahayag ni Hesus ay hindi siya naparito upang magbigay ng kapayapaan, kundi ang pagkbaha-bahagi. Sinasabi rin dito sa Ebanghelyo ang hidwaan ng dalawa laban sa tatlo, ama laban sa anak na lalaki, ina laban sa anak na babae, at biyenan laban sa manugang. Hindi ito nangangahulugang si Hesus ay nagsasaya dahil sa pagkawatak-watak ng mga tao, kundi ito ay nagsisilbing babala sa atin tungkol sa mga pagkakataong hindi tanggap ng ilan ang mga mensahe ng Panginoon. Kahit pinipilit ng mga mananampalataya sa mga hindi naniniwala na ilagay ang pananampalataya sa Panginoon, marami pa rin ang ayaw makinig at minsan umaabot hanggang sa punto ng pagsasalungat. Sa kabuuan, ang gustong ipunto ng Panginoon na sa panahon ng mga ganitong pagsubok sa buhay, ang hindi matitinag ay ang pagmamhal ng Diyos sa ating lahat. Bagamat tayo’y mga tao lamang na may posibilidad na magkasala, patuloy tayong mamahalin ng Panginoon habambuhay upang tayo’y mas lumapit sa kanya. At ganun rin ang ating ituturing sa mga ibang taong nagsuway sa kanya na sana iakay natin sila sa pamamagitan ng pagmamahal tungo sa Panginoon na siyang dala ang apoy ng liwanag.

Reply

Aida October 24, 2019 at 5:12 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Edward Ramirez October 24, 2019 at 6:21 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Mylene Farinas October 24, 2019 at 7:47 am

Oh, God Father. Thank you for the promise of eternal life.Yet, my Lord, if I may ask. Please let not my house be divided. Bring us closer instead, be one in our faith in you. This I ask in Jesus’ name. Amen.

Reply

Dolly Sun October 24, 2019 at 10:52 am

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry Estanislao October 24, 2019 at 10:22 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: