Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 22, 2019

October 22, 2019

Play

Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Lucas 12, 35-38

UNANG PAGBASA
Roma 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ang kasalana’y pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala.

Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigitan ng kagandang-loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao – si Hesukristo. Sa pamamagitan ng isang tao – si Adan – naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamahitan din ng isang tao – si Hesukristo – higit ang kinamtan ng mga kinahabagan nang sagana at pinawalang-sala: sila’y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon.
Kaya’t kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayun din naman, marami ang pawawalang-sala sa pagsunod ng isang tao.

Ngunit kung dumami man ang kasalanan, lalo namang sumagana ang kagandahang-loob ng Diyos. Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayun din naman maghahari ang kagandahan ng loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang-sala upang kamtan ang buhay na walang hanggang sa pamamaggitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
Sa halip, ang pandinig ko upang ika’y dinggin.
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
na Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itotago sa puso ang aral.”

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Silang lumalapit sa iyo’y dulutan
ng ligaya’t galak na walang kapantay;
bayaang sabihing: “Ang Poon ay Dakila!”
Ng nangaghahangad maligtas na kusa.

Tugon: Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
Lucas 21, 36

Aleluya! Aleluya!
Manalanging walang humpay
samantalang hinihintay
si Hesus na Poong mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 12, 35-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag, at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hatinggabi o madaling-araw siya dumating.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 20, 2019 at 7:32 pm

Pagninilay: Ilang linggo na lang po at papasok po tayo sa bagong Taong Panliturhiya ng ating Simbahan. Tayo ay papasok sa Panahon ng Adbiyento, kung saan ito ang panahon ng paghahanda para sa Tatlong Pagdating ni Kristo: (1) Ang kanyang Pagkatawang-tao na ipinagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang, (2) Ang kanyang Muling Pagpaparito sa huling araw na hindi alam ng lahat kundi ng Amang Diyos, at (3) Ang araw-araw na pagdating ng Panginoon sa misteryo at mga Sakramento. Ang Ebanghelyo ay isang paanyaya ng paghahanda sa pagdating yaon ng Panginoon. Hinikayat ni Hesus ang kanyang mga alagad na ilawan ang kanilang lampara. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, niloob niyang magkaroon ng ilaw, at ito’y nangyari. Ang katuparan ng ilaw na iyon ay si Hesus, nang siya’y ipanganak sa Bethlehem bilang tanda na dumating na ang nakatakdang kaligtasan ng tao. Ito ay isang paanya na maghari ang liwanag sa buhay ng mga alagad, at itong ilaw na galing pa sa simulang nilikha ng mundo ay patuloy na sinisindi sa Simbahan hindi lang sa mga kandila ng altar, kundi sa bawat isa sa ating mananampalataya. Parang tayong mga bisitang naghihintay sa pagdating ng Ikakasal nang may sapat na paghahanda. Itong dakilang kasalan ay sumisimbolo sa buhay na walang hanggan dahil tayo ay makakasama ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Kaya habang tayo’y namumuhay, makita nawa natin ang Panginoon sa bawat senyales at misteryo ng ating buhay, lalung-lalo na sa Sakramento ng Eukaristiya na ito’y sakramental na pagtitipan natin sa kanya. At ipinaalala ni San Pablo sa atin sa Unang Pagbasa na si Hesus ang tanda ng ating kaligtasan sapagkat siya ang bagong Adan na tumupad sa kalooban ng Diyos Ama. Ito’y taliwas sa katauhan ni Adan na sinuway ang Diyos sa pagkain ng prutas mula sa punong pinagbawalan siya, na si Kristo ay naging masunurin sa kalooban ng Ama hanggang sa kanyang kamatayan sa Krus. At itong pangyayaring ito ay nagdulot ng ating kaligtasan mula sa ating pagkaalipin sa kasalanan. Kaya’t tayong mga anak ng Diyos ay inaasahan na manatiling tapat sa kanyang presensiya habang hinihintay natin ang maligayang araw ng pagdating ni Hesukristo.

Reply

PATRICK CU October 22, 2019 at 2:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

PATRICK CU October 22, 2019 at 2:50 am

Salamat po o Poon ni kailanman ay hindi niyo kami pinababayaan, hindi man po ako karapat dapat lahat ng pagpapala niyo ay siksik liglig umaapaw. Ngayon po ako ay nakikiusap at nagtitiwala, Panginoon, pagalingin niyo po ang aking karamdaman. AMEN.

Reply

Aida Ramirez October 22, 2019 at 5:45 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine October 22, 2019 at 1:06 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.AMEN
ALLELUIA!

Reply

Liberty C. Baligod October 22, 2019 at 8:53 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuKristo.

Reply

kulot October 22, 2019 at 9:13 pm

salamat sa diyos. amen…

Reply

Nichelyn October 22, 2019 at 11:33 pm

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 3:36 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: