Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 1, 2019

March 1, 2019

Play

Biyernes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 6, 5-17
Salmo 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35

Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Marcos 10, 1-12

UNANG PAGBASA
Sirak 6, 5-17

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Ang magiliw na pangungusap ay nakaaakit ng maraming kaibigan,
at ang matamis na pananalita’y susuklian ng magandang sagot.
Makipagbatian ka sa maraming tao,
ngunit isa lamang sa sanlibo ang hihingan mo ng payo.

Bago ka makipagkaibigan kaninuman, subukin mo muna siya,
at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad.
Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala
na di mo maaasahan sa oras ng pangangailangan.

May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo,
at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo,
Anupat lalabas kang kahiya-hiya.
Mayroon ding kaibigang kasalu-salo mo sa pagkain,
ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan.
Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino,
uutusan niya pati ang mga katulong mo;
ngunit sa kasawia’y pababayaan ka niya,
pagtataguan ka, at di mo na siya makikita.

Lumayo ka sa kaaway,
at mag-ingay ka sa kaibigan.
Ang matapat na kaibiga’y parang matibay na kuta,
pag nakatagpo ka ng tulad niya’y para kang nakahukay ng malaking kayamanan.
Walang kasinghalaga ang matapat na kaibigan
hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi.
Ang matapat na kaibiga’y parang gamot na nagbibigay-buhay,
at siya’y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon.
Ang may takot sa Panginoo’y makatatagpo ng tapat na kaibiganm
at ang mga kaibigan niya’y tulad niyang may takot sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 12. 16. 18. 27. 34. 35

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Pupurihin kita, Poon, ika’y aking pupurihin,
ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin.

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Sa bigay mong kautusa’y lubos akong nalulugod,
iingatan sa puso ko upang iyo’y di malimot.

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan,
yaong buting idudulot sa akin ng iyong aral.

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan,
sa utos mong mapang-akit, ako nama’y mag-aaral.

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Ituro mo ang batas mo’t sisikapin kong masunod,
buong pusong iingata’t susundin nang buong lugod.

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

Sa pagsunod sa utos mo, ako’y iyong pangunahan,
sa utos mo’y naroon ang ligayang inaasam.

Tugon: Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ‘ko

ALELUYA
Juan 17, 17b

Aleluya! Aleluya!
Amang D’yos ni Hesukristo,
ang salita mo’y totoo,
kami ay pabanalin mo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa lupain ng Judea, at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao, at tulad ng dati’y nagturo sa kanila.
May mga Pariseong lumapit kay Hesus. Ibig nilang masilo siya kaya’t kanilang tinanong, “Naaayon ba sa Kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?” Tugon niya, “Ano ang utos sa inyo ni Moises?” Sumagot naman sila, “Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Dahil sa katigasan ng inyong ulo kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan: ‘Nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito’y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila’y magiging isa.’ Kaya’t hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao.”
Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Hesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, “Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa – siya’y nangangalunya. At ang babaing humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 11 comments… read them below or add one }

toeodra salvatierra aurellano February 24, 2017 at 9:56 am

napakagandang pamamaraan para atin munang suriin ang kong sino ang ating tunay na pagkakaron ng kaibigan.; .hindi basta kaibigan itoy magiging tapat satin, may pagkakataong sila pa sisira satin. maging mapanuri at mapagmatyag sa lahat ng makakasalimuha sapagkat hindi lahat ng iyong pag aakalang magiging tapat na kaibnigan siya na pala ang sisira satin… maraming ganito sa ating mundo kaya dapat mapanuri muna tayo bago tayo magbigay tiwala sa sino mang ating nakakasalimuha na sa ating pag aakala tapat siya sa atin….

Reply

Patrick Cu February 25, 2017 at 12:50 am

Maganda at eye opener ito para sa akin na kahit “mahalin ang kapwa” ay kunsepto ng Panginoon, ngunit ang tiwala ay ibang usapan padin. Minsan kung isang salita lamang o kautusan ang tinitignan pwede magkamali. Kay buti niyo po Panginoon, please enlighten us all of your servants.

Reply

Reynald Perez February 28, 2019 at 11:56 pm

Pagninilay: Maraming kritiko ngayon ay natatanong: “Bakit ba di-sang-ayon ang Simbahang Katolika sa diborsyo?” Ang sagot ay makikita sa ating Ebanghelyo ngayon (Marcos 10:1-12). Tinanong ng mga Pariseo si Hesus kung naayon sa batas ang pagdiborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dahil inutuos nga raw ni Moises na bigyan ng isang kasalutan. Sinagot ni Hesus na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Nangyari lang iyan dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ang turo niya tungkol sa Sakramento na Kasal ay nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, at mayroon espirituwal na pagsasama, at nagiging isa ang dalawa. At sinabi pa ni Hesus sa kanyang mga alagad na sinumang nagdiborsyo sa kanyang asawa at nagpakasal sa isa pa ay nakikiapid na.
Mga kapatid, napakalinaw ang mga salita ng Panginoon: ang plano ng Diyos ay kasal, at ang tao lang mismo ay nagplano ng diborsyo. Subalit may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawang babae, at pinipilitan ang babae na humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Sa pananaw ng Simbahan, pinapayapagan naman ang pagpapawalang-bisa ang kasal (annulment) at paghihiwalay (separation), subalit hindi ang diborsyo. Pero may mga babae lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso ng asawa ay sinasabing dapat pahayagan ang diborsyo sa bawat Estado ng mga bansa, lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaaproba ng Tagapagpaganap at Pambatasan ng ating bansa. Kaya lang hindi ito kailanman papayapagan ng ating Simbahan. Ang nais lang ipunto ng Ebanghelyo sa ating buhay-Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa’t isa. Dapat tingan muna ng magkasintahan kung magiging wasto ang kanilang sibil at espirituwal na pagsasama. At ang bawat pangako na binibigkas sa kasal ay kailangan wagas, at ang pamilyang ibubuo ay dapat ipatatag at ippagmalaki nang maayos. Kaya sa ating pamumuhay sa daang ito, nawa’y maging matatag, mabuti, at maayos ang bawat relasyon ayon sa mga mata ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay.

Reply

Reynald Perez February 28, 2019 at 11:59 pm

Pagniilay: Maraming kritiko ngayon ay natatanong: “Bakit ba di-sang-ayon ang Simbahang Katolika sa diborsyo?” Ang sagot ay makikita sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 19:3-12). Tinanong ng mga Pariseo si Hesus kung naayon sa batas ang pagdiborsyo ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae dahil inutuos nga raw ni Moises na bigyan ng isang kasalutan. Sinagot ni Hesus na ang diborsyo ay hindi plano ng Diyos, kundi kasal. Nangyari lang iyan dahil sa katigasan ng puso ng mga tao. Ang turo niya tungkol sa Sakramento na Kasal ay nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, at mayroon espirituwal na pagsasama, at nagiging isa ang dalawa. At sinabi pa ni Hesus sa kanyang mga alagad na sinumang nagdiborsyo sa kanyang asawa at nagpakasal sa isa pa ay nakikiapid na.
Mga kapatid, napakalinaw ang mga salita ng Panginoon: ang plano ng Diyos ay kasal, at ang tao lang mismo ay nagplano ng diborsyo. Subalit may mga kasong inaabuso ang lalaki sa kanyang asawang babae, at pinipilitan ang babae na humiwalay sa kanyang asawang lalaki. Sa pananaw ng Simbahan, pinapayapagan naman ang pagpapawalang-bisa ang kasal (annulment) at paghihiwalay (separation), subalit hindi ang diborsyo. Pero may mga babae lalo na ang mga biktima ng pang-aabuso ng asawa ay sinasabing dapat pahayagan ang diborsyo sa bawat Estado ng mga bansa, lalo na hindi pa ito sinasabatas at inaaproba ng Tagapagpaganap at Pambatasan ng ating bansa. Kaya lang hindi ito kailanman papayapagan ng ating Simbahan. Ang nais lang ipunto ng Ebanghelyo sa ating buhay-Kristiyano ay maging maayos at matapat ang relasyon sa isa’t isa. Dapat tingan muna ng magkasintahan kung magiging wasto ang kanilang sibil at espirituwal na pagsasama. At ang bawat pangako na binibigkas sa kasal ay kailangan wagas, at ang pamilyang ibubuo ay dapat ipatatag at ippagmalaki nang maayos. Kaya sa ating pamumuhay sa daang ito, nawa’y maging matatag, mabuti, at maayos ang bawat relasyon ayon sa mga mata ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay.

Reply

PATRICK CU March 1, 2019 at 2:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!

Reply

Lilian M.Saltore March 1, 2019 at 5:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Aida Ramirez March 1, 2019 at 6:47 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Melba G. De Asis March 1, 2019 at 6:58 am

Sa unang pagbasa ay sinasabi na maging maingat sa pagpili ng kaibigan. Sa simula pa lang ng pakikitungo natin sa sting kapwa yon ay umpisa upang makilala natin kung may magandang puso at pag-uugali ang isang tao at dun na nagsisimula ang magandang samahan hanggang maging magka-ibigan. Mabuting kilalaning ang isang tao bago ituring na kaibigan, sapagkat higit ang pagtingin ating ibinibigay sa kanila, na kadalasan ay higit pa sa isang kapatid na lahat ng tungkol sa ating buhay ay nasasabi natin sa kaibigan. Ang mabuting kaibigan pala ay kaloob na mula sa Diyos. Kaya isama natin sila palagi sa ating mga panalangin at magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkakaloob Niya sa atin ng mabuting kaibigan.

Sa ebanghelyo naman ngayon ay ang pagpapahalaga sa kasal ang turo ng Panginoon. Ang pagpasok sa buhay may asawa ay isang panghabangbuhay na commitment. “Huwag makikiapid” yan ay isa sa utos ng Diyos. Kaya dapat ay piliing mabuti kung sino ang ating makakasama sa buhay. Pag pumasok sa buhay may asawa dapat ay maging matatag sa anumang pagsubok at hangaring pareho ng babae at lalaki na maging matatag ang kanilang pagsasama at isipin kung paano pananatilihin ang pagmamahalan sa isa’t isa. Dangan nga lamang at talagang may katigasan ng ulo ang tao, at madalas ay nauuwi sa paghihiwalay at kadalasan ang buhay at hinharap ng mga anak ang nasisira.

Nawa Panginoon na patibayin mo ang aming pagsasamang mag-asawa at kayo ang pumagitna sa amin sa lahat ng sandali. Marami ng pagsubok ang aming pinagdaanan at maramingnsalamat Panginoon na sa kabila nito ay mas hinangad namin na maging matatag atbmaayos ang lahat sa amin. Amen.

Reply

Celine March 1, 2019 at 2:04 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

ruben calindong March 2, 2019 at 3:52 am

pinupuri ka nmin mag asawa panginoon.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: