Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 28, 2019

February 28, 2019

Huwebes ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 5, 1-10
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Marcos 9, 41-50

UNANG PAGBASA
Sirak 5, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Huwag kang manalig sa iyong kayamanan
at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo’y hindi mo kailangan ang sinuman.
Huwag kang padadala sa labis na hangarin,
na makamtan lamang ang gusto’y kahit paalipin.
Huwag mong sabihing wala kang kinikilalang kapangyarihan,
sapagkat darating ang panahong sisingilun ka ng Panginoon.
Huwag mo ring sabihin,
“Wala namang nangyayari sa akin, matapos akong magkasala!”
Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa.
Huwag kang mahirati sa pagkakasala
dahil sa pag-asang lagi ka niyang patatawarin.
Huwag mong sabihin, “Walang katapusan ang kanyang habag.
Patatawarin niya ako, gaano man karami ang aking kasalanan.”
Sapagkat kung siya’y marunong maawa, marunong din siyang magalit,
at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan.
Magbalik-loob ka na agad sa Panginoon;
huwag mong ipagbukas ang pakikipag-kasundo sa kanya,
sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti,
at mapapahamak ka sa oras ng pagsusulit.
Huwag kang manalig sa kinamkam mong kayamanan,
sapagkat gagamitin iyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsasaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitityak na magtatagumpay.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Tugon: Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 41-50

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo: sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo’y kay Kristo ay tiyak na gagantimpalaan.
“Mabuti pa sa isang tao ang siya’y bitinan ng isang malaking gilingang-bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impiyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo! Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo! Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impiyerno. Doo’y hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy.

“Sapagkat ang bawat isa’y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapaaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayo’y magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 25, 2019 at 11:57 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang matuwid na paalala ni Sirac tungkol sa mga bagay na lilipas sa ating mundo at mga bagay na kailangan nating gawin na hindi lang basta ginagamit ang Diyos bilang palusot na hindi tayo’y magsisikap kuno. Alam po natin na maraming kayamanan at ari-arian ay naging bahagi na ng ating pamumuhay dahil na rin sa ating kasipagan na makamit ang mga bagay na ito. Subalit ang pinupunto dito ay sa kabila ng ating mga pangangailangan at kagustuhan sa materyal na bagay, dapat tayo ay patuloy na magtiwala at sumampalataya sa Panginoong Diyos. Ngunit hindi dapat umabot sa punto na palagi na lang “bahala ang Diyos” na ating ilulusutan. Ito’y isang maling pag-iisip kung inaasta natin ang lahat ng pangyayari sa kanya na hindi tayo mismo’y gumagawa, hindi makabuluhan ang ating pananalig sa kanya. Kaya ang tunay na mananampalataya ay umaasa sa Panginoon at ganun rin ay namumuhay nang matuwid at gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Kaya ang Ebanghelyo ngayon ay isang babala ni Hesus tungkol sa mga iskandalo na maaring tayo’y mahulog sa pagkakasala. Ang isang iskandalo ay hindi kanais-nais na pangyayari kung ang taong malapit sa iyo o kaya ay bahagi ng iyong grupo ay nakagawa ng isang nakakahiyang kasalanan. At madalas ang bunga ng mga iskandalo ay pagsisira ng reputasyon ng indibidwal o kaya ng isang samahan. Kaya si Hesus ay nagbabala sa mga manunukso sa ibang tao na gumawa ng masama, mas mabuti pa raw kung tatanggalin natin ang ating mga mata, kamay, at paa. Ngunit hindi literal ang pagpuputol ng mga bahagi ng katawan, bagkus ang punto ni Hesus ay ang pag-iiwas sa mga tuksong maaring ilagay tayo sa paggawa ng kasalanan. Marahil maraming Katoliko ngayon ay nakarinig ng mga balita tungkol sa sekswal na pang-aabuso ng iilang Pari. Kaya nitong mga nakaraang araw, idinaos ang isang pulong sa Vatikano upang pag-usapan ang pagproprotekta sa mga kabataan at pati na rin ang mga biktima ng panghahalay ng iilang taong nasa larangan ng relihiyon. Makikita natin na ito ay isang laganap na iskandalo na hinaharap ng ating Simbahan. Pero bilang tao lamang, ang buong sambayanan ng Diyos ay may tungkulin at karapatang ipagdasal ang bawat miyembro ng ating pananampalataya, at gayun din ang ating Santo Papa, Obispo, mga Pari, Diyakono, madre, at iba pang relihiyoso’t relihiyosa. Bagamat mayroon tayong kanya-kanyang kahinaan na minsan hindi tayo’y nagiging mga mabuting Katoliko, patuloy tayong lumakad sa grasya ng Panginoon habang ipinapagdasal natin ang ating mga pastol, namumuno, at tayong mga ordinaryong Laiko.

Reply

Laila February 26, 2019 at 5:03 am

Thank you for the daily bread. Amen.

Reply

Aida Ramirez February 28, 2019 at 5:43 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOONG HESUKRISTO.
Salamat sa pagbasa at mabuting balita at sa pagninilay.
Malaking tulong upang maging gabay natin sa pang araw araw na pamumuhay at patuloy na paalala sa ating lahat para sa mga tamang hakbang dito sa mundong ibabaw .

Reply

Marilyn Quiminiano Castillo February 28, 2019 at 6:04 am

Purihin ang Diyos. Salamat po sa inyong kapahayagan ng mga pagbasa at mabuting balita. Inspirasyon po namin ang lahat ng ito .at sa pagni ilay n nagpapalaim pra maunwaan amg mensahesa araw-araw at nawa’y maisabuhay ko po ito st maishare din sa kapurihan ng Kanyang Pangalan Panginoong Hesukristo.

Reply

Melba G. De Asis February 28, 2019 at 7:34 am

Marami o halos lahat tayo ay naghahangad ng kayamanan, ngunit nawa’y huwag itong maging sanhi ng ating pagkakasala at pagkahiwalay sa Panginoon. Magandang ang kayamanan ay makamit natin sa mabuting paraan ngunit marami ay gumagamit ng panlalamang o panloloko at mga taliwas na pamamaraan para lamang yumaman. Dapat nating pahalagahan ang mga paalala at turo ng Panginoon, na hangarin natin na maging mabuti at huwag gumawa ng masama at alisin natin sa ating puso at pag-iisip ang mga masasamang gawain at ang gawin natin ay ang mga magagandang bagay na ikalulugod ng Panginoon. Aanhin natin ang kayamanan na nanggaling naman sa masamang gawain at panlalamang. Ang tunay na kayamanan ay ang katahimikan sa ating puso at pag-iisip. Maraming salamat Panginoon sa mabuting salita at turo Mo na palagi naming gabay sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa kabutihan Mo. Amen

Reply

kulot February 28, 2019 at 9:04 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Celine February 28, 2019 at 2:11 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Dolly Sun February 28, 2019 at 6:50 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

ruben calindong March 1, 2019 at 6:32 am

pinupuri ka nmin jesus.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: