Mga Pagbasa – Sabado, Marso 2, 2019

March 2, 2019

Sabado ng Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 17, 1-13
Salmo 102, 13-14. 15-16. 17-18a

Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

Marcos 10, 13-16

UNANG PAGBASA
Sirak 17, 1-13

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok,
at ito’y sa alabok din uuwi.
Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay,
ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa.
Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya,
at ginawa silang kawangis niya.
Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao,
at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid.
Binigyan sila ng Panginoon ng limang pandamdam,
at binigyan pa rin ng pang-anim – katalinuhan, at pampito – isip;
sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nagdaraan sa pandamdam.
Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga,
at kapangyarihang mag-isip at magpasiya.
Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan,
at tinuruang kumilala ng mabuti at masama.
Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao,
at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang,
at ipinahintulot niya ang ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahanga-hangang ginawa.
Upang papurihan nila ang kanyang pangalan
at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa.
Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral,
at ipinamana sa kanila ang Kautusan na nagbibigay-buhay.
Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman,
at ipinahayag sa kanila ang kanyang mga kautusan.
Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan,
at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig.
Sinabi niya sa kanila: “Huwag kayong gagawa ng masama;”
at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa.
Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao,
at walang nalilingid sa kanyang na anuman.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 13-14. 15-16. 17-18a

Tugon: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

Kung paano nahahabag ang mga sa anak niya
gayun siya nahahabag sa may takot sa kanya.
Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan,
alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay.

Tugon: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

Ang buhay ng mga tao’y parang damo ang katulad,
Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak;
kapag ito ay nahanginan, nawawala’t nalalagas,
nawawala mandin ito at hindi na namamalas.

Tugon: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan
sa sinuman sa kanya’y may takot at pagmamahal;
Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan.
yaong magtatamo nito’y ang tapat sa kanyang tipan.

Tugon: Pag-ibig mo’y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 10, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Hesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay; ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Hesus nang makita ito, at sinabi sa kanila, “Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya.” At kinalong ni Hesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 7 comments… read them below or add one }

PATRICK CU March 2, 2019 at 3:54 am

Salamat sa Diyos! AMEN!!!

Reply

ruben calindong March 2, 2019 at 5:03 am

ang pag ibig ng dios ay walang makakapantay..

pinupuri ka namin ama.

Reply

Aida Ramirez March 2, 2019 at 5:30 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Celine March 2, 2019 at 10:56 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALELLUIA!

Reply

Dolly Sun March 2, 2019 at 11:04 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry March 2, 2019 at 11:26 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:34 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: