Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 07, 2015

November 7, 2015

Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 7, 2015
Sabago ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Roma 16, 3-9. 16. 22-27

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscila at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Hesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay; at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga simabahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito.

Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epenetom ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia, at kay Maria, na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia, na nakasama ko sa bilangguan; sila’y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin.

Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estaquis.

Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo.

Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon.

Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko – sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat-yaman ng lungsod, at ng ating kapatid na si Cuarto.

Nawa’y sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen.

Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang Mabuting Balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila’y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta.

Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat – sa kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo! Amen.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw,
di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman.
Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin;
ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan,
ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan.
Ang karangalan mo at pagkadakila’y ipamamalita,
at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga.

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang;
lahat mong nilikha ay pupurihin ka’t pasasalamatan.
Babanggitin nilang tunay na dakila ang ‘yong kaharian,
at ibabalitang tunay kang dakila’t makapangyarihan.

Tugon: Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

MABUTING BALITA
Lucas 16, 9-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng salibutang ito. Maubos man ito’y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay; ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo magpagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?

“Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran nang sabay ang Diyos at ang kayamanan.”

Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Hesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: