Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 05, 2015

July 5, 2015

Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 2, 2-5
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Marcos 6, 1-6

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 05, 2015
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 2, 2-5

Pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel

Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi: “Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong diyos. Sa makinig sila o sa hindi — pagkat matigas nga ang kanilang ulo — malalamn nilang may isang propeta sa gitna nila.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 122, 1-2a. 2bkd. 3-4

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Ang aking pangmasid doon nakapukol,
sa luklukang torno mo, O Panginoon.
Tulad ko’y aliping ang inaasahan
ay ang amo niya para matulungan.

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Kaya walang humpay ang aming tiwala,
hanggang ikaw, Poon, sa ami’y maawa.
Mahabag ka sana, kami’y kaawaan,
labis na ang hirap naming tinataglay.

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

Kami’y hinahamak ng mga mayaman,
matagal na kaming laging inuuyam
ng mapang-aliping palalo’t mayabang.

Tugon: Mata nami’y nakatuon sa awa ng Panginoon.

IKALAWANG PAGBASA
2 Corinto 12, 7-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangha-manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako’y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. Tatlong beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot, “Ang tulong ko’y sapat sa lahat ng pangangailangan mo; lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.” Kaya’t buong galak na ipagmamapuri ko ang kaning kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dail kay Kristo, walnag halaga sa akin kung ako ma’y mahina, kutyain, pahirapan, usigin, at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 6, 1-6

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng Araw ng Pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang marmaing nakarinig sa kanya at nagtanong, “Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria, at kapatid nina Santiago, Jose, Judas, at Simon? dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?” At siya’y ayaw nilang kilanlin. Kaya’t sinabi ni Hesus sa kanila, “Ang propeta’y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay.” Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang maysakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Leave a CommentPrevious post:

Next post: