Sunday, May 8, 2011

Mga Pagbasa – Linggo, Mayo 8, 2011

Ikatlong Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay

Mga Gawa 2, 14. 22-23
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin.

1 Pedro 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

« Basahin at Pakinggan »