Martes, Marso 5, 2024

March 5, 2024

Martes ng Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Third Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Daniel 3, 25. 34-43

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing-dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinaka-aba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang; wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami’y matutong sumunod sa iyo nang buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas, at sa gayo’y muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Joel 2, 12-13

Magsisi tayong mataos,
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos;
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyung piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw – napakasama mo!’ Sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Melba G. De Asis March 26, 2019 at 6:00 am

Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay ang daan para tayo ay mapatawad din ng Diyos sa sa ating mga kasalanan., hindi lamang 7 beses kundi pitumpu at pitong beses. Para sa isang tao ang paghingi ng tawad ay napakahirap lalu na ang pagpapatawad sa kapwa. Ngunit kung taos puso tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan ang paggagawad sa atin ng kapatawaran ating pinagkasalahan ay magiging madali mula sa kanila. Kung tayo ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin ang Diyos pa kaya nating nasa langit ang hindi magpapatawad? Nung ipako siya sa krus ay tinubos na Niya tayo at pinatawad na sa ating mga kasalanan. Sana’y magawa nating sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon na magpatawad sa mga nagkakasala atin., para tayo ay Kanya ring mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen

Reply

Reynald Perez March 17, 2022 at 6:48 pm

PAGNINILAY: Inaanyayahan tayo ngayong Kuwaresma na makipagkasundo sa Diyos at makipagkasundo sa isa’t isa. Kaya’t hinihikayat tayo ng panalangin ng Panginoon: “Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala laban sa amin.”

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18: 21-35), tinanong ni San Pedro si Jesus kung gaano karaming beses dapat siyang magpatawad ng sinumang nagkasala sa kanya. Tugon ni Hesus na hindi pito, kundi pitumpu’t pitong beses. Nangangahulugan ito na dapat nating patawarin ang ibang tao sa oras na sila’y tunay na nagsisisi at nais humingi ng tawad. Kaya kapag ang isang tao ay humingi ng kapatawaran mula sa loob ng kanyang puso, tayo ay inaanyahang patawarin ang taong iyon. Kung tayo pa nga ay pinagsisisihan sa Diyos ang ating sariling mga kasalanan, bakit hindi natin patawarin ang mga nais makipagkasundo sa atin? Nakalulungkot ang ilan ay katulad ng lingkod sa talinghaga, na ipinakulong lamang ang kapwa nitong lingkod na may maliit na utang. Kaya ang hari ay nagagalit sapagkat hindi niya binigyan ng lalaki ng pangalawang pagkakataon. Bilang resulta, ang alipin ay ipinakulong habang ang lalaking iyon ay ipinalaya.

Sa Partikular na Paghahatol ng Panginoong Hesus, tatanungin niya tayo: “Pinatawad mo ba ang iyong kaaway? Ibinigay mo ba sa kanya ang isa pang pagkakataon, sa katulad na paraan kung paano binigyan ka ng Ama ng isa pang pagkakataon?” Kung maalala natin na si Hesukristo ay ipinako sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa ating mga kasalanan. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng pagsasailalim niya sa dakilang kalooban ng Ama. Subalit siya’y muling nabuhay, at pinatawad niya si San Pedro sa tatlong beses ng pagmamahal nito sa kanya, bilang kabayaran sa tatlong beses siya’y ipinagkaila.

Kaya sa ganyang paraan din dapat nating patawarin ang ibang tao. Habang naglalakbay tayo sa daan ng Kuwaresma, nawa’y tularan natin ang habag at awa ng ating Diyos Ama sa pagpapatawad at pakikipagkasundo sa ating kapwa nang umapaw pa ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño March 22, 2022 at 9:07 am

Sadyang napakahirap para sa isang tao ang magpatawad ng kapwa nya. Nagtatanim tayo ng sama ng loob. Hindi na nga natin mapatawad ay iniisip pa nating maghiganti o di kaya nman ay ipinapanalangin natin na may masamang mangyari duon sa taong nagkasala sa atin.

Hindi ito ang gusto ng Ama. Ang Ama ay mahabagin kami tayo ay nanikluhod at taos pusong humihingi ng kapatawaran. Binibigyan nya tayo pag-asa at pagkakataon na magbago kung tayo ay magsisisi. Hindi rin tayo patatawarin ng Diyos kung tayo hindi marunong magpatawad. Katulad ng ginawa ng Hari sa ebanghelyo ay ipinakulong nya ang taong pinatawad nya at hindi marunong magpatawad. Saan tayo pupulutin? Anong kapahamakan ang naghihintay sa atin? Hindi ba tayo natatakot sa Diyos?

Huwag tayong magyabang na hindi natin kailangan ang Diyos ng dahil lamang na magingawa ang buhay mo ngayon, maganda ang trabaho, mayaman, komportable, may asawa t mga anak, may posisyon, may kapangyarihan o awtoridad sapgkat anumang oras o sa isang iglap lamang ay kayang bawiin ng Panginoon kung ano ang meron ka ngayon maging ang iyong buhay o mahal sa buhay.

Dinarasal lagi natin ang panalangin na itinuro sa atin ni Hesus ang “Ama Namin”. Nakapaloob dito ang dalanging “Patawarin mo kami sa aming mga sala gay ng pagpapatawad namin sa nagkakasal sa amin”. Ginagawa mo ba ito?

Samantalahin natin ang Kwaresma upang magbago at magbalik loob.

Reply

Malou Castaneda March 4, 2024 at 10:21 pm

PAGNINILAY
Sa ating buhay, nabilang na ba natin kung ilang beses na tayong natutong magpatawad ng mga tao? Iyan ang punto ng bilang na pitumpu’t pito na sinabi ni Hesus. Naaalala ko, noong kabataan ko, may panahon na sinisi ako sa isang bagay na hindi ko ginawa. Naisip ng aking kaibigan na siya ay mali at ang kanyang hakbang ay ang makipagkasundo at humingi ng aking kapatawaran. Siyempre, walang paraan na maaalis niya ang hindi pagpansin na ‘parusa’ na ibinigay niya sa akin, ngunit wala akong pakialam: pinatawad ko siya kaagad. Isa siya sa mga malapit kong kaibigan, at mahal ko siya.

Tila palagi tayong dumaranas ng sakit mula sa iba. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nagsisimulang magdagdag at magputik sa ating buhay ng kapaitan at pangungutya. Ngunit, kung bibigyan natin ng pansin ang mga salita ni Hesus, hindi ito dapat. Ang pagpapatawad ay dapat na kaagad at hayaang malayang mabigay ang kapatawaran sa mga taong nanakit sa atin. Humihingi tayo ng tawad sa mga nasaktan natin, at tinatanggap natin ito ng kasagsagan, ngunit kapag oras na natin, pinipigilan natin ito, sa kung anong dahilan, at nilalamon natin ang pait na parang matamis sa lasa. Ang ating pagpapatawad ay dapat ibigay ng sagana. Kailangan nating pagnilayan araw-araw ng may pasasalamat kung paano tayo pinapatawad ng Diyos sa tuwing tayo ay nagkakasala sa Kanya at ito ang unti-unting magdadala sa atin na maging maawain at maging handang magpatawad.

Panginoong Hesus, pinatawad Mo ang aming mga kasalanan. Bigyan mo kami ng biyaya na magpatawad sa iba. Amen.
***

Reply

Jess C. Gregorio March 5, 2024 at 6:06 am

Pagninilay sa Mabuting Balita ni Jess C. Gregorio:

Mahalaga sa Buhay Kristiyano ang magpatawad. Una, dahil hindi tayo mapapatawad sa ating kasalanan kung hindi tayo magpapatawad. Pangalawa, ang galit ay makamundong katangian na nagpapabigat sa sa atin. Maraming iba’t ibang klase ng kasalanan ang nagmumula sa poot. Ang mga ito ay paghihiganti, pagpatay, pag iisip ng masama sa kapwa, tsismis o paninirang tao, inggit, pagdadamot, sungit, pang aapi, pride, kasinungalingan, pagpapanggap, pagmamataas, pag libak, pang iinsulto, kawalan ng tiwala, atbp na nagagawa natin dahil sa galit. At dahil ito ang ama ng kasalanan, sadyang ninais ng Diyos bigyan ng pansin na mismo si Pedro ang nagtanong tungkol dito. Sa tinaas ng numero kung gaano karaming beses kailangan magpatawad, malamang makalimutan na natin sa huli ang magalit. Napaka halaga na may awa at habag tayo. Ito ay nasama sa panalangin sa Ama na itinuro ni Kristo. Pero sa isang natatanging paraan para makita natin ang ating mukha sa oras ng matinding galit at poot, lalo na kung nanginginig pa ang boses na sumisigaw, humarap tayo sa salamin at mababatid na hindi na tayo iyun. Tanungin ang mga naka away natin, kaibigan. asawa, anak, kamag anak, o kahit na sinong taong kinagagalitan, ang sasabihin nila tila bagang nag bagong anyo tayo at demonyo na ang kanilang nasisilayan. Kakaiba talaga ang galit lalo na sa sukdulan. Napansin nyo ba mga tao sa FB na nakunan sa kanilang mga road rages? Hindi ba na magkaka mukha na sila? Walang filter na magpapa pogi o mag papaganda, sukdulan na pagka pangit ang natatanggap ng mga taong nagagalit. Ang tawag pa nga ipinanganak sa sungit, nagtatanong ang mga bata, bakit nyo po ako pinaglihi sa sama ng loob, sana man lang nuong ako ay nasa sinapupunan, iniwasan nyo maging masungit. Hindi tayo madadampian ng grasya, lalapit pa lang natatakot na. Ang galit na nagmula sa pride ang dahilan kung bakit ang ibang anghel ay itiniwalag sa langit. Ang pag ibig ang magtuturo kung paano gagawin. Sa ating poot at galit pati simpleng pagdarasal hindi na kayang isingit. Ang gulo at ingay ng ating puso, pagka abala sa mundo, mga bagay na dapat unahin, nagbibigay ng panic dahil sa namumuong galit. Parang nuclear bomb na may chain reaction sa paligid, kahit ang nananahimik ay madadamay, mahahawa, magiging masungit. Naitulak. Nakanti. Kung ating hihimayin at pag iisipang mabuti, sa kababaang loob at pag tanggap ng katotohanan, galit na sa atin ay pumutok, walang ibang rason kundi tayo rin. Nandamay pa tayo. Pati iba nagkasala ng dahil sa atin. Magpatawad. Ito lang ang paraan para matahimik ang ating puso’t damdamin.

Reply

Joshua S. Valdoz March 5, 2024 at 10:52 am

PAGNINILAY: Ang pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin ay ang daan para tayo ay mapatawad din ng Diyos sa sa ating mga kasalanan., hindi lamang 7 beses kundi pitumpu at pitong beses. Para sa isang tao ang paghingi ng tawad ay napakahirap lalu na ang pagpapatawad sa kapwa. Ngunit kung taos puso tayong nagsisisi sa ating mga kasalanan ang paggagawad sa atin ng kapatawaran ating pinagkasalahan ay magiging madali mula sa kanila. Kung tayo ay marunong magpatawad sa mga nagkasala sa atin ang Diyos pa kaya nating nasa langit ang hindi magpapatawad? Nung ipako siya sa krus ay tinubos na Niya tayo at pinatawad na sa ating mga kasalanan. Sana’y magawa nating sundin ang ipinag-uutos ng Panginoon na magpatawad sa mga nagkakasala atin., para tayo ay Kanya ring mapatawad sa ating mga kasalanan. Amen

Reply

Rex Barbosa March 5, 2024 at 4:28 pm

ANG MABUTING BALITA NG PANGINOON
ayon kay San Mateo 18, 21-35

PAGNINILAY

“Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala laban sa amin.”

Tunay nga na… walang pagmamahal kung walang kapatawaran.
Sa Ebanghelyo ngayon, nais ni Hesus na maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad.
Ang pakikipagkasundo sa Diyos at sa kapwa.
Malinaw din Niyang ipinahiwatig na ang pagpapatawad
ay walang limitasyon o hangganan, walang kondisyon,
walang bakit.

Nais Niyang ibahagi natin ang ating mga karanasan sa pagpapatawad mula sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging mapagpatawad.

Ngayong kuwaresma… Handa ba tayong maging mapagpatawad sa mga taong nakasakit sa atin?

Reply

RFL March 5, 2024 at 5:21 pm

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9
Mateo 18, 21-35

Mayroon ba tayong hiningi sa Panginoon ng awa? Paggaling sa karamdaman, pagpasa sa exam, pagkakaroon ng trabaho, pagkakaroon ng mainam na buhay, ng mabuting asawa at mga anak? Tinupad ba Niya? Maaaring oo, maaaring hindi, maaaring wait lang. Kung ano man ang dahilan ng Diyos sa Kanyang tugon ay kailangan nating tanggapin nang maluwag at may pagtitiwala na He is in control of everything, He knows what’s best for us. Ang mga hiniling natin patungkol sa ating sarili habang tayo ay nasa mundong ito ay temporal lamang. Ibig sabihin hanggang dito lang may effect ang ating mga kahilingan.

Ngunit kung tayo po ay humingi ng awa sa Panginoon na patawarin tayo sa ang ating pagkakasala, that we seriously confessed our sins and asked God to forgive us. Sa tingin nyo ba’y ibinigay Niya ang Kanyang pagpapatawad? Sana ay naniniwala kang “oo, tayo’y pinatawad na.” God is so serious with sin that He Himself personally took care of this matter. In fact, ang pagpapatawad ng Panginoon ay ibinigay na noon pang 2000 years ago noong isinakripisyo ni Hesus ang Kanyang sarili para sa ating kapatawaran. Ito ang ating pinaniniwalaan bilang Kristiyano! Jesus Christ, the Lamb of God who takes the sins of the world. Have mercy on us! Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin! Lagi nga natin itong kinakanta/dinadasal sa Banal na Misa. Idagdag pa natin ang Panginoon Maawa ka!

Bilang mga tao, kailangang kailangan natin ng awa ng Ama mula sa ating mga pangangailangan bilang tao (physical, emotional, psychological) at higit na lalong kailangan natin ng awa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Bakit? Kase dito nakasalalay ang ating kapupuntahan sa kabilang buhay. Being merciful is a trait of God that stems out from His love for us! Lahat binibigyan Niya ng second, third, fourth, endless chance hanggang sa tinakdang buhay ng tao sa mundo. Kaya ito rin ang ineexpect Niya sa atin bilang anak Niya na kaisa ni Hesus, at pinananahanan ng Espiritu Santo. Are we merciful enough to our brothers and sisters in Christ? Are we merciful enough to our brothers and sisters out of our circle? Are we merciful enough to our neighbor? Are we merciful enough to anyone? Are we merciful to the one who hurt us, offend us or disrespected us? Are we merciful to our enemies and those people who did us harm?

Wait! Merciful to our enemies? Prank ba yan? Hindi, totoo po ito. In fact, we are told to love our enemies right? Counter-intuitive ano? Ang kaharian ng Diyos na itinuro ni Kristo ay counter-intuitive nang pakinggan simula pa lang noong una kaya ang mga Pariseo noong panahon na iyon ay wala ng ginawa kundi maging haters and bashers ng ating Panginoon. Bakit kanyo? Sa tingin nyo ba, kung ang Diyos ay pinairal lamang ang Kanyang justice at walang love, saan kaya tayo pupulutin? Malamang ay sa impyerno lahat. Yes, even the most “holiest” person we know. For all have sinned and fall short of the glory of God. But thanks be to God because He is merciful!

Sa ating Ebanghelyo, itinuro ni Hesus na ang tauhang may napakalaking utang ay pinatawad in full at pinalaya ng hari noong nagmakaawa siya sa hari. Walang pambayad ang tauhang ito at kulang pa ang kanyang mga ari-arian pati na ang kanyang sarili at asawa at mga anak bilang pambayad. Kaya naman pinalaya na lang niya ito at pinatawad sa kanyang pagkakautang. Ganyan ang Diyos! Yan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus! Wala tayong pambayad ng ating mga kasalanan! Kahit anong banal natin, araw-araw ay nagkakasala pa rin tayo in words, thoughts and actions. Alam ng Diyos na hindi natin kayang mabayaran ang pagkakasala natin.

Napakahalaga ng pagpapatawad na itinuturo sa atin ng Panginoon. Inemphasize Niya throughout the Gospels na tayo’y dapat magpatawad sa kapwa. In fact, pati sa prayer na itinuro Niya sa atin ay sinabi Niyang “Forgive us our sins as we forgive those who sin against us.” Huwag natin iwater-down o idilute ang meaning ng kapatawaran na ibibigay natin sa ating kapwa. Kung paano natin tayo gustong patawarin ay gayon din ang kapatawarang ibigay natin sa nagkasala sa atin.

Forgive your brother from your heart. Madalas nadidilute na ang meaning nito sa paglayo sa taong minsan nang naging mabuti at magandang parte ng ating buhay. Yung tipong, “pinatawad ko na siya pero di ko na siya ever papansinin dahil nandidiri ako sa kanya, nasusuklam ako sa ginawa niya, bad influence siya sa akin.” Nasan ang tunay na pagpapatawad doon? Pano kung sa atin sinabi or ganon ang thinking ng Diyos sa atin? “Pinapatawad na kita pero dyan ka lang sa impyerno, di ka pwede sa kaharian ko.” Ang sakit di ba? Nasan ang tunay na pagpapatawad doon?

Hindi inutos ng Diyos na magsimba ka araw araw. Hindi inutos ng Diyos na magbigay ka ng malaking donasyon. Ang sinabi ng Diyos ay magpatawad ng 70 times 7 (unlimited forgiveness ang meaning nito). Ang isang Kristiyano ay isang “little Christ”. Si Hesu-Kristo na banal, at hindi nagkasala, pinahirapan at pinatay, ngunit minahal at pinatawad pa rin Niya ang nagkasala sa Kanya. Lahat tayo ay pinatawad Niya dahil lahat tayo ay nagkasala sa Kanya (yes, hindi lamang ang mga Pariseo). Wala tayong excuse na hindi magpatawad mula sa puso. Wala tayong iexcuse para iitsa-pwera ang isang kapatid, kaibigan, kakilala o kung sinuman na nagkasala sa atin, wala tayong excuse na hindi sila patawarin ng buo at tanggapin muli. Kahit huwag ka ng magpatawad dahil feel mo, pero magpatawad ka dahil ito ang utos ni Hesus. Nawa ay mapuno tayo ng love and mercy of Christ upang makaya nating magpatawad sa nagkasala sa atin. Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: