Linggo, Marso 26, 2023

March 26, 2023

Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Ezekiel 37,12-14
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Roma 8, 8-11
Juan 11, 1-45
o kaya Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifth Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 37, 12-14

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos: “Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko: Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo’y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayun, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko’y Panginoon,
Panginoon, ako’y dinggin pagkat ako’y tumataghoy,
dinggin mo ang pagtawag ko’t paghingi ng iyong tulong.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan,
lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan.
Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot,
pinatawad mo nga kami upang sa ‘yo ay matakot.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon,
pagkat ako’y may tiwala sa pangako mong pagtulong.
Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa,
sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos,
matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot,
lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos,
ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang,
ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan.

Sa piling ng Poong Diyos
may pag-ibig at pagtubos.

IKALAWANG PAGBASA
Roma 8, 8-11

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma

Mga kapatid:

Ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo’y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang-sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 11, 25a at 26

Pagkabuhay ako’t buhay,
nabubuhay na sinumang
ako’y pinananaligan
ay di magpapanaigan
ng kamatayan kailanman.

MABUTING BALITA
Juan 11, 1-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, may isang tao na ang ngala’y Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang mga buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya’t nagpasabi kay Hesus ang magkapatid, “Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit.” Ngunit nang marinig ito ni Hesus ay sinabi niya, “Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito’y maparangalan ang Anak ng Diyos.”

Mahal ni Hesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunma’y pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, “Magbalik tayo sa Judea.” “Rabi,” sagot ng mga alagad, “hindi po ba’t kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Judio? Bakit kayo pupunta na naman doon?” Sinabi ni Hesus, “Hindi ba may labindalawang oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito; natitisod ang lumalakad kung gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw.” Idinugtong pa ni Hesus, “Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya.” “Panginoon, kung gayun po’y gagaling siya,” tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Hesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy nya. Dahil dito’y maliwanag na sinabi ni Hesus, “Patay na si Lazaro; ngunit dahil sa inyo, ako’y nagagalak na wala ako roon – upang kayo’y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya.” Si Tomas na tinatawag na Kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, “Sumama tayo sa kanya, kahit sa kamatayan.”

Pagdating ni Hesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. May tatlong kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Judio ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila’y aliwin.

Nang marinig ni Marta na dumarating si Hesus, sinalubong niya ito; ngunit si Maria’y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, “Panginoon, kung kayo po’y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayo’y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.” “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” wika ni Hesus. Sumagot si Marta, “Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay.” Sinabi naman ni Hesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?” “Opo, Panginoon!” sagot niya. “Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang Anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan.”

Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, “Naririto na ang Guro, ipinatatawag ka.” Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Hesus. Hindi pa nakararating si Hesus sa nayon; naroon pa siya sa dakong kinasalubungan ng kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Judiong umaalis sa kanya nang siya’y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila’y pupunta siya sa libingan upang manangis.

Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Hesus, nagpatirapa siya sa paanan nito. “Panginoon,” wika niya, “kung narito po lamang kayo, hindi na sana namatay ang aking kapatid.” Nahambal si Hesus nang makitang tumatangis si Maria, pati ng mga Judiong kasama niya, at siya’y napahimutok. “Saan ninyo siya inilibing?” tanong niya. Sumagot sila, “Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.” Tumangis si Hesus; kaya’t sinabi ng mga Judio, “Talagang mahal na mahal niya si Lazaro!” Ngunit sinabi ng ilan, “Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?”

Muling napahimutok si Hesus pagdating sa libingan. Ito’y yungib na natatakpan ng isang bato “Alisin ninyo ang bato,” sabi ni Hesus. Sumagot si Marta, “Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon; apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Hesus, “Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?” At inalis nila ang bato. Tumingala si Hesus at ang wika, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.” Pagkasabi nito, sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” Lumabas nga si Lazaro; napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Kalagan ninyo siya, at nang makalaya.”

Marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus at nanalig sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, nagpasabi kay Hesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, “Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit.” Ngunit nang marinig ito ni Hesus ay sinabi niya, “Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito’y maparangalan ang Anak ng Diyos.”

Mahal ni Hesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunma’y pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, “Magbalik tayo sa Judea.” Pagdating ni Hesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Hesus, sinalubong niya ito; ngunit si Maria’y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, “Panginoon, kung kayo po’y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayo’y ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya.” “Muling mabubuhay ang iyong kapatid,” wika ni Hesus. Sumagot si Marta, “Nalalaman ko pong siya’y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay.” Sinabi naman ni Hesus, “Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay, at sinumang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?” “Opo, Panginoon!” sagot niya. “Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang Anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan.”

Si Hesus ay napahimutok. “Saan ninyo siya inilibing?” tanong niya. Sumagot sila, “Panginoon, halikayo at tingnan ninyo.” Tumangis si Hesus; kaya’t sinabi ng mga Judio, “Talagang mahal na mahal niya si Lazaro!” Ngunit sinabi ng ilan, “Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?”

Muling napahimutok si Hesus pagdating sa libingan. Ito’y yungib na natatakpan ng isang bato “Alisin ninyo ang bato,” sabi ni Hesus. Sumagot si Marta, “Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon; apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Hesus, “Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?” At inalis nila ang bato. Tumingala si Hesus at ang wika, “Ama, nagpapasalamat ako sa iyo, sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin.” Pagkasabi nito, sumigaw siya, “Lazaro, lumabas ka!” Lumabas nga si Lazaro; napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Kalagan ninyo siya, at nang makalaya.”

Marami sa mga Judiong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Hesus at nanalig sa kanya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez March 21, 2023 at 4:03 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nasa Ikalimang Linggo ng Kuwaresma. At ito ay naghuhudyat na sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa pinakataimtim na paggunita ng sambayanang Kristiyano, ang Semana Santa na kung saan alalahanin natin muli ang Misteryong Paskwal ng ating Panginoong Hesukristo (Pagpapakasakit, Kamatayan, at Muling Pagkabuhay). Kaya nga ngayong Linggo ay tinatakpan ng telang purpura ang lahat ng mga krusipiyo at imahe ng ating mga santwaryo bilang tanda na tayo’y nalalapit na sa pagpasok sa mga misteryo ng kaligtasan sa mga Mahal na Araw, at kinakailangan nating maghanda nang mas matindi dahil sa tindi ng mga Pagbasa tungkol sa pagdaan ng Panginoon sa mga huling sandali ng kanyang pangangaral. At sinasabi sa Ebanghelyo ni San Juan na si Kristo ay minsa’y binantaang batuhin dahil sa pagpapahayag na siya’y Anak ng Diyos (kaya may likas ng Diyos), ngunit nagtago siya at umalis. Hindi siya nagtago dahil natatakot siya, kundi sapagkat hindi pa nararapat ang oras ng kanyang pagpapakilala sa kanyang Pasyon at Pagkabuhay. Kaya nga ang mga larawan at krus sa ating mga parokya ay tinatakpan ngayong Ikalimang Linggo. At sinabi nang ganito ng ating Simbahan: “Kung ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nakatago, ganun din dapat nakatago ang kanyang mga alagad.”

Ang mga Pagbasa ngayong Linggo ay naghahanda sa atin sa Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ni Kristo. Ang Unang Pagbasa ay ang pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa mga tuyong buto, na kung saan sumasagisag dito ang mga tao ng Juda na nababalot ng kadiliman dahil nasasakupan sila ng mga Babilonia, tanda ng kanilang pagsusuway at pagtatalikod sa Diyos. Kaya pinaniniwalaan ng maraming dalubhasa ng Simbahan (lalo na ang mga nag-aaral ng Bibliya) na ang Pagpapatapon sa Babilonia ay resulta ng kanilang pagkakasala sa Panginoon. Ngunit nakita rin natin na hindi pinabayaan ang mga tao na magdusa. Kaya’t nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Ezekiel na ibabangon niya muli sila mula sa mga libingan, upang manumbalik sila sa lupain ng Israel. At hindi lang isang pangako ng pagliligtas, kundi isang pagtatak ng isang alaala na makilala nawa nila muli ang Panginoong nagpanumbalik sa kanila, kaya’t ipapasakanya niya ang kanyang Espiritu sa kanila. Kaya ang pangitain ng mga tuyong buto ay naging isang pagpapatupad ng paglikas ng mga Hudyo mula sa Babilonia sa tulong ng mga Persyano (sa pamumuno ni Haring Ciro Magno). At nang makabalik sila sa Jerusalem ay sinumulan nilang iwasto ang lungsod pati na ang Templo, at araw-araw nagsasakripisyo, nananalangin, at nagsusumikap na maging matapat sila sa kalooban ng Diyos. Higit pa sa nangyari sa mga tao pagkatapos ang kaligtasan nila mula sa pagpapakatapon sa Babilonia ay ang pangako ng Kaligtasan ng Diyos na natupad sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesukristo, na dumaan sa kanyang Pagpapasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay mula sa mga Patay.

Ang Ebanghelyo ay ang isa sa mga dakilang kababalaghan ni Hesukristo bago ang kanyang Pasyon, Kamatayan, at Pagkabuhay, at ito ang kwento ng Pagbangon niya may Lazaro mula sa kamatayan. Si Lazaro ay isa sa mas malapit na kaibigan ng Panginoon, kasama ang mga kapatid nitong na sina Marta at Maria. Natatandaan natin sa Lc. 10:38-42 noong binista ng Panginoon ang dalawang dalagita sa kanilang tirahan sa Betania, at nakiisa siya sa kanila at kapwa sila’y nagpakita kung paano nila tinatanggap si Kristo sa pamamahay nila. Matapos iyan ay narinig natin ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan kab. 11 kung paanong si Lazaro ay nagkasakit, at pinatawag nila si Hesus para pagalingin siya. Ngunit nagtagal ito ng apat na araw hanggang sa puntong pumanaw si Lazaro at inilibing na siya. Diyan pa lamang nagpakita si Hesus sa Betania, at sinalubong ni Marta dala ang hinanakit na kung maaga lang ang kanyang pagdating ay hindi mamamatay ang kapatid nito. Ganun din nang pagdating ni Hesus sa bahay ng magkapatid, at nagpatirapa sa kanya si Mariang dala ang lungkot na kung sanang mas maaga ang pagdating ni Hesus ay hindi mamamatay ang kapatid nitong si Lazaro. Ngunit nakita natin sa pagdalamhati ng magkapatid at ng mga kasamahan nila ang pagpadama ni Kristo ng kanyang lungkot, kaya nga sinasabi rito ang pinakaikling bersikulo sa Bibliya- “Dominus Flevit” (Tumangis si Hesus). Ngunit alam naman ni Hesus na ang lahat ay nangyari upang maipahayag niya ang kaluwahatian ng Diyos Ama sa lahat, kaya nga ito ang kanyang tugon kay Marta nang magkaroon ito ng balisa na baka mangamoy ang bangkay ni Lazaro kung bubuksan ang libingan. Kaya nga sa kabila ng matinding kalungkutan at ganun na rin ang pagduda ng mga tao pati na rin ng kanyang alagad ay tinawag niya si Lazaro na bumangon at lumabas sa libingan. At ganun nga ang nangyari sa ikagugulat ng lahat, na para bagang malakas ang kutob nila na binuhay ni Hesus ang taong ito. Kaya nga ang maganda sa Ebanghelyo nito ay ang tugon ni Kristo ay Marta nang pagdudahin siya kung bakit huli na ang pagdating nito, na kung saan tugon ng Panginoon ay siya ang Pagkabuhay at ang Buhay, at ang sinumang sumasampalataya ay mabubuhay kailanman at hindi na mamamatay. Kaya ang tugon dito ni Sta. Marta ay ang pagsampalataya na si Hesus nga ang Kristo, ang Anak ng Diyos.

Mga kapatid, ipinapahayag sa atin ng mga Pagbasa ang kagandahang-loob ng Diyos na sa kabila ng banta ng kasamaan at takot ng kamatayan ay palaging mananaig ang buhay at panibagong-buhay na kaya niyang ibigay, kahit na mahirap. At ganun nga ang ipinakita ni Hesus na hanggang sa dulo ay nagmalasakit, gumawa ng kabutihan, at kumapit sa huli hanggang sa inihabilin niya ang kanyang buhay sa Krus. Kaya nga ito’y paaalala na hindi kailanma’y matatagumpay ang kasalanan kung hahayaan natin ang Panginoon na manaig at sumaatin, nang sa gayon ay mayroon tayong lakas na maging matatag sa pananampalataya, magalak sa pag-asa, at masigla sa pagmamahal. Ngunit mahalaga rin ang kamatayan kahit ito’y masakit at nakakatakot, sapagkat ang mayroong hantungan ay pagkapiling sa Diyos at pati na rin sa mga Banal. At nangyari ito dahil kay Kristo na namatay sa Krus at muling nabuhay para sa ating kaligtasan, nang sa gayon ay magkaroon din tayo ng pangako na balang araw makakapiling din natin siya. Kaya maganda ang paalala ni San Pablo na mamuhay tayo ayon sa Espiritu Santo, at hindi sa mga hilig ng laman, na ang buhay natin ay dapat nakatuon sa pamantayan ng Panginoong Diyos. Nang sa gayon ay maihanda natin ang ating kamatayan dahil malugod ang ating pamumuhay sa lupa, at mabubuhay rin tayo sa kaluwalhatian ng langit kasama siya.

Reply

Abe P. Austria March 25, 2023 at 7:38 pm

Gusto kong matuto kung paanong bigyang-kahulugan at ihalintulad ang ebanghelyo sa buhay ng tao… Salamat po

Reply

LEGS March 25, 2023 at 10:18 pm

Lahat tayo ay mamamatay pero ang nananalig sa isinugo ng Ama ay may buhay na walang hanggan. Kung mauunawaan ng mga bumabasa ang bibliya, ang mga salitang ito hindi na kailanman magkakagulo ang mundo. Gagawa ng paraan ang diyablo para hindi tayo makalapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya maging matatag hindi niya tayo pababayaan tulad ni Lazaro, upang makasama sa PARAISO.

Reply

SAINTSPOT March 26, 2023 at 6:14 am

SAINTSPOT on Youtube
https://youtube.com/watch?v=J0XYLq56vLs&si=EnSIkaIECMiOmarE

Ang kamatayan ni Lazarus ay nagpapaalala sa atin sa isang kaluluwa na namatay mula sa mortal na kasalanan. Ito ay katulad ng sakit na ketong, pisikal na karamdaman at ang iba nama’y sumasagisag rin ng kasalanan, ang espirituwal na karamdaman. Dahil dito, ipinakikita ni Jesus kung paano tayo dapat tumugon lalo sa nakamamatay na kasalanan sa ating buhay.

Nang harapin ni Jesus ang kamatayan ni Lazarus, “siya ay nabalisa at lubhang nabagabag,” “Si Jesus ay umiyak,” Siya ay “muling nabagabag” at Siya ay “sumigaw sa malakas na tinig.” Bagama’t si Jesus ay Diyos, malaya Niyang pinili ang pagiging likas na tao upang ipakita sa atin kung paano tayo dapat tumugon sa matinding kasalanan. Ang mabigat na kasalanan ay pumapatay sa espiritu kung kaya’t dapat itong seryosohin at ihingi agad ng kapatawaran at huwag ng ulitin pa.

Lumabas si Lazaro sa libingan at sumigaw si Hesus: “Kalagan ninyo siya, at nang makalaya.” May dobleng kahihinatnan ang kasalanan: una ay ang pagpigil sa atin na makamtan ang kaligtasan. Pangalawa’y ang pagdurusa dulot ng “pansamantalang parusa”. Ito’y hindi galing sa Diyos kundi ang epekto ng kasalanan. At ito’y isang tukso na pabalik-balik. Ngayong kuwaresma, kunin natin ang opportunidad na mangumpisal at magkaroon ng tunay na pagbabago sa kalooban at sikaping lumago sa paggawa ng kabutihan.

Pagnilayan, ngayon, ang madamdaming tinig ni Hesus na tumatawag sa iyo, “Lumabas ka!” Anong kasalanan ang tinatawag ni Jesus na isuko mo para maging malaya ka? Alin dito ang patuloy na tumutukso sayo na nais mong ihingi ng kaligtasan? Nais ni Hesus na ikaw ay ganap ng malaya sa iyong pagkakatali. Hindi mo kayang baguhin at iligtas ang iyong sarili, kailangan mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu.

Aking maawaing Panginoong Hesus, dahil sa pagmamahal mo, inuutusan Mo akong lumabas sa lahat ng aking kasalanan. Palayain mo po ako, mahal na Panginoon, sa lahat ng nagbibigkis sa akin at tanggalin ang anumang epekto ng aking mga naging kasalanan. Nais kong makasunod sa iyong matuwid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: