Biyernes, Marso 10, 2023

March 10, 2023

Biyernes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 21, 33-43. 45-46


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Second Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito’y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose.

Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, “Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid.” Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya’y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, “Ayan na ang mapanaginipin! Patayin natin at ihulog sa balon, at sabihing sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip.”

Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, “Huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay; ihulog na lamang natin sa balon.” Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito, at inihulog sa isang tuyong balon.

Habang sila’y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Egipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, “Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa’y ipagbili na lamang natin siya sa mga Israelita kaysa ating saktan! Siya’y kapatid din natin: laman ng ating laman at dugo ng ating dugo.” At sila’y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mangangalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang dalawampung pirasong pilak. At si Jose’y dinala ng mga Israelita sa Egipto.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 16-17. 18-19. 20-21

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Sa lupain nila’y mayroong taggutom na ipinarating
itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain.
Subalit ang Diyos sa unahan nila’y may sugong lalaki.
Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Mga paa nito’y nagdanas ng hirap nang ito’y ipangaw,
pati leeg niya’y pinapagk’wintas ng kolyar na bakal;
hanggang sa dumating ang isang sandali na siya’y subukin
nitong Panginoon, na siyang nangakong siya’y tutubusin.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

Ang kinasangkapan niya’y isang hari, siyang nagpalaya,
pinalaya siya nitong haring ito na namamahala.
Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala,
sa buong lupain, si Jose’y ginawa niyang katiwala.

Gunitain nang malugod
ang dakilang gawa ng D’yos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 3, 16

Pag-ibig sa sanlibutan
ng D’yos ay gayun na lamang,
kanyang Anak ibinigay
upang mabuhay kailanman
ang nananalig na tunay.

MABUTING BALITA
Mateo 21, 33-43. 45-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan: “Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito’y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya’y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin; binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huliha’y pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. ‘Igagalang nila ang aking anak,’ wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila’y nag-usap-usap: ‘Ito ang tagapagmana. Halikayo! Patayin natin nang mapasaatin ang kanyang mamanahin. Kaya’t siya’y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay.

“Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon?” Sumagot sila, “Lilipunin niya ang mga buhong na iyon, at paaalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas.” Tinanong sila ni Hesus, “Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa Kasulatan?

‘Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay
Ang siya naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon,
At ito’y kahanga-hanga!’

Kaya nga sinasabi ko sa inyo: hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa kanya nang tapat.

Narinig ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Hesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao, sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 5, 2021 at 12:22 am

PAGNINILAY: Narinig natin sa Unang Pagbasa ang kwento ng mga 12 anak ni Israel (Jacob). Si Benjamin na pinakabunso ay nasa pangangalaga ni Jacob, at si Jose naman ay ang pinakapaboritong anak. Kaya’t ipinagkaloob si Jose ng isang balabal na maraming kulay. Ngunit nainggit ang kanyang mga kapatid, kaya’t pinagtalian siya at tinangkang ihulog sa balon upang patayin. Hindi ito pinayagan ng panganay na si Ruben dahil sa kanyang mabuting intensyon na iligtas si Jose. Kaya’t nang mamasdan nila ang grupo ng mga Ismaelitang papuntang Egipto, inisip ni Juda na ibenta nalang nila ang kanilang kapatid bilang alipin sa Egipto. At nangyari nga ito sa susunod na kabanata, makikita natin ang karanasan ni Jose bilang alipin, hanggang sa madiskubre ang kanyang talento na makapaglarawan ng mga panaginip. Ito ang naging daan upang italaga siya ng faraon bilang gobernador ng Egipto. At dito rin makikita natin ang muli niyang pagsulyap sa kanyang mga kapatid na tumankang pumatay sa kanya at ibinenta siya bilang alipin. Kahit masakit ang kanyang karanasan sa kanila at madaming pagsubok ang kanyang pinagdaanan hanggang sa puntong maibunyag niya sa kanila bilang kanilang kapatid, makikita rito ang mga ‘di magandang bagay na tila nga ba’y nangyari upang makamtan ang liwanag at grasya ng Diyos.

Ang talinghaga sa Ebanghelyo ngayon ay kilala sa Ingles bilang “Parable of the Tenants”. Ang mga “tenant” ay ang mga katiwala sa isang lupa. Subalit makikita natin sa talinghaga na ang mga katiwalang ito ay tuso pala. Nais sa kanila mapunta ang ubasan ng may-ari. Kaya’t minamaltrato nila ang mga lingkod ng may-ari at minsan pinapatay. Kahit ang anak ng may-ari, hindi nila binigyan ng karangalan. Bagkus ay pinatay rin nila ito. Subalit sila’y pinalayas ng may-ari, at ibinigay ang ubasan sa pangangalaga ng mga katiwalang maasahan na mas aani pa hindi lang ang produksyon ng mga ubas, kundi pati na rin ang kabutihan ng pagkatao ng mga katiwala.

Makikita natin itong parabula ay ikinuwento ni Hesus sa mga Pariseo at eskriba. Matatandaan sila ay kritikal sa bawat salita o kilos na ginagawa ng Panginoon. Kaya tinatanong nila kung anong awtoridad mayroon siya upang gawin ang ganyang bigay. Ngunit natuldukan ni Hesus ang kanilang balak laban sa kanyang pinsan na si San Juan Bautista, kaya’t alam niya na hindi sila mapapahiya sa kanilang sariling tanong sa kanya. Kaya narinig natin noong nakaraang Linggo ang Talinghaga tungkol sa Dalawang Anak na naglalahad tungkol sa tunay na pagsunod sa dakilang kalooban ng Diyos Ama.

At mula sa Talinghaga ng mga Tusong Katiwala, makikita natin sa Awit tungkol sa Ubasan [Isaias 5] ang kasaysayan ng Israel bilang isang ubasan. May mga taong inaatasan ng may-ari na pangalagaan ang ubasan upang magkaroon ng mabuting pag-aani. Subalit ang kapalit nito ay pagkitil ng dugo ng mga mabubuting lingkod. Ito’y sumasagisag sa pang-uusig at pagpapatay ginawa ng mga pinuno ng Israel laban sa mga propeta ng Diyos. At ganun rin ang kwento ng parabula tungkol sa anak ng may-ari, na si Hesus na Anak ng Diyos ay ipagpapatay ng mga pinuno ng Hudyo. Subalit makikita natin na tunay ngang nawala sa kanila ang Paghahari ng Diyos nang lusubin ng mga taga-Romano noong ika-70 taon ang Jerusalem, pati na ang Templo. At ni anumang katiting na bato ang naligtas. Samakatuwid, makikita natin na ang bagong Israel ay namumuhay sa Simbahan dahil kay Kristong namatay sa Krus at muling nabuhay upang maging sandigan natin sa ating misyon.

Mga kapatid, ang buhay natin ngayon ay hindi kailanman dapat nating pag-ariin. Ito’y nagmula sa Diyos, at siya ang may karapatan kunin ito sa kanyang nakatakdang oras at ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang buhay na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw mula sa pagbangon hanggang sa pagtulog ay ipinagkatiwala niya upang ito ay magbunga ng kabutihan, pagmamahal, kagandahang-asal, katarungan, at kapayapaan. At mula sa mga aral na iyon ay natitiyak na naghahari ang Diyos sa ating buhay.

Reply

Raphael March 10, 2023 at 1:38 am

salamat po

Reply

Sherwin D. Yanoria March 5, 2021 at 5:40 am

May mga bagay na hindi katanggap-tanggap. Sa simula ay maayos, ngunit, habang tumatagal ay hindi nasusunod ang pinagusapan. Kaya nagkakaroon ng hindi pagkaka-unawaan. May mga taong mapagkunwari animoy mabait yun naman pala ay hindi. Walang kinikilala sa mga may ari at ni hindi iginagalang. Ipinakikita nito ang sasapitin ng ating Panginoong Hesukristo at ipinakikita rin dito ang sasapitin ng mga taong walang pananalig sa Kanya. Kaya nga ang dami ng nagpatotoo, mga propeta. Ngunit, kakaunti pa rin ang kumilala sa Kanya. Kaya nga sabi sa banal na kasulatan, mapapalad ang mga taong di nakakakita sa Kanya ngunit sumasampalataya.

Reply

Gideon Torres March 5, 2021 at 9:32 am

Sa ating pagbasa isang bagay ang ating makikita na ipinapaalala sa atin ang patungkol sa pagkainggit (envy) sa mga kapatid ni Jose makikita natin dahil sa inggit ay nagplano silang saktan ang kanilang kapatid bagkos sa bandang huli ay napagtanto nilang ito’y kanilang kapatid kung kaya’t ito’y kanilang ipinagbili upang maging isang alipin na dumanas ng hirap sa ibang lugar malayo sa kayang pamilya ito’y tumutukoy sa ating kalagayan sa kasalukuyan marami sa yun ang mga inggitera at inggitera kung kaya’t ito ang kalimitang pinagmumulan ng kaguluhan sa ating Banal na Ebanghelyo makikita naman natin na ipinahihiwatig sa lahat ang kasakiman o ang (greed)dahil sa kasakiman kadalasan nakakagawa tayo ng krimen makakapatay makuha lang natin ang bagay na mis ntin kahit alam natin na ito ang syang magiging dahilan ng ating pagkakahiwalay sa Diyos na lumikha ano ang sabi ng mga katiwala nung araw na ipadala ng May ari ng ibasan upang kunin nag kanyang parte?”halika patayin natin ang anak ng May ari ng ubasan at kunin natin ang kanyang parte,isang paalala sa beat isa sa atin ngayong kuwaresma na tayo ay maging matulungin sa nangangailangan sa mga kapatid nating kapuspalad,siguro gawin natin ang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit nawa ay pagnilayan natin

Reply

mary padillo March 10, 2023 at 12:30 pm

Salamat sa diyos !. Nawa ay tumalima ito sa aiting pusot isip, na tayo ay magbago na ng anyo, ( bagong buhay) , at mamuhay tayo ng may kabanalan, dahil siya lang ang ating aasahan sa lahat ng oras, salamat panginoon sa mga pasgubok at problema na kung minsan ay pinahihintulutan mo mangyari, upang kami ay hindi mawalay sayo,, ikaw lang ang nakakaalam ng lahat, kalooban mo diyos ang masusunod !

Reply

Dong March 10, 2023 at 3:14 pm

Panginoong hesus nazareno ilayo mo kamu sa anong uri ng sakit AMEN

Reply

SAINSPOT March 11, 2023 at 3:09 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube & FB
https://youtube.com/watch?v=nwT2ZpOkkNs&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:

Kabilang ka ba sa mga tatanggalan o bibigyan ng biyaya?

Sa talinghaga na kwento ni Hesus, ipinakita niya ang dalawang uri ng manggagawa sa ubasan. Isang grupo ng mga sakim na walang ibang inisip kundi ang kanilang sarili at walang pakialam sa kabutihan ng iba. Ang pangalawang grupo ay yaong mga may pangunawa, na ang pangunahing layunin sa buhay ay hindi lamang pagyamanin ang kanilang sarili kundi ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Ito ang mga taong patuloy na naghahanap ng mga paraan upang sila ay maging isang tunay na pagpapala sa iba.

“Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, Aalisin sa inyo ang Kaharian ng Diyos at ibibigay sa mga taong magbubunga nito… hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos kundi ang bansang maglilingkod sa kanya nang tapat.”

Tinawag tayo ng Diyos para itayo ang kanyang Kaharian sa pamamagitan ng pagiging bukas-palad natin. Ginagawa ito sa pamamagitan ng mga gawa ng pag-ibig sa kapwa. Ang pag-aalaga sa mga nangangailangan, pagtuturo, paglilingkod at iba pa ay nagiging mabuti lamang kapag si Kristo ang ating motibasyon at layunin. Ang ating buhay ay dapat patungo sa mas malalim na pakikipagrelasyon sa Diyos- kinikilala, minamahal, naiintindihan at sinusunod. Magpakain at magbigay man tayo sa libu-libo kung hindi dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, ito’y walang silbi. Huwag maging isang pilantropo lamang sa halip ay maging isang misyonero ng pag-ibig ng Diyos.

Pagnilayan, ngayon na ang misyon na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon ay magbunga ng sagana at ng mabubuting bunga para sa pagpapatibay ng Kanyang Kaharian. Alamin na ito ay maisasakatuparan lamang sa pamamagitan ng panalangin at patuloy na paghahanap sa kalooban ng Diyos.

Aking maluwalhating Hari, dalangin ko na ang Iyong Kaharian ay lumago at maraming kaluluwa ang makakakilala sayo. Gamitin mo ako, mahal na Panginoon, para sa pagpapatibay ng Kaharian mo at tulungan mo akong magbunga ng sagana at mabuting bunga.

Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: