Sabado, Marso 11, 2023

March 11, 2023

Sabado sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Mikas 7, 14-15. 18-20
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Lucas 15, 1-3. 11-32


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Second Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Mikas 7, 14-15. 18-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.

Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim;
yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di natayo siningil sa nagawang kasalanan.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

Ang agwat ng lupa’t langit, sukatin ma’y hindi kaya,
gayon ang pag-ibig ng Diyos, sa may takot sa kanya.
Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya
gayung-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala.

Ang ating mahabaging D’yos
ay nagmamagandang-loob.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 15, 18

Babalik ako sa ama,
at aamunin ko siya,
sasabihin ko sa kanya:
“Ako po ay nagkasala
sa D’yos at sa ‘yong pagsinta.”

MABUTING BALITA
Lucas 15, 1-3. 11-32

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Hesus. Nagbulung-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila: “Ang taong ito’y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila.” Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus ang talinghagang ito:

“Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, ‘Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko.’ At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan, at doo’y nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya. Kaya’t namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya’y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang-kahoy na ipinakakain sa mga baboy ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ‘Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain – at lumalabis pa – samantalang ako’y namamatay ng gutom dito! Babalik ako sa kanya, at sasabihin ko, “Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.”, At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama.

“Malayo pa’y natanawan na siya ng ama at ito’y labis na nahabag sa kanya, kaya’t patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinagkan. Sinabi ng anak, ‘Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak.’ Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, ‘Madali! Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayain; kumain tayo at magsaya! Sapagkat namatay na ang anak kong ito; ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.’ At sila’y nagsaya.

“Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong: ‘Bakit? May ano sa atin?’ ‘Dumating po ang inyong kapatid!’ tugon ng alila. ‘Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit.’ Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya’t lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, ‘Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailanma’y hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsa’y hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya!’ Sumagot ang ama, ‘Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko’y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay; nawala, ngunit nasumpungan.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 6, 2021 at 12:56 am

PAGNINILAY: Ang Ebanghelyo ay isa sa mga kilalang talinghaga ni Hesus na tumatagos sa ating mga puso: ang Talinghaga ng Alibughang Anak. Makikita dito ang awa ng Panginoon na bukas sa lahat ng tao, lalung-lalo sa mga makasalanan. Matatandaan si Hesus ay nakapiling niya ang mga maniningil ng buwis at ibang makasalanan, na siya namang ikinagagalit ng mga Pariseo at eskriba. Kaya ikinuwento ni Kristo ang dalawang parabula ng Nawawalang Tupa at Nawawalang Salapi na ang Diyos ay nagagalak sa piling ng mga anghel sapagkat ang mga makasalanan ay nagbalik-loob sa kanya.

Kaya ito namang parabula tungkol sa Alibughang Anak ay nagpapatunay na dakila ang habang ng Diyos Ama na katulad ng amang may-ari ng lupa sa kwento. Kahit nilustay ng kanyang bunsong anak ang kalahati ng ari-arian, tumakbo pa rin siya palapit nito, niyakap, at hinalikan. Kahit nais ng bunsong anak na tratuhin siya bilang alipin, tinanggap pa rin siya ng kanyang ama, at nagkaroon ng isang malaking salu-salo. Subalit sa ibang banda, ang panganay na anak na masipag na nagtratrabaho sa pinag-aarian ng kanyang ama ay nagalit sapagkat hindi niya’y akalain ang kanyang kapatid na lumustay ng pera ng pamilya ay nagbalik sa kanilang tahanan. Akala niya noon na walang pakialam ang kanyang ama tungo sa kanyang kasipagan. Subalit kinausap siya ng ama na hindi kailanma’y pinagkait siya ng pagmamahal dahil sa hirap at pagod na pagtratrabho, kaya ang importante riyan ay ang pagbabalik-loob ng kanyang bunsong kapatid.

Kapwang minahal ng ama ang kanyang 2 anak, matuwid man o makasalanan. Ganyan rin ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, kahit tayo man ay matuwid o makasalanan. Siya ang gumagastos ng kanyang pag-ibig upang patuloy natin itaguyod ang kabutihan at upang tanggapin din natin ang kanyang kabutihan para sa mga taong tumalikod na gustong magbalik-loob. At tayong mga hindi perpektong tao ay nagsisikap araw-araw na magsisi,magbalik-loob, at mamuhay nang mas marangal at matapat tungo sa isang mabuting relasyon sa Diyos at ating kapwa.

Magsaya po tayo, mga kapatid, sapagkat dakila ang awa at malasakit ng Panginoon para sa lahat ng humahangad nito.

Reply

Raphael March 11, 2023 at 1:13 am

thank you so much po

Reply

Sherwin D. Yanoria March 6, 2021 at 8:07 am

Napaka gandang katangian ang magpatawad. Ang lahat, para sa Diyos ay may pagkakataong magbago. Kaya ang bawat isa ay kaya Niyang patawarin. Ang kailangan natin ay magpakumbaba. Aminin natin, na tayo ay makasalanan. Maging tapat sa paghingi ng tawad, gaya ng alibughang anak. Kaya nga masayang-masaya ang Diyos, sa bawat taong nagbabalik loob, mga taong lubos na nagsisisi at tumatalikod sa kasamaan. Nawa’y maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos ngayong panahon ng kwaresma at suklian natin ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: