Huwebes, Marso 9, 2023

March 9, 2023

Huwebes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 17, 5-10
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Lucas 16, 19-31


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Second Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jeremias 17, 5-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinabi ng Panginoon,
“Parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin,
at nagtitiwala sa kanyang kapwa,
sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay.
Ang katulad niya’y halamang tumubo sa ilang,
sa lupang tigang, at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo;
walang mabuting mangyayari sa kanya.
“Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon,
pagpapalain ang umaasa sa kanya.
Ang katulad niya’y halamang nakatanim sa tabi ng batisan,
ang mga ugat ay patungo sa tubig;
hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init,
sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito,
kahit di umuula’y wala itong aalalahanin;
patuloy pa rin itong mamumunga.
“Sino ang makauunawa sa puso ng tao?
Ito’y magdaraya at walang katulad;
wala nang lunas ang kanyang kabulukan.
Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip
at sumusubok sa puso ng mga tao.
Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay,
at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama,
upang sundan niya ang kanilang payo’t maling halimbawa;
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhika’y
pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila.
Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral,
ang utos ng Poon siyang binubulay sa gabi at araw.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Ang katulad niya’y isang punongkahoy sa tabing batisan,
sariwa ang daho’t laging namumunga sa kapanahunan,
at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

Ngunit ibang-iba ang masamang tao; ipa ang kawangis,
siya’y natatangay at naipapadpad kung hangi’y umiihip.
Sa taong matuwid ay Panginoon ang s’yang mag-iingat,
ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak.

Mapalad ang umaasa
sa Panginoon tuwina.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Lucas 8, 15

Mapalad ang nag-iingat
sa kanyang pusong matapat
ng Salitang nagbubuhat
sa Poong D’yos ng liwanag,
sa t’yaga’y aaning ganap.

MABUTING BALITA
Lucas 16, 19-31

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo: “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi, at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay ang mayaman, at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, ‘Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.’ Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro’y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayo’y inaaliw siya rito, samantalang ikaw nama’y nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.’ At sinabi ng mayaman, ‘Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako’y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’ Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; pakinggan nila ang mga iyon.’ ‘Hindi po sapat ang mga iyon,’ tugon niya, ‘ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan.’ Sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 22, 2021 at 10:39 am

Pagninilay: Ang Panahon ng Kuwaresma bilang 40 araw ng paghahanda para sa Semana Santa at Pasko ng Muling Pagkabuhay ay panawagan sa atin patungo sa katapatan. At ang pagiging matapat ay makikita natin sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Subalit ang 2 Pagbasa ay tila’y nagpapakita ng kasalungat ng pagpapahalaga ito mula sa kasaysayan ng Israel at ang kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Unang Pagbasa mula kay Propeta Jeremias ay isang babala ng Panginoong Diyos laban sa bayang Juda sa pagiging masuwayin sa kanyang utos. Hindi natutuwa ang Panginoon dahil ang kanyang bayan ay tumatalikod sa kanya. Subalit ipinapahayag din dito na ang mga matuwid at may matatag na pananampalataya ay magkakaroon ng masaganang buhay. Kaya tayo ay inaanyayahan na magbalik-loob sa kanya at gumawa ng tama at mabuti.

Ang Ebanghelyo ay isang parabula ni Hesus tungkol sa Mayamang Lalaki at ang pulubing si Lazaro. Makikita dito ang dalawang katauhan ang isang mayaman (sa wikang Latin “Dives) at ang isang mahirap (sa wikang Latin “pauper). Si Lazaro ay kumakain lamang mula sa mga tirang mumog, at ang mga aso ay dumidila sa kanyang mga sugat. Samantala ang mayamang lalaki naman ay nakikipagsaya sa anumang kayamanang mayroon siya, ni hindi niya nabatid ang pulubi sa tabi ng kanyang pintuan. Kaya nang kapwa silang mamatay, ang mayaman ay naninginas sa apoy ni Gehena, samantala si Lazaro ay guminhawa sa kaluwalhatian ng langit. Kaya humiling ang lalaki kay Abraham na ipasugo si Lazaro sa kanyang bahay upang isawsaw ng daliri nito sa tubig upang hindi siya’y magduasa sa mga apoy.

Subalit ipinaalala ni Abraham nung ito’y namumuhay, ang naranasan niya ay ginahawa dahil sa mga ari-arian, samantala si Lazaro na nagmamalimos ay halos kakaunti o walang ginahawa. Kaya gusto ng lalaki na bigyang babala ang kanyang mga kapatid upang hindi sila’y magdusa katulad niya. Subalit ipinaala ni Abraham na kung hindi sila makikinig kina Moises at ang mga propeta, hindi sila maniniwala na mayroong muling pagkabuhay.

Makikita dito na kaya ang mayamang lalaki ay nagdusa sa impiyerno ay hindi dahil niyurakan niya si Lazaro, kundi malaki ang pagkukulang niya na bigyan ng pulubi ng bahagi ng kanyang ari-arian. Kaya ito yung tinatawag sa wikang Ingles na “sin of omission”. Kahit ang pagkukulang natin sa paggawa ng tama at mabuti ay isa ring kasalanan kung dapat manaig ang maganda ayon sa pamantayan ng ating Maykapal.

Kaya ngayong Panahon ng Kuwaresma, nawa’y sikapin natin na pahalagahan ang mga tamang gawain at mabubuting tungkulin tungo sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga “Lazaro” na kinakailangan ng ating tulong.

Reply

Jojo Calderon March 4, 2021 at 5:51 am

Likas sa ating mga tao ang patunay bago tayo maniwala at magtiwala. Kagaya na lang ng isang mayamang hangal na nagpasasa sa kanyang kayamanan at gusto ng patunay upang maniwala sa paghahari ng Diyos. Karamutan, ito halimbawa ng kasalanan at itoy kusang loob na ang pagtulong sa kapwa ay makakatulong sa ating kaligtasan ng kaluluwa. Ang oagtulong sa kapwa ang kapalit ay buhay. Ang mayamang ito walang ibang kasalanan, hindi siya pumapatay, hindi sya nangalungya, sya ay mapagmahal sa kanyang mga kapatid . Ngunit hindi niya nauunawaan ano ang ibig sabhin ng humilidad na tumulong sa mga aba…Tayo minsan ay nakakalimot din sa ating kapitbahay , kumunidad sa simbahan , sa kalsada, tayo ay nagbubulagbulagan na kailangan pala nating tumulong sa kapwa.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 4, 2021 at 6:32 am

Sabi nga ay, nasa huli ang pagsisisi. Kadalasan sa buhay, hindi alam ang kahihinatnan ng isang kilos, hangga’t hindi ito umaabot sa dulo. Ngunit kahit ito ay alam nilang mali, ginagawa pa rin lalo na kung walang nakakakita at nakakalusot. Lahat ng bagay ay may hangganan. Kaya nga gagantimpalaan tayo ng Diyos ayon sa ating ginawang kabutihan, may nakakakita man o wala. Nunit tiyak na kaparusahan sa mga taong gumagawa ng masama. Alam ng Diyos ang ating nasa puso at isip bago pa man ito gawin. Kaya paglabanan ang tukso, at iwaksi ang paggawa ng masama.

Reply

Annonymous March 4, 2021 at 8:53 am

Mapagpalang umaga po! Maari po ba magtanong? Ngunit paano po kung ang iyong tinutulungan, sa tingin mo ay namimihasa na. Hindi na siya gumagawa ng sarili niyang paraan at umaasa na lang sa tulong ng iba?

Maraming salamat po.

Reply

Ellen Puso Soriano March 9, 2023 at 5:47 am

Ang pagtulong kinakailangan ipamulat sa tamang pamaraan sa pangkabuhayan higit sa lahat ang salita ng DIOS ay ipahayag sa mga taong umaasa lamang sa mga tulong pang material o financial. Upang silay matutung kumilos at gawin ang tamang pamamaraan sa pamumuhay. Hwag hayaang abusuhin tayo dahil lang sa gusto nating makatulong. Kundi gawin ang tama at at nararapat. Itoy nangyayari lamang sa tulong ng DIOS at sa kanyang mga banal na aral. Na siyang gabay sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sapagkat ito ang utos ng panginoon.. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili.. At ibigin mo ang dios buong PUSO at kaluluwa.. Buo ang nais ng dios hindi kalahati o pangsamantala kundi habang buhay. At gawin ang tama at mararapat upang katulad ni Lazaro siya kapiling sa kaharian ng DIOS, samantalang ang isang mayamang nagpasasa sa kanyang kayamanan ay nagtiis sa apoy ng impyerno..

Panginoong JESUS MARAMING SALAMAT SA MINSAHI MO. NAWAY MAKAPUKAW ITO SA AMING ISIPAN SA PAGGAWA NG MABUTI SA AMING KAPWA, AT MATUTUNG SUMUNOD SA IYONG MGA UTOS.. TULONGAN MO KAMI AT PATAWARIN SA LAHAT NAMING KASALANANG NAGAWA ISIP AT SALITA

AT IADYA MO KAMI SA LAHAT NG MASAMA AMEN..

Reply

SAINTSPOT March 9, 2023 at 5:41 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
https://youtube.com/watch?v=J1BygugjsXI&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ang dating ng kuwentong ito ay dahil sa malinaw na paglalarawan ng pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at ni Lazarus. Ang malaking kaibahan ay yung naging resulta ng kanilang buhay.

Alin ang nais mong maging, isang mayaman na namumuhay ng comfortable o mahirap lang na umaasa sa grasya?

Bagamat ang materyal sa mundo ay hindi masama sa loob at labas nito, may malaking tukso na kasama nito. Sa katunayan, hindi dapat balewalain ang malinaw na mapang-akit sa kayamanan at ang epekto nito sa kaluluwa. Yaong mga mayaman sa mga bagay ng mundong ito ay madalas na natutukso na mamuhay para sa kanilang sarili kaysa mabuhay para sa iba. Kapag nasa iyo ang lahat ng kaginhawaan na maiaalok ng mundong ito, madaling tamasahin ang mga kaginhawaan na iyon nang walang pagmamalasakit sa iba. At iyon ang malinaw na nakakaligtaang kaibahan.

Kahit mahirap, malinaw na mayaman si Lazarus sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Malinaw na sa kanyang materyal na kahirapan, siya ay mayaman sa kawanggawa. Ang taong mayaman naman ay malinaw na mahirap sa pagkakawanggawa dahil nakatuon lang sa kanyang. Wala ang walang hanggang gantimpala. Wala ang pag-ibig. Wala.

Pagnilayan, ngayon, ang iyong ninanais sa buhay. Kadalasan, ang mga panlilinlang ng materyal na kayamanan ay nangingibabaw na ating pagnanasain. Sa katunayan, kahit na ang mga may kaunti ay madaling kainin ng pagkagahaman. Kayat hanapin at hangarin lamang ang walang hanggan. Hangarin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Gawin mo itong tanging layunin sa buhay at sasamahan ka ng mga anghel.

Ikaw Panginoon ang aking tunay na kayamanan, pinili mong maging mahirap sa mundong upang ipakita sa amin na ang tunay na yaman pag-ibig at hindi ang mga materyal na bagay. Tulungan Mo akong mahalin ka aking Diyos, nang buong puso’t kaluluwa at mahalin din ang iba tulad ng pagmamahal Mo sa kanila. Nawa’y bigyan mo ako ng karunungan na unahin ang espirituwal na kayamanan na siyang tanging yaman na aking aangkinin para makamtan ang buhay na walang hanggan. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: