Linggo, Marso 5, 2023

March 5, 2023

Ikalawang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

Genesis 12, 1-4a
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

2 Timoteo 1, 8b-10
Mateo 17, 1-9


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 12, 1-4a

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram: “Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami.

Ang sa iyo’y magpapala ay aking pagpapalain,
ngunit kapag sinumpa ka, sila’y aking susumpain;
ang lahat ng mga bansa pihong ako’y hihimukin,
na, tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din.”
Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Panginoo’y tapat sa kanyang salita,
at maaasahan ang kanyang ginawa.
Minamahal niya ang gawang matapat,
ang pag-ibig niya sa mundo’y laganap.

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang may takot sa Diyos, at nagtitiwala
sa kanyang pag-ibig, ay kinakalinga.
Hindi babayaang sila ay mamatay,
kahit magtaggutom sila’y binubuhay.

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoon;
Siya ang sanggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na ang aming makamit,
O Poon ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pag-asa’y sa’yo nasasalig!

Poon, pag-asa ka namin,
pag-ibig mo’y aming hiling.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 8b-10

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal kong kapatid:

Makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo’y maging kanyang bayan. Ito’y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Hesus, hindi dahil sa ating mga gawa kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang-loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Hesus na ating Tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang haggan sa pamamagitan ng Mabuting Balita.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA:

Sa ulap na maliwanag
ito ang siyang pahayag
ang D’yos Ama na nangusap:
“Ito ang mahal kong Anak,
lugod kong dinggin ng lahat.”

MABUTING BALITA
Mateo 17, 1-9

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isinama ni Hesus si Pedro, at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila’y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila’y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Hesus: nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Hesus. Kaya’t sinabi ni Pedro kay Hesus, “Panginoon, mabuti pa’y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng tatlong kubol: isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias.” Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito’y may tinig na nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya!” Ang mga alagad ay natakot nang gayun na lamang nang marinig nila ang tinig, at sila’y napasubasob. Nguni’t nilapitan sila ni Hesus at hinipo. “Tumindig kayo,” sabi niya, “huwag kayong matakot.” At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Hesus.

At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Hesus sa kanila, “Huwag ninyong sasabihin kaninuman ang pangitain hangga’t hindi muling nabubuhay ang Anak ng Tao.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 29, 2020 at 5:03 am

Pagninilay: Mapapansin po natin na tuwing Ika-2 Linggo ng Kuwaresma, ang Ebanghelyo sa araw na ito ay palagi tungkol sa Pagbabagong-Anyo ni Hesus sa Bundok ng Tabor. Makikita po natin ang isang “paradigm shift” mula noong si Hesus ay tinukso ng Diyablo sa disyerto subalit lumabas na tagumpay. Ang kanyang Pagbabagong-Anyo naman ay isang maluwalhating pangyayari na ang Anak ng Diyos bagamat may mataas na kalagayan ay naging masunurin sa dakilang kalooban ng Diyos Ama. Nakita si Hesus ng tatlong alagad na nangungusap kina Moises at Elias. Si Moises ay sumasagisag sa Kautusan, habang si Elias ay sumasagisag sa mga Propeta. Kaya ang kanilang presensiya sa Bundok ng Tabor ay nagpapatunay na si Hesukristo ay ang katuparan ng Kautusan at mga Propeta. At makikita na ang katuparang ito ay mangyayari sa magaganap kay Hesus na ating ipagdiwang sa Semana Santa: ang kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay na itinuturing na “bagong exodus”. Kaya ang pagkasalaysay nito ni San Lucas ay nagpapahayag na ang kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Nakatulala ang 3 Apostol sapagkat hindi nila naunawaan ang nangyayari, kaya’t hiniling ni Pedro na gumawa sila ng tatlong tolda para kina Hesus, Moises, at Elias. At dito’y makikita natin ang pagpapalibot ng isang ulap sa bundok at ang tinig ng Ama’y nagpapahayag na si Kristo ay ang kanyang kinalulugdang Anak. Kaya makikita natin sa Pagbabagong-Anyo ang presensiya ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Banal na Santatlo: Ang Ama ang lumikha ng mabuting bagay, ang Anak ang nagligtas mula sa ating mga kasalanan, at ang Espiritu ang patuloy na nagpapahiwaga ng mensahe ng pag-ibig sa atin. Makikita natin dito na tunay ngang natutupad ang pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging masunurin ni Kristo sa dakilang kalooban. At ipinapakita sa atin ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa kalooban ng Panginoon, lalung-lalo na sa patuloy na pakikinig sa kanyang Anak sa pagsasabuhay natin sa Banal na Salita. At ang maluwalhating pangyayaring ito ay isang magandang paalala na ayon nga kay San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, ang ating pagiging mamamayan ay walang hangganan sa kalangitan kahit lahat po tayo ay papanaw balang araw sa daigdig na ito. Kaya ang hamon dito ay maging matapat sa plano at kalooban ng Diyos katulad ni Abraham sa Unang Pagbasa, upang mas biyayaan pa tayo at tumulad ang ating mga susunod na henerasyon. Sa gayon natin magagawa ang tunay na pagbabago mula sa ating mga puso’t isipan hanggang makam

Reply

Jaime E. March 8, 2020 at 5:20 am

Ngayon kuwaresma sana magsisi tayo sa ating mga kasalanan upang karapat dapat tayo pag ibig ng panginoon.

Reply

Gertrude pelagio March 4, 2023 at 10:34 am

thank u so much

Reply

Elino Rosales March 5, 2023 at 6:09 am

Hindi na kailangang makita natin sa ebangelyo na ang Diyos Ama ang nagsalita ng “Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan”. Sapagkat sa pananampalataya ay kaagad nating masasabi na ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang nagsasalita niyon. Patunay lang na si Jesukristo ay Diyos na totoo.

Reply

Merle Tejemo March 5, 2023 at 9:39 am

My Lord and my God Have Mercy on Us…Amen?

Reply

Alfred B. Sugayan March 5, 2023 at 2:55 pm

Panginoon at Diyos Hesus, kahabagan nawa ninyo kami at pagpalain, amen.

Reply

Ervi March 5, 2023 at 3:19 pm

Patawarin mo ako Panginoon sa aking mga nagawang
kasalanan.

Reply

SAINSPOT March 5, 2023 at 5:42 pm

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube https://youtube.com/watch?v=Nw-5sOh3QHQ&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Noong umakyat sa bundok si Moises ay nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at natanggap niya ang misyon na ibigay ang 10 utos na naging gabay ng mga Israelita sa maraming siglo. Ganoon din si Elijah, sa bundok ding iyon ay nakatagpo niya ang Diyos at natanggap niya ang kanyang misyon na basbasan ang mga hari para pamunuan ang mga tao.

Sa ebanghelyo ngayon, iniakyat ni Hesus sa bundok ang tatlong alagad niya (Pedro, Santiago at Juan) para ihanda rin sila para ipagpatuloy ang misyon na sinimulan Niya sa pamamagitan ni Moises at Elijah. Ibinigay ni Jesus sa mga alagad ang Bagong Batas ng biyaya at awa na Kanyang sinimulan.

At ngayon, tinatawag tayo ng Diyos na umakyat sa espirituwal na bundok (ang panalangin) upang makasama Siya. Sa ating pakikiisa sa Kanya sa ating mga panalangin, ipagkakatiwala Niya sa atin ang Kanyang Bagong Batas at isusulat ito sa ating mga puso. Uutusan niya tayong yakapin ang ganap na pag-ibig ng Diyos at ang pagbabahagi ng awa sa iba. Ipagkakatiwala Niya sa atin ang misyon ng pagtawag sa iba para manumbalik sa Diyos at sasamahan tayo ng Banal na Espiritu.

Pagnilayan, ngayon, na inaanyayahan tayo ni Jesus na gawin ang paglalakbay sa bundok ng panalangin, disiplina sa sarili, kabutihan at kabanalan. Nawa mabuksan ang ating mga mata upang makita ang Kanyang kaluwalhatian na siyang magbibigay-inspirasyon sa ating misyon.

Aking Panginoong Hesus, gaya ng mga unang alagad mo na binigyan mo ng kanilang misyon sa bundok, bigyan mo rin ako ng biyaya at determinasyon na kailangan ko ring maglakbay kasama Ka sa bundok ng panalangin upang ako ay pagkatiwalaan sa misyong ibinibigay Mo sa akin. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: