Lunes, Marso 6, 2023

March 6, 2023

Lunes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 9, 4b-10
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Lucas 6, 36-38


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Monday of the Second Week in Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Daniel 9, 4b-10

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos, nagkasala po kami. Nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan tulad ngayon: ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat pati mga itinapon mo sa iba’t ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 8. 9. 11 at 13

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

Iyong kahabagan
ang mga bilanggong kanilang hinuli, dinggin mo ang daing,
sa taglay mong lakas, iligtas mo silang takdang papatayin.
Kaming iyong lingkod,
lingkod mo kaming parang mga tupa sa iyong pastulan,
magpupuring lagi’t magpapasalamat sa iyong pangalan!

Panginoon, aming hiling:
patawad sa sala namin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA:
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Lucas 6, 36-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 28, 2021 at 11:40 am

PAGNINILAY: Tuwing Kuwaresma, ipinagdiriwang natin ang Diyos na dakila sa kanyang habag at pagmamahal sa kabila ng pagkakamali, pagkakasala, at pagkukulang ng tao.

Ang Unang Pagbasa ay ang panalangin ni Propeta Daniel sa ating Panginoong Diyos na dakila at puno ng habag. Siya ay nanalangin bilang kumakatawan sa bayang Israel na tinapon sa pagkakaalipin sa Babilonia. At alam ni Daniel na nangyari ito dahil sa hindi matapat na pamumuhay ng mga tao, lalung-lalo na ng mga prinsipe, saserdote, at hari ng Juda. Humuling siya sa Diyos ng awa at pagpapatawad dahil alam niya na ang kapwa niyang kababayan ay nagsisi rin. Ngunit alam din niya ang mabuti ang hari sa kanya, na hindi nitong hahayaang masaktan ang kanyang kababayan, ni hindi pilitin sila na tumalikod sa pananalangin sa Diyos. Kaya alam natin sa kasaysayan kung paanong ipinanumbalik ng Panginoong Diyos ang kanyang bayan. At ganun din ang pag-ukit ng isang tipan bilang pakikipagkasundo na tayo ang bayan niya, at siya ang ating Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay bahagi ng pangangaral ni Hesus sa kapatagan. Sa konteksto, itinuturo ni Hesus sa mga tao ang tungkol sa pagmamahal kahit sa mga itinuturing natin na mga kaaway. Ang dapat nating tugon sa mga taong nagkasala at gumawa ng masama sa atin ay palaging kabutihan. Ang hamon niya sa atin ngayon ay maging maawaain katulad ng pagiging maawain ng Diyos Ama sa lahat. Ito ang naging tema ng Di-pangkaraniwang Hubileyo ng Awa (2016), na ang ating pagkakaroon ng habag ay katulad dapat ng Diyos na palaging dakila sa kanyang pagkahabag. Kaya wala tayong mapapala sa paghihiganti o pagpapatol laban sa mga taong gumawa ng mga napakalaking kasalanan sa atin. Bilang mga Kristiyano, itinuturo sa atin ni Hesus ang pagpapanaig ng kabutihan at kagandahang-loob bilang ating sandata laban sa kasalanan. Mahirap nga sabihin natin na parang pinapahina tayo, ngunit hindi kailanma’y gawain ito ng mga mahihina o duwag na tao. Ito’y tungkulin natin bilang mga anak ng Diyos Ama upang maging mabuting halimbawa kung paano natin nilalabanan ang patuloy na umiiral na kasamaan sa iilan nating kapwa at paligid.

Mga kapatid, ang Kuwaresma ay panahon upang mas malalim pa nating kilalanin ang Diyos sa kanyang buong pagmamahal sa kabila ng lahat ng ating mga pagkakasala at pagkukulang sa buhay. Kaya ang panahong ito ay ginagawa nating makabuluhan sa pagtanggap sa kanyang pagpapatawad sa Sakramento ng Kumpisal. Ngunit kung nais nating mamunga pa ang ating debosyon ngayong Kuwaresma, matuto nawa tayong gumawa ng kabutihan kahit sa mga pagkakataong tayo ay pinag-iinitan, pinag-iinsultuhin, pinagtatawanan, pinapahanak, at pinaggawa ng anupamang mga pang-aalipusta. Ang pinakaehemplo ng dakilang awa ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa sumunod tayo sa kanyang halimbawa na maging mahabagin, lalung-lalo na sa mga nagkasala sa atin.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 1, 2021 at 5:39 am

Kung ano ang gusto mong gawin sa yo, gawin mo rin as iba. Alam ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin sa ating kapwa, mabuti man ito o masama. Walang lihim na hindi mabubunyag. Kaya nga magugulat ka na lamang sa mga biyayang ipagkakaloob sa iyo ng Diyos dahil sa iyong angking kabutihan. Sa bawat pagtulong natin sa ating kapwa ay may katumbas ito na kabutihan, ganun din sa kasamaan. Kaya nga huwag palipasin ang maghapong walang nagagawang kabutihan sa kapwa. Mag-impok ng kabutihan yan ang kayamanan natin sa langit.

Reply

sonia m.santos March 1, 2021 at 7:02 am

Ang panahon ng kuwaresma ay panahon ng pagbabago- ng ating buhay ispirituwal . patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa Diyos sa araw araw na mga kasalanan na ating nagagawa. Awa at biyaya ng Diyos ay patuloy na pinagkakaloob sa atin kaya karapt dapat lng na Siya ay papurihan, kilalaning ganap, at sundin ang kanyang utos- Magbalik loob sa Panginoon,laging bukas ang kanyang palad sa atin sa ka nyang walang hanggang pagmamahal.

Reply

SAINSPOT March 6, 2023 at 6:02 am

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube
https://youtube.com/watch?v=mmAV8XGYF-s&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Kung ang hanap mo ay awa at kapatawaran sayong mga kasalanan, dapat kang mag-alok ng awa at pagpapatawad din. Kung tayo ay mapanghusga at mapaghatol, tayo rin ay hahatulan.

Itinuturo ni Hesus sa mga tao ang tungkol sa pagmamahal kahit sa mga itinuturing natin na mga kaaway. Ang dapat nating tugon sa mga taong nagkasala at gumawa ng masama sa atin ay palaging kabutihan. Ang hamon niya sa atin ngayon ay maging maawaain katulad ng pagiging maawain ng Diyos Ama sa lahat. Kayat hingin sa Diyos ang kanyang awa at kailangang maibahagi din ito sa iba.

Pagnilayan, ngayon, ang ating mga sariling kasalanan. Bigyan ng panahon na maunawaan kung gaano kalubha ang mga ito at kailangang talikuran ito.

Aking maawaing Hesus, maraming salamat at hindi nagmamaliw ang iyong awa. Tulungan mo akong makita ang aking mga kasalanan upang ito’y maihingi ko ng iyong awa. Nawa kaawaan mo ako at akin ding maibahagi sa iba. Handa akong maging instrumento mo ng iyong biyaya para sa iba.
Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.
SEE YOU IN HEAVEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: