Martes, Marso 7, 2023

March 7, 2023

Martes sa Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Isaias 1, 10. 16-20
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Mateo 23, 1-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Second Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 1, 10. 16-20

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Mga pinuno ng Sodoma,
pakinggan ninyo, ang sinasabi ng Panginoon;
mga mamamayan sa Gomorra,
pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos.
Magpakabuti na kayo, magbalik-loob sa akin;
talikdan na ninyo ang masasamang gawain.
Tumigil na kayo ng paggawa ng masama.
Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti;
pairalin ang katarungan;
itigil ang pang-aapi;
tulungan ang mga ulila;
ipagtanggol ang mga balo.
“Halikayo at magliwanagan tayo,
gaano man karami ang inyong kasalanan,
handa akong ipatawad ang lahat ng iyan,
kahit na kayo’y maruming-marumi sa kasalanan,
kayo’y magiging busilak sa kaputian.
Kung kayo’y susunod at tatalima,
pasasaganahin ko ang ani ng inyong lupain.
Ngunit kung kayo’y magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway
ay tiyak na kayo’y mamamatay.”
Ito ang sabi ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog,
ni sa inyong mga haing sa dambana’y sinusunog,
bagaman ang mga toro’y hindi ko na kailangan,
maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayo’t ako’y magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayo’y aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.
Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain,
ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Ang masunurin sa Diyos
ay sasagipin n’yang lubos.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Ezekiel 18, 31

Sinabi ng Poong mahal:
“Kasamaan ay layuan,
kasalana’y pagsisihan;
kayo ay magbagong-buhay,
magbalik-loob na tunay.”

MABUTING BALITA
Mateo 23, 1-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, “Ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng Kautusan ni Moises. Kaya’t gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao; ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang-tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila’y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila’y pagpugayan sila sa mga liwasang-bayan, at tawaging guro. Ngunit kayo — huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong Guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong Tagapagturo, ang Mesias. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 27, 2021 at 2:42 pm

PAGNINILAY: Ang Panahon ng Kuwaresma ay panawagan ng kalinisan at kababang-loob.

Narinig natin sa Unang Pagbasa ang paanyaya ni Hesus na tawagin ang mga taong nagkasala na magsisi mula sa mga kasalanan at manumbalik sa Diyos. Gaano mang kalaki ang ating mga pagkakasala at pagkukulang, ang Panginoon ay patuloy na nagmamahal sa atin. At kaakibat ng kanyang walang hanggang pag-ibig ay ang pagiging malinis hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob.

Ito ang hindi nakita ni Hesus sa mga Pariseo at eskriba sa Ebanghelyo. Madalas kilala ang mga pinuno ng mga Hudyo bilang mangaral at matataas ang posisyon. Ngunit sila na nga’y tagapagtupad at tagasunod ng Kautusan ay naghahangad na purihin ng ibang tao. Sila pa nga ang dumadagdag sa pamatok ng kanilang kapwa’y nangangailangan. Kaya tinuligsa ni Hesus ang kanilang pagiging “paimbabaw” o ibang salin ay “pakitang-tao” at “hipokrito”. Sa ayaw o gusto natin, iilan sa atin ay mayroon ganyang pag-uugali. Kaya nagsusuot tayo ng mga maskara upang magmukhang mabuti at matuwid sa harap ng napakaraming tao, subalit sa loob naman ay may mga nakatagong hangarin na hamakin ang ibang tao.

Ang hamon sa atin ni Hesus ay kababang-loob sapagkat ito ang magpapataas sa atin bilang pangako na tayo’y kakamit ng tunay na buhay na walang hanggan. At nawa’y sa pagiging mapagkumbaba natin, lalung-lalo itong Panahon ng Kuwaresma, ay patuloy tayo na gumawa ng mabuti at matuwid na bagay sa ating kapwa hindi para maging sikat tayo, kundi ipakita ang ating pagmamahal sa kanila, na siya ring tanda ng pagmamahal natin sa Diyos.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 2, 2021 at 6:43 am

Ang isang magandang katangiang dapat mayroon ang isang tao, ay ang pagpapakumbaba. Ang ating Panginoong Hesus ang pinakamagandang halimbawa ng pagiging payak. Mula pa lamang sa kanyang pagsilang sa isang sabsaban hanggang sa kanyang pamumuhay. Walang bakas ng pagiging marangya. Kahit alam niya na Siya ang Anak ng Diyos, nanatili Siyang namuhay ng ordinaryo. Pinakikisamahan Niya ang lahat, tagapagtanggol pa nga Siya ng mga makasalanan. Kaya nga ang hamon ay isabuhay ang ipinangangaral.

Reply

Nini March 2, 2021 at 4:46 pm

Nais ng ating Panginoon na isabuhay ang ating mga ginagawa lalo kung tayo ay naglilingkod sa ating simbahan. SImple lang po para sa akin ang nais ipahiwatig ng ating ebanghelyo ngayon. “WALK THE TALK” at yan po ang nais makita sa atin ng Diyos.

Reply

SAINSPOT March 7, 2023 at 5:06 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube
https://youtube.com/watch?v=JlEqJfhsgSY&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Alam mo ba na ang pagnanais mo na maging dakila ay isang regalo ng Diyos sa iyo at kailan may hindi na mawawala?
Kaya’t hindi masama ang mangarap na maging pinakadakila ka. Ngunit ang tanong, PAANO MAGING DAKILA?

Sa Ebanghelyo ngayon (Mat 23:1-12), binigay sa atin ni Hesus ang isa sa mga susi sa ating katanungan ng sabihin niyang: “Ang pinakadakila sa inyo ay dapat na maging lingkod ninyo.” Ang ibig sabihin ng pagiging lingkod ay inuuna mo ang iba bago ang iyong sarili. Itinataas mo ang kanilang mga pangangailangan sa halip na inuutusan mo silang makatulong sa iyong pangangailangan. At ito ay mahirap gawin.

Napakadali sa buhay na isipin at unahin muna natin ang ating sarili. Ang pagpili na unahin ang iba ay hindi lamang mabuti para sa kanila, ito rin ay ikabubuti natin. Ginawa tayo para sa pag-ibig. Ginawa tayong maglingkod sa iba. Ginawa tayo para sa layuning ibigay ang ating sarili sa iba nang hindi umaasa ng kapalit. At kapag ibinibigay natin ang ating sarili at inuuna ang iba ay makikilala natin kung sino nga ba talaga tayo at magiging tayo sa totoong pagkalikha. Tayo ay nagigiging pag-ibig. At ang taong nagmamahal ay isang taong dakila…at ang taong dakila ay isang taong dinadakila ng Diyos.

Pagnilayan, ngayon, ang dakilang misteryo at pagtawag ng kababaang-loob. Kung hirap tayong unahin ang iba, gawin pa rin natin. JUST DO IT! Magpasya na magpakumbaba bago ang iba. Itaas ang kanilang mga alalahanin, maging matulungin, makinig, makiramay at maging bukas sa kalooban. Kung gagawin mo ito, ang pagnanais mo para sa kadakilaan na nabubuhay sa kaibuturan ng iyong puso ay matutupad.

PRAYER:
Aking mapagpakumbabang Panginoon, salamat at ipinakita mo sa amin ang Iyong pagpapakumbaba. Pinili Mong unahin ang lahat ng tao, kahit na sa puntong maranasan mo ang pagdurusa at kamatayan na bunga ng aming mga kasalanan. Bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba, mahal na Panginoon, upang magamit Mo ako sa pagbabahagi ng Iyong ganap na pag-ibig sa iba. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: