Sabado, Marso 4, 2023

March 4, 2023

Sabado sa Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 26, 16-19
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Mateo 5, 43-48


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 26, 16-19

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao: “Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito; sundin ninyo ito nang buong puso’t kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos, lalakad kayo ayon sa kanyang daan, susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 1-2. 4-5. 7-8

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay,
ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw.
Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos,
upang aming talimahin at sundin nang buong lugod.
Gayon ako umaasa, umaasang magiging tapat,
susundin ang iyong utos, susundin nang buong ingat.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok,
buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos.
Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin,
huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin.

Mapalad ang sumusunod
sa utos ng Poong Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
2 Corinto 6, 2b

Ngayo’y panahong marapat,
panahon ng pagliligtas,
araw ngayon ng pagtawag
upang makamit ang habag
ng Panginoong matapat.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 43-48

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Narinig na ninyong sinabi, ‘Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapootan mo ang iyong kaaway.’ Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo’y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga Hentil! Kaya, dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 26, 2021 at 8:47 pm

PAGNINILAY: Ang Kuwaresma ay Panahon ng mas malalim na pagkilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Pangangaral sa Bundok. Sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok, binibigyang-diin ni San Mateo si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan at ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinagpanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Sinasabi sa Levitico 19:18 tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At may ilang bersikulo sa Lumang Tipan ay bagamat hindi direktang tumutukoy sa pagkapoot sa iyong kaaway, tinutukoy pa rin ng mga ito ang hindi pagpapayag sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya pinalawak ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo sa pagmamahal sa mga kaaway. Sinabi pa nga ng Panginoon na ipagdarasal ang mga mang-uusig upang maging mga tunay na anak ng Ama nating Diyos sa langit.

Aaminin natin na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng iyong kaaway at dahil masyadong mabigat ang kanilang kasamaan, paano kaya natin mamahalin at pagpapatawad ang ganyang klaseng tao? Ang pinupunto dito ni Hesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasala ginawa ng iyong mga kaaway, at normal sa ating katauhan na kapootan sila, dapat ang trato natin sa kanila ay mga “tao lamang” katulad natin. Subalit hindi natatapos ang kwento ng tao sa kanyang kahinaan, bagkus ay dapat ito’y isang pagkakataon upang siya ay matuto, magsisi, at gumawa ng kabutihan At mangyayari iyon kapag inaalala natin hindi lang ang ating mga kaaway, kundi ang lahat ng mga makasalanan sa ating mga panalangin. Kahit ang mga publikano at Hentil, mga itinuturing ng mga Hudyo na “humiwalay”, ay nagmamahal at nagbabati sa kapwang nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanila, kapwang nagbabati at hindi bumabati sa kanila. Kaya itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kaganapan ng pag-ibig sa ngalan ng ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang Kamatayan sa Krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pinakahuli ng ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan ni Hesus na maging perkpetko katulad ng pagkaperpekto ng ating Diyos Ama. Sa ibang pagsalin, ito’y pagiging ganap sa pagmamahal katulad ng ganap ng pag-ibig sa atin ng Maykapal.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 27, 2021 at 7:05 am

Sabi ng aking anak na Grade 3, “Daddy, ito na ang pinakamahirap na utos ng Diyos, Love your enemies.” Kahit sa kanyang murang edad ay alam na niya ang hamon ng ating Diyos, hindi lang ang pagpapatawad, kundi pati na rin ang pagmamahal. Kung iisipin, sobrang hirap nga nito. Matapos ang masasakit mong karanasan dulot ng iyong kaaway ay dapat pa palang mahalin. Ganito ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Matapos ipako ang ating Panginoong Hesus sa Krus ang sabi Niya “Ama patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.” Nagawa pa niyang ihingi ang tao ng kapatawaran sa kanyang Ama. Kung ano ang utos niya ay kanyang pinaninindigan. Ang pagpapatawad na may pag-ibig sa kapwa. Nawa’y matularan natin ang ating Panginoong Hesukristo.

Reply

SAINTSPOT March 4, 2023 at 9:00 pm

PLEASE SHARE AND SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube
https://youtube.com/watch?v=zUKDTRx_kSo&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Ngunit ito naman sabi ko: ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo’y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit.

Napakataas ang panawagan ni Hesus sa ating ngayon, BE PERFECT, maging GANAP daw tayo. At malinaw na bahagi ng pagiging ganap ay pagkakaroon ng bukas-palad at buong pagmamahal sa lahat kasama dito ang mga itinuturing mong “mga kaaway” at mga “umuusig” at nagmamaritess sa iyo.

Sa totoo lang mahirap itong gawin at nakapanghihina ng loob. Agad pumapasok sa isipan natin, hindi natin kaya at impossibleng mangyari lalo na kung patuloy kang sinasaktan.

Ang isa sa magandang hakbang para mapagtagumpayan ito ay ang mag-pasalamat sa Diyos dahil tayo ay nakikibahagi Kanyang buhay ng pagiging ganap o perpekto. Isang regalo na ibinibigay ng Diyos sa atin may tiwala siya na posible at kaya nating magmahal gaya ng pagmamahal niya.

Kaya’t desisyonan mo na ibaling ang nararamdamang mong panghuhusga sa isang damdaming magmahal na lang dahil sila’y mga anak din ng Diyos. Ito’y isang bagong pananaw na tutunaw sa anumang negatibong damdamin dahil mas mangingibabaw ang pagpapasalamat mo sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kaya mo sa tulong ng Banal na Espiritu.

Pagnilayan, ngayon, ang mataas na uri pag-ibig na ito na pagyamanin ang pasasalamat sa ating mga puso upang hindi maka-porma ang anumang galit at hinanakit. Isang napakagandang regalo ang pagkatiwalaan tayo ng Diyos na makakaya nating gawin ito. Mahalin natin sila, tanggapin at ituring na mga anak ng Diyos at dadalhin ka ng Diyos pagiging ganap kung saan ka tinawag.

Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal na sa kabila ng aking maraming kasalanan ay tinatawag mo pa rin akong ibahagi ang iyong pagmamahal sa iba. Bigyan mo ako ng mga mata upang makita ang lahat ng tao tulad ng pagtingin Mo sa kanila at mahalin din sila katulad ng pagmamahal Mo. Mahal kita, Panginoon. Tulungan mo akong mahalin ka at ang aking kapwa. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: