Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 3, 2020

April 3, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Jesu-Kristo.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami.

Ang Simbahan, sa pamamagitan ng mga pinuno nito, nawa’y magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang Ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura nawa’y magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga Kristiyano nawa’y hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pagsubok sa buhay nawa’y hindi makasira ng ating loob bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang Sakramento ng Kumpisal nawa’y mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama,
ipinadala mo sa amin ang mga pangaral ng mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Loobin mong kami ay maging malakas na makatupad sa iyong kalooban at magpatotoo sa aming pananampalataya sa iyo habambuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.

Amen.

Pages: 1 2

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez March 31, 2020 at 3:57 pm

Pagninilay: Tayo ngayon ay nalalapit na sa pagpasok sa Semana Santa. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang mga hapis ng ating Mahal na Ina. Kaya nga ang tawag sa Biyernes bago ang Linggo ng Palaspas ay “Viernes de Dolores”. Nararapat lang na sa nalalapit na paggunita sa Pagpapakasakit at Pagkamatay ng ating Panginoon, inaalala natin din ang mga dinaanang dusa ni Birheng Maria dahil sa dinanas na paghihirap ng kanyang Anak. Narinig natin sa Ebanghelyo kung paano nagiging mainit ang tensyon sa pamamagitan ni Hesus at ng mga Hudyo. Nais nilang batuhin siya dahil sa pahayag na siya ang “Anak ng Diyos”. Ang pagiging Anak ng Diyos ay nauukol sa sinabi ng Salmo 110, na ang Panginoon Diyos ay nagpapahayag sa Panginoon na umupo sa kanan ng Diyos hanggang mapasuko ang kaawa ng kapwang Panginoon. Kaya inaakusahan nila si Hesus ng paglalapastangan sa Diyos. Subalit ilang beses nang pinahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili. Bilang Anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos na naging Tao upang iakay ang mga tao patungo sa Ama. Subalit hindi kailanman itinanggi ni Kristo na siya’y Diyos na totoo dahil siya’y nagmula sa Ama upang tuparin ang misyon na sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At marami nang beses tinangka siyang batuhin ng mga tao, subalit siya’y lumihis sa gitna nila. Hindi ito dahil natatakot siya, kundi alam niya na hindi ba dumating ang oras niya na mamatay. Isasalaysay ni San Juan sa Biyernes Santo na ang Pagpapakasakit at Pagkamatay ni Hesukristo ay bahagi ng pagluluwalhati sa Diyos Ama at sa planong pangkaligtasan, upang ang lahat ng sumasampalataya at nananalig sa ginawang sakripisyo ni Kristo ay maligtas, magkaroon ng makabuluhang pamumuhay sa daigdig, at makamtan balang araw ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya habang tayo’y nalalapit sa mga Mahal na Araw, ito ang ating pagkakataon na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsisisi, buong pusong paghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, panunumbalik-loob, at pagsisikap na gawin ang tama ang mabuti ayon sa pamantayan ng ating Poong Maykapal. Nawa ang ating pananamapalataya sa Diyos Ama at sa kanyang Anak ay magdulot nawa ng makabuluhang aksyon na magmalasakit sa ating kapwa at sa ibang tao.

Reply

Leave a Comment



Previous post:

Next post: