Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 2, 2020

April 2, 2020

PANALANGIN NG BAYAN

Ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa atin sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Jesus, dalhin mo kami sa Ama.

Ang Kaharian ng Diyos nawa’y manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya katulad ng ginawa ni Abraham, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang diwa ng ating pananampalataya nawa’y ganap nating maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at binabagabag ng mga suliranin nawa’y magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa na, ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoong Diyos,
igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay upang ang muli nating pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.

Amen.

Pages: 1 2

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 30, 2020 at 1:11 am

Pagninilay: Malapit na po tayong pumasok sa mga Mahal na Araw, at gugunitain natin ang Misteryo ng ating Pagtubos mula sa ating mga pagkakasala. Ang Unang Pagbasa ay ang salaysay ng tipang ipinagkasundo ng Panginoong Diyos kay Abraham. Mula Abram, pinalitan ni Yahweh sa pangalang “Abraham” dahil ang patriarkang ito ay magiging “ama ng maraming bansa”. Ipinangako ng Diyos na ang mga lahi ni Abraham ay magiging kasingbilang ng mga bituin sa kalangitan at ang mga buhangin sa dalampasigan. At makikita natin mula sa lahi ng patriarka ay nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito ang pinagtibay ni Hesus sa Ebanghelyo na higit pa siya kay Abraham sapagkat siya ang Anak ng Kataas-taasang Diyos. Hindi ito pinaniwalaan ng mga Hudyo sapagkat binintang nila kay Hesus na nilalapastangan ang isa sa mga dakilang patriarkang pinili ng Diyos. Kaya direktang ipinahayag ng Panginoon ang kagalakan ni Abraham nang makita nito ang kanyang pagdating. At kahit anupamang paliwanag ni Hesus ay tinangka siyang batuhin, ngunit siya’y nakasingit at nakatakas. Mapapansin natin na ang mga imahe at krusipiyo ngayon ay tinatakpan ng lilang tela dahil sa pahayag na ito ng ating Ebanghelyo. Si Hesus ay nagtago hindi dahil siya’y natatakot, kundi hindi pa dumating yaong oras ng kanyang Misteryong Paskwal. Kaya nakatakip din ang kaluwalhatian ng Diyos upang ating matunghayan iyon sa Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Sabi nga: “If the glory of the Master is hidden, then his servants too should be hidden.” Nawa’y patuloy nating kilalanin ang DIyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagsunod sa halimbawa ng kanyang Anak na si Hesukristo na ating Panginoon.

Reply

Alfred Sugayan April 2, 2020 at 10:51 am

Purihin ang Panginoon at Diyos Hesu Kristo..nawa ay malipol na ang Covid 19 na ito. Kahabagan at patawarin ninyo kami Panginoon at Diyos Hesu Kristo..???

Reply

Alfred Sugayan April 2, 2020 at 10:55 am

Purihin ang Panginoon at Diyos Hesu Kristo..nawa ay malipol na ang Covid 19 na ito. Kahabagan at patawarin ninyo kami Panginoon at Diyos Hesu Kristo sa lahat ng aming kasalanan, amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: