Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 16, 2018

September 16, 2018

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 50, 5-9a
Salmo 115, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Santiago 2, 14-18
Marcos 8, 27-35

UNANG PAGBASA
Isaias 50, 5-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Binigyan ako ng pang-unawa ng Panginoon,
hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kaniya.
Hindi ako tumutol
nang bugbugin nila ako,
hindi ako kumibo
nang ako’y kanilang insultuhin/
Pinabayaan ko silang bunutin
ang buhok ko’t balbas,
gayon din nang lurhan nila ako sa mukha.
Ang mga pagdustang ginawa nila’y di ko pinansin,
pagkat ang Makapangyarihang Panginoon
ang tumutulong sa akin.
Handa akong magtiis
pagkat aking batid
na ang sarili ko’y di mapapahiya.
Ang Diyos ay malapit
at siya ang magpapatunay na wala akong sala.
May mangangahas bang maghabla sa akin?
Magharap ami sa hukuman,
at ilahad ang kanyang bintang.
Ang Poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala?

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 115, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Ang bayang Israel sa bansang Egipto’y doon inilabas,
nang ang lahing ito sa bansang dayuhan ay pawang lumikas;
magmula noon ang lupaing Juda’y naging dakong banal,
at yaong Israel ginawa ng Diyos na sariling bayan.

Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Ang Dagat ng Tambo, nang ito’y Makita ay tumakas na rin,
magkabilang panig ng Ilog ng Jordan, noon ay humimpil.
Maging mga bundok, katulad ng tupa, ay pawang nanginig.
pati mga burol, nanginig na parang tupang maliliit.

Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Ano ang nangyari, at ikaw, O dagat wala nang daluyan?
Ikaw naman Jordan, bakit ang tubig mo’y hindi na dumaloy?
Kayong mga bundok, nanginginig kayong tupa ang kapara,
at ang mga burol, natakot na parang maliit na tupa?

Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

Ikaw, O daigidg, ngayon ay manginig sa harap ng Diyos,
dapat kang matakot sapagkat darating ang Diyos ni Jacob.
Siyang sa dalisdis ay nagpapabukal ng saganang tubig,
at magmula roon, ang tubig na ito ay nagiging batis.

Tugon: Kapiling ko habambuhay ang Panginoong Maykapal.

IKALAWANG PAGBASA
Santiago 2, 14-18

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago

Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya’y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa: ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, “Patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka’t magpakabusog,” ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang maidudulot sa kanya iyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa.

Ngunit may nagsabi, “May pananampalataya ka at may gawa ako.” Sagot ko naman, “Ipakita mo sa aking ang iyong pananampalatayang walang kalakip na gawa, at ipakikita ko naman sa iyo sa pamamagitang ng aking mga gawa ang aking pananampalataya.”

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Marcos 8, 27-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus, kasama ang kanyang mga alagad, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila’y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” sumagot sila, “Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo; at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta.” “Kayo naman – ano sabi ninyo? Sino ako? tanong niya. “Kayo ang Kristo,” tugon ni Pero. “Huwag ninyong sasabihin kaninuman kung sino ako,” mahigpit na utos niya sa kanila.

Mula noon, ipinaalam na ni Hesus sa kanyang mga alagad na ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. siya’y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya’t niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Hesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro: “Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo’y hindi sa Diyos kundi sa tao.”

Pinalapit ni Hesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, “Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito; ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa Mabuting Balita ay siyang magkakamit niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 14, 2018 at 4:30 pm

Pagninilay: Ngayong Linggo, tayo’y inaanyayahan na palalimin ang ating relasyon sa Panginoon. Sa Ebanghelyo (Marcos 8:27-35), si Hesus ay naglakbay sa Cesarea na sakop ng Filipo kasama ang kanyang mga alagad, at tinanong nila sila kung ano ang tingin ng mga tao sa kanya. Tugon ng ilang sa kanila na siya ay si San Juan Bautista, Elias, o isa sa mga propeta. Ngunit nang tanungin nang personal kung sino siya naman para sa mga alagad, matuwid ang tugon ni Simon Pedro na siya ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Ang salitang “Mesiyas” ay katumbas ng “Kristo”. Ito’y nagmula sa salitang Griyego na “Christos”, at ang kahulugan nito ay “Ang Pinahiran”, o sa Ingles “The Anointed One”. Ang “Kristo” ay hindi apilyedo, kundi isang kilalang titulo para kay Hesus na siya ang hinirang na Anak ng Diyos at Tagapagligtas ng sanlibutan. Subalit para sa mga alagad at mga taong hangang-hanga sa kanya, akala nila’y siya’y isang tanyag na mapulitika at makapangyarihang mandirigma, at ang pakay niya raw ay ang pagpapatalsik sa mga sumasakop na Romano sa Israel. At ito’y mangyayari ayon sa kanilang dating paningin kapag siya’y pumasok sa Jerusalem at ipapahayag ang kanyang sarili bilang Hari. Ngunit nang unang beses ipinaalam ni Hesus tungkol sa kanyang Misteryong Paskwal, tila nga ba’y sila’y nagulat sa kanyang sinabi. At si Simon Pedrong nagpahayag na si Kristo ang Anak ng Diyos ay bilang tumanggi na hindi ito mangyayari. At tugon ni Hesus na siya’y tinawag na Satanas hindi dahil si Pedro ay demonyo, kundi ang pag-iisip ng Apostol na ito ay hindi naayon sa pamantayan ng Diyos, kundi sa paningin ng tao lamang. Kaya’t tinipon niya ang mga tao at ang kanyang mga alagad at ipinahayag na kung sino man ang ninanais na sumunod sa kanya ay kinakailangan munang limutin ang sarili at pasanin ang krus. Para kay Hesus, ang sinumang humahangad na mag-aalay ng kanyang buhay para sa kapanakanan niya at sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ay maililigtas nito. Sa Unang Pagbasa (Isaias 50:5-9a), narinig natin ang Ikatlo sa mga Awit tungkol sa Lingkod ng Diyos. Siya’y tumutukoy kay Kristo na pinag-uusig at pinagtatawanan ng kanyang mga kaaway, at hindi man siya’y nagrebelde o tumalikod. Alam ng Lingkod na ang Diyos Ama ay nasa tabi niya habang pinagdurusahan niya ang mga insulto at brutal na palarong bagay. Sa Ikalawang Pagbasa (Santiago 2:14-18), ipinapaalala sa atin ni Apostol Santiago na hindi kailanman maililigtas ang pananampalataya lamang kung wala itong sapat na konkretong mabubuting bagay. Kaya nga yung mga sektang nagsasabi at nagtuturo na “Sola Fidei” o “Faith in God/Jesus Christ only will save” at wala anumang relihiyon ay dapat palalimin pa kung ano ang sinasabi ng Apostol sa kanyang sulat, at huwag lang po tayong umakit sa ganyang doktrina. Nung mga 2 Linggong nakalipas, sinabi ni Santiago na ang relihiyong hinahangad ng Diyos ay ang matuwid sa pangangalaga sa mga biyuda at ulila at pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan, at itong pahayag at patuloy na ginagawa ng ating Simbahan nang may kababang-loob. Makikita natin na sa pagkilala natin kay Hesus bilang Panginoon, ito’y isang paanyaya na mas patatagin ang relasyon natin sa kanya. Marahil nagbabasa tayo ng Bibliya, partikular ang mga 4 na Ebanghelyo, tungkol sa kanyang buhay, at nakikita natin ang kanyang mga salita at ang mga kababalaghan. Kaya’t tuwing naririnig natin ang mga ganitong kwento na ipinapahayag ng Pari at ng mga Lektor sa Misa, ang buhay ni Hesus ay isang hamon para sa atin na kilalanin natin ang Amang naghangad na tayo’y maligtas mula sa kasalanan at gawin tayo’y kanyang mga anak. At sa pagsunod natin kay Hesus, nawa’y pasanin natin ang bawat pagsubok na ating pinagdaaranan nang may pananampalataya. Ang mga ganitong paghihirap ay ang mga krus na araw-araw nating pinapasan, ngunit tayo’y kumapit sa Panginoon habang patuloy tayong gumagawa ng kabutihan ayon sa kanyang pamantayan. At ang paggawa ng mabuti ay kasama na riyan ay ang ating kapwa-tao.

Reply

Maria Lourdes September 15, 2018 at 3:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Lilian M.Saltore September 15, 2018 at 9:48 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

AnnaHernandez September 16, 2018 at 11:00 am

tama po yung salmo

Reply

Shao September 16, 2018 at 11:26 am

Amen.

Reply

Celine September 16, 2018 at 2:14 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Ma. Luisa L. Belardo September 16, 2018 at 3:15 pm

Amen.

Reply

PATRICK CU September 19, 2018 at 1:54 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: