Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 19, 2018

August 19, 2018

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Kawikaan 9, 1-6
Salmo 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 15-20
Juan 6, 51-58

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 16, 2015
Ikadalawampung Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

UNANG PAGBASA
Kawikaan 9, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan

Gumawa na ng tirahan itong karunungan,
na itinayo niya sa pitong patibayan.
Nagpatay s’ya ng hayop, nagtimpla ng inumin,
ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain.
Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan,
upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan:
“Ang kulang sa kaalaman, dito ay lumapit.”
Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit:
“Halikayo’t inyong kainin ang pagkain ko,
at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo.
Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay,
at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Matakot sa Poon, kayo, kanyang bayan
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.
Kahit mga leon ay nagugutom din,
sila’y nagkukulang sa hustong pagkain;
Ngunit ang sinumang ang Poon susundin,
sa anumang bagay hindi kukulangin.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Lapit, ako’y dinggin mga kaibigan
at kayo ngayo’y aking tuturuan
na ang Diyos ay dapat nating katakutan.
Ang buhay masaya at mahabang buhay,
di ba ninyo gustong inyong maranasan?

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Salitang mahalay at pagsisinungaling,
ay dapat iwasan at h’wag banggitin.
Mabuti ang gawi’t masama’y layuan
pagsikapang kamtin ang kapayapaan.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
Efeso 5, 15-20

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigidig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espirituwal. buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalmaat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

MABUTING BALITA
Juan 6, 51-58

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.”

Dahil dito’y nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: malibang kanin inyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit; ang kumakain nito’y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang; namatay sila bagamat kumain niyon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 7 comments… read them below or add one }

Bro. Rene, CCFCM August 15, 2015 at 8:23 am

Muli, Maraming Salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

Reply

ERGENE August 18, 2018 at 4:50 am

Purihin ang Panginoong Butihin!
Huwag tayong manghinawa sa pag gawa ng mabuti.
Maraming salamat po.
GODbless!

Reply

alvin August 19, 2018 at 5:47 am

salamat sa Diyos tunay na kay buti mo panginoon.

Reply

Lilian M.Saltore August 19, 2018 at 8:00 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Shao August 19, 2018 at 10:36 am

Amen.

Reply

PATRICK CU August 19, 2018 at 12:53 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Celine August 19, 2018 at 3:17 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.

ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: