Huwebes, Marso 30, 2023

March 30, 2023

Huwebes sa Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Genesis 17, 3-9
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Juan 8, 51-59


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 17, 3-9

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Noong mga araw na iyon, nagpatirapa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, “Ito ang ating tipan: Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa; at may magiging hari sa kanila.

“Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako’y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Canaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo.

“Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi,” sabi pa ng Diyos kay Abraham.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 4-5. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ang Poon ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Nasa isip ng Maykapal
ang tipan niya kailanman.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 94, 8ab

Kapag ngayo’y napakinggan
ang tinig ng Poong mahal,
huwag na ninyong hadlangan
ang pagsasakatuparan
ng mithi n’ya’t kalooban.

MABUTING BALITA
Juan 8, 51-59

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Judio: “Tandaan niyo: ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanma’y di makararanas ng kamatayan.” Sinabi ng mga Judio, “Ngayo’y natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sinumang namumuhay ayon sa iyong aral.

Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya’y namatay, gayun din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?” Sumagot si Hesus, “Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya’y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya’y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako’y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko; nakita nga niya ito at siya’y nagalak.” Dahil dito’y sinabi sa kanya ng mga Judio, “Wala ka pang limampung taon, at nakita mo na si Abraham?” Sumagot si Hesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, ‘Ako’y Ako Na.’.” Dumampot sila ng bato upang siya’y batuhin, ngunit nagtago si Hesus at lumabas ng templo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Ron March 30, 2023 at 7:51 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Merle Tejemo March 30, 2023 at 9:14 am

Pinupuri kanamin Panginoong Hesukristo…Amen Allelyia???

Reply

MLHON13 March 30, 2023 at 3:09 pm

Ano ang ibinibigay sa atin ni Jesus? Si Hesus ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, naniniwala tayo na kung tayo ay may pananampalataya kay Hesus hindi tayo mamamatay. Oo literal tayong namamatay sa pamamagitan ng ating pisikal na kamatayan ngunit pagkatapos nito ay naniniwala tayo na makakasama natin si Hesus sa langit upang mabuhay ng walang hanggan.

Pangunahin nating naniniwala at nagmamahal kay Hesus dahil gusto nating makasama Siya sa langit balang araw. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala kay Jesus, oo kilala nila si Jesus pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Katulad din ng mga Hudyo sa ating ebanghelyo na hindi naniwala kay Hesus nang sabihin Niya sa kanila na nakita na Niya si Abraham ngunit hindi sila naniwala sa Kanya ay nagkaroon pa sila ng lakas ng loob na bumato sa Kanya (Juan 8:57-59).

Kaya ano ang dapat nating gawin sa mga nakakakilala kay Hesus ngunit hindi naniniwala o naniniwala sila kay Hesus ngunit ang kanilang paniniwala ay sa pangalan lamang? Kaya dapat natin silang ilapit kay Hesus at sa ating pananampalataya. Halimbawa, sa darating na Semana Santa, himukin natin silang dumalo sa maraming liturgical celebration sa ating mga parokya. Sapagkat ito ay tiyak na magpapatibay sa kanilang pagkakaisa kay Hesus at sa simbahan na Kanyang itinatag sa pamamagitan ni Pedro (Mateo 16:18).

Liturgical celebration tulad ng Way of the Cross, the Chrism Mass, The institution of the Eucharist in the afternoon, the Veneration of the Holy Cross during good Friday and the Easter Vigil Mass during black Saturday. Huwag nating itago sa ating sarili ang ating pananampalataya at pagmamahal kay Hesus ibahagi at isabuhay din natin ito. – Marino J. Dasmarinas – from: http://mjdasma.blogspot.com/

Reply

SAINTSPOT March 30, 2023 at 9:27 pm

Please SHARE & SUBSCRIBE
SAINTSPOT on Youtube
https://youtu.be/bxvzZi1hR7A

GOSPEL REFLECTION:
Nang makatagpo ni Moises ang Diyos sa nagniningas na palumpong, inihayag ng Diyos ang Kanyang pangalan: AKO NGA. Siya ang “nakatagong Diyos” ngunit malapit at kasama natin lagi. Paano natin alam na nakatago? kasi sinabi ni Hesus na siya lang ang nakakakilala sa Diyos Ama at niluluwalhati siya ng Ama dahil siya nga ang dakilang AKO. Mabibigong unawain ito kung kulang ka sa pananampalataya.

Ang Diyos ay Diyos ng kasalukuyang sandali. Kung papasok tayo sa isang relasyon sa Diyos, dapat nating matanto na makakatagpo lamang natin Siya sa kasalukuyang sandali. Siya ang Narito at Ngayon, wika nga. At kailangan natin Siyang hanapin dito at ngayon, sa kasalukuyang sandali lamang.

Kung ang hanap mo ay kagalingan dahil sa sakit o gulo na dulot ng nakaraan, hanapin mo ang Diyos ngayon at hindi sa nakaraan. Kung balisang-balisa ka sa bukas o sa hinaharap na kung ano ang darating, hindi siya naninirahan doon, dahil para sa kanya, ang lahat ng oras ay narito ngayon. Samakatuwid, ang mayroon lamang tayo ay ang kasalukuyang sandaling ito, at sa sandaling ito ay darating ang Diyos upang salubungin tayo. Siya ay naririto, at kailangan natin Siyang salubungin dito, bumaling sa Kanya at sa Kanyang biyaya ngayon.

Pagnilayan, ngayon, ang malalim at mahiwagang paghahayag na ito mula sa ating Panginoon. Isipin ang kanyang pagkakakilanlan bilang ang dakilang “AKO NGA.” Pag-isipan ang pangalang iyon. Pag-isipan ang kahulugan nito. Tingnan ito bilang isang paraan kung saan inaanyayahan ka ni Hesus na makatagpo Siya sa kasalukuyang sandali. Mabuhay sa sandaling ito, now na! Ang nakaraan ay wala na; wala pa ang kinabukasan. Mamuhay kung saan naroroon ang Diyos, dito at ngayon, dahil doon mo lang makakatagpo ang ating Panginoon.

Panginoon ko, Ikaw ang Dakilang Ako. Lumalampas ka sa lahat ng oras. Tulungan mo akong makilala Ka ngayon, iwanan ang nakaraan, umasa sa hinaharap, at mamuhay kasama Ka sa sandaling ito nang nag-iisa. Sa pagkikita ko rito, mahal na Panginoon, tulungan Mo akong mahalin ka nang buong puso. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: