Biyernes, Marso 31, 2023

March 31, 2023

Biyernes sa Ika-5 Linggo
ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Jeremias 20, 10-13
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Juan 10, 31-42


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Fifth Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jeremias 20, 10-13

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan.
Tinagurian nila akong “Kilabot saanman.”
Sinasabi nila, “Isuplong natin! Isuplong natin!”
Pati matatalik kong kaibiga’y naghahangad ng aking kapahamakan.
Wika pa nila, “Marahil ay malilinlang natin siya;
pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan.”
Subalit ikaw’y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka’t makapangyarihan;
madarapa ang lahat ng umuusig sa akin,
hindi sila magtatagumpay kailanman.
Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi.
Mapapahiya sila habang panahon,
at ito’y hindi na makakalimutan.
Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao,
Panginoon, Diyos na Makapangyarihan,
alam mo ang laman ng kanilang mga puso’t isip.
Kaya’t ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko, ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan.
Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon
sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 17, 2-3a. 3bk-4. 5-6. 7

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

O Panginoon kong aking kalakasan,
minamahal kita nang tunay na tunay.
Panginoo’y batong hindi matitibag,
matibay kong muog at Tagapagligtas.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

D’yos ko ang sa akin ay s’yang nag-iingat,
Tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Sa ‘yo, Panginoon, ako’y tumatawag,
sa mga kaaway ako’y ‘yong iligtas.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Gapos ako ng tali ng kamatayan;
siniklot ng alon ng kapahamakan.
Nabibingit ako sa kamatayan,
nakaumang na sa labi ng libingan.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

Kaya’t ang Poon ay tinawag ko;
sa aking kahirapan, humingi ng saklolo.
Mula sa templo n’ya, tinig ko’y narinig,
umabot sa kanya ang aking paghibik.

Sa kahirapa’y humibik,
at ako’y iyong dininig.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Juan 10, 31-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, ang mga Judio’y kumuha ng bato upang batuhin si Hesus. Kaya’t sinabi sa kanila ni Hesus:

“Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin ba sa mga ito ang dahilan at ako’y inyong babatuhin?” Sinagot siya ng mga Judio, “Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang.” Tumugon si Hesus, “Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, ‘Sinabi ko, mga diyos kayo?’ Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng Kasulatan. Ako’y hinirang at sinugo ng Ama; paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako’y nasa kanya.”

Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya’y nakatalilis.

Muling pumunta si Hesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una’y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon, at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, “Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito.” At doo’y maraming sumampalataya kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 19, 2021 at 8:22 pm

PAGNINILAY: Tayo ngayon ay nalalapit na sa pagpasok sa Semana Santa. Ngayong araw na ito ay ginugunita natin ang mga hapis ng ating Mahal na Ina. Kaya nga ang tawag sa Biyernes bago ang Linggo ng Palaspas ay “Viernes de Dolores”. Nararapat lang na sa nalalapit na paggunita sa Pagpapakasakit at Pagkamatay ng ating Panginoon, inaalala natin din ang mga dinaanang dusa ni Birheng Maria dahil sa dinanas na paghihirap ng kanyang Anak.

Narinig natin sa Ebanghelyo kung paano nagiging mainit ang tensyon sa pamamagitan ni Hesus at ng mga Hudyo. Nais nilang batuhin siya dahil sa pahayag na siya ang “Anak ng Diyos”. Ang pagiging Anak ng Diyos ay nauukol sa sinabi ng Salmo 110, na ang Panginoon Diyos ay nagpapahayag sa Panginoon na umupo sa kanan ng Diyos hanggang mapasuko ang kaawa ng kapwang Panginoon. Kaya inaakusahan nila si Hesus ng paglalapastangan sa Diyos. Subalit ilang beses nang pinahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili. Bilang Anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos na naging Tao upang iakay ang mga tao patungo sa Ama. Subalit hindi kailanman itinanggi ni Kristo na siya’y Diyos na totoo dahil siya’y nagmula sa Ama upang tuparin ang misyon na sundin ang kalooban ng kanyang Ama. At marami nang beses tinangka siyang batuhin ng mga tao, subalit siya’y lumihis sa gitna nila.

Hindi ito dahil natatakot siya, kundi alam niya na hindi ba dumating ang oras niya na mamatay. Isasalaysay ni San Juan sa Biyernes Santo na ang Pagpapakasakit at Pagkamatay ni Hesukristo ay bahagi ng pagluluwalhati sa Diyos Ama at sa planong pangkaligtasan, upang ang lahat ng sumasampalataya at nananalig sa ginawang sakripisyo ni Kristo ay maligtas, magkaroon ng makabuluhang pamumuhay sa daigdig, at makamtan balang araw ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Kaya habang tayo’y nalalapit sa mga Mahal na Araw, ito ang ating pagkakataon na baguhin ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsisisi, buong pusong paghihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon, panunumbalik-loob, at pagsisikap na gawin ang tama ang mabuti ayon sa pamantayan ng ating Poong Maykapal. Nawa ang ating pananamapalataya sa Diyos Ama at sa kanyang Anak ay magdulot nawa ng makabuluhang aksyon na magmalasakit sa ating kapwa at sa ibang tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 26, 2021 at 6:35 am

Ikaw ba ay kaninong anak? Maraming tao ang pamantayan ng tagumpay ay yaman. Pag-isinilang daw na mayaman ay masuwerte. Kung kilalang tao ang magulang mo mapalad ka. Ngunit kung isinilang na mahirap ay malas. Hindi nakikita ng tao ang kabutihan bagkus ay natatabunan ng yaman. Sa panahon natin ngayon, marami ang umaangkin na siya ang Mesiyas o Anak ng Diyos. Ngunit hindi nakikita sa salita at sa gawa. Kaya nga huwag sanang magpapalinlang. Iisa ang Anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Ang tunay na nagmamahal, nagmamalasakit at tumubos ng ating mga kasalanan.

Reply

Christian John Bondoc March 31, 2023 at 4:43 am

Napatunayan s’ya ang Diyos na totoo nagkatawang Tao.

Reply

SAINTSPOT March 31, 2023 at 5:06 am

https://youtu.be/oUFn2WpKbmk

GOSPEL REFLECTION:
Painit ng pa init ang mga nangyayari sa pagitan ni Hesus at ng mga Hudyo. Siya’y lalong tinatanggihan, tinutuligsa at pinag-uusig kahit araw ng kapistahan ng pagtatalaga sa Jerusalem dahil sa patuloy niyang pangangaral ng tungkol sa kanyang ugnayan sa Ama sa langit. Kayat ang ginawa niya’y umiwas at bumalik sa ilang, nanatili doon at marami ang nakinig at sumama sa kanya. Habang nasa disyerto sila na nakikinig kay Hesus, sila’y nagsimulang maniwala sa kanya.

Marami ang hindi naniwala sa siyudad samantalang yung mga sumunod sa disyerto ay madaling naniwala. Ang kaibahang ito ay nagpapakita sa atin ng isang paraan kung saan mas madali tayong lumago sa ating pananampalataya at makakatulong sa iba na lumago rin sa kanilang pananampalataya. Dahil dito, tayo ay inaanyayahan na pumunta sa “ilang o disyerto” upang makasama ang ating Panginoon, malayo sa abala sa buhay, at dapat din nating anyayahan ang iba na sumama sa atin sa gayong paglalakbay.

Hindi sapat ang regular na pagsisimba, maglaan din tayo ng panahon upang hanapin si Hesus sa “ilang” na lugar upang marinig natin ang kanyang mensahe na siyang magpapabago sa atin. Ang “mga karanasan sa disyerto” na ito ay may iba’t ibang anyo. Marahil ito ay isang karanasan na kasing simple ng pagpunta sa iyong silid na mag-isa upang manalangin at pagnilayan ang Salita ng Diyos. O marahil ito ay isang pakikilahok sa isang pag-aaral sa Bibliya o prayer meeting, isang online na programa ng debosyonal, o kaganapan sa katekesis ng parokya. O marahil kailangan mong mag-retreat na kung saan ikaw ay makikinig at manalangin sa Diyos.

Pagnilayan, ngayon, ang paanyaya na ibinibigay sa iyo ni Jesus na lumabas upang salubungin Siya sa ilang. Saan ang lugar na iyon? Paano mo maisasakatuparan ang maikling paglalakbay na ito habang sinusunod ang mahahalagang tungkulin sa buhay? Huwag mag-atubiling hanapin ang disyerto kung saan tinatawag ka ng ating Panginoon, upang makatugon ka sa kanyang panawagan at mapakinggan.

Panginoon kong Hesus, Tinatawag Mo ako na palalimin pa ang aking pakikipagrelasyon sayo sa ngalan ng pagmamahal mo. Hiling ko na bigyan mo ako ng biyayang makapasok sa disyerto ng katahimikan at panalangin. Tulungan mo akong marinig at maniwala sa lahat ng sasabihin mo. Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: