Martes, Pebrero 23, 2021

February 23, 2021

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Kuwaresma
Martes

Sinabi sa atin ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos bilang ating Ama, kay’t taglay ang matibay na pag-asa, idulog natin sa kanyang harapan ang ating mga kahilingan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, basbasan mo ang iyong mga anak.

Ang Simbahan sa buong mundo nawa’y laging magpahayag ng matibay na pagtitiwala sa pagdating ng Kaharian ng Ama—isang kaharian ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa kabila ng mga kahirapan ng buhay, tayo nawa’y manatiling nananalangin at hindi magpadarang sa tukso, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y magkaroon ng sapat na kakanin para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw at ng kadakilaan ng puso upang patawarin ang ating mga kaaway, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at maging ang mga nangangalaga sa kanila nawa’y makatagpo ang Diyos sa kanilang pagpapakasakit araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao na, ay makaharap nawa ang Diyos sa kanyang tahanang walang hanggang, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Tulungan mo kaming laging magtiwala sa iyong pag-ibig at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 3, 2021 at 7:28 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 21, 2021 at 9:58 pm

PAGNINILAY: Isang gawain na ipinapaalala sa atin ngayong Kuwaresma ay ang Panalangin. Ang panalangin ay ang ating personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Maraming paraan tayong nagdadasal, kahit mula sa mga “prayer book” o kaya personal. Minsan nagdadasal tayong nag-iisa lamang o kasama ang grupo ng mga tao/buong komunidad. Subalit ang nais ipaalala sa atin ngayong Kuwaresma at sa lahat ng mga pagkakataon ang isang epektibong paraan ng panalangin.

At makikita natin dito sa Ebanghelyo nang ituro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo ang Pater Noster, o mas kilala bilang “Ama Namin”. Dati sa kultura ng mga Hudyo, dapat igalang ang pangalan ng Panginoong Diyos ayon sa nasasaad sa Ika-2 Utos. Ngayon nang dumating si Hesus, itinuro niya sa atin na tawagin natin ang Diyos bilang “Ama” sapagkat katulad ng isang tatay na nagsisikap sa isang pamilya, ang ating Panginoon ay tunay na nagbibigay sa atin ng ating mga kahilingan ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban. Ang Ama Namin ay isang magandang panalangin upang gawin natin sa ating personal na dasal ang ACTS: Adoration, Contrition, Thanksgiving, and Supplication.

Pinupuri natin ang Diyos dahil sa kanyang dakilang presensiya sa atin, at nagpapasalamat din tayo sa mga biyayang ipinagkalooob niya sa atin at sa ibang tao. Kahit tayo ay nagkasala, tayo ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa kanya at ang grasyang matutong patawarin ang pagkakasala ng ibang tao laban sa atin. At sa huli ay humihiling tayo sa Panginoon ng patuloy na patnubay sa atin at ang ibang tao rin. Ganito ang isang epektibong paraan ng panalangin sa Diyos. Kaya matindi ng babala ni Hesus na huwag nating tularan ang mga pagano na kapag nagdadasal, marami tayong sinasabi at paulit-ulit.

Ang tunay na panalangin ay dapat magmula sa ating mga puso. Sapagkat ang kagandahang-loob ng Panginoong Diyos ayon kay Propeta Isaias sa Unang Pagbasa ay katulad ng pagkakaroon ng mga kasaganaan ng iba’t ibang panahon sa ating klima. Nawa’y manahan ang kanyang salita sa ating buhay.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 23, 2021 at 6:26 am

May kagalit ka ba? Napakahirap madinig ng ating Panginoong Diyos ang ating mga panalangin lalo na kung tayo ay masama ang loob. Mas mabilis bumuhos ang mga biyaya, kung malinis ang ating kaluluwa. Napakalaking hadlang sa ating mga biyaya ang galit, poot, inggit at hinanakit. Wala tayong maililihim sa Diyos. Alam Niya ang ating iniisip at nasasa puso. Kaya nga sikaping makipagkasundo sa mga nakasamaan ng loob. Ang ating Panginoong Hesus, nakapako na nga ano pa ang Kanyang sinabi ” Ama patawarin nyo po sila, di nila alam ang kanilang ginagawa.” Isinasabuhay Niya ang kanyang ipinangangaral. Kaya nga nawa’y gayahin natin ang magandang halimbawa ng ating Panginoong Hesus.

Reply

Francisco Azupardo February 23, 2021 at 7:40 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Dong February 23, 2021 at 11:32 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno AMEN

Reply

Manee February 23, 2021 at 1:04 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA!

Reply

Elvie Adarlo February 23, 2021 at 1:32 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo ?

Reply

Elvie Adarlo February 23, 2021 at 1:34 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Celine loveko February 25, 2021 at 4:25 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU February 26, 2021 at 8:08 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: