Sabado, Mayo 30, 2020

May 30, 2020

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

Saturday of the Seventh Week of Easter (Year II)

UNANG PAGBASA
Mga Gawa 28, 16-20. 30-31

Pagbasa mula sa Mga Gawa ng Mga Apostol

Pagdating namin sa Roma, si Pablo’y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya.

Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ng mga pangunahing Judio sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, “Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana’y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Judio, kaya’t napilitan akong dumulog sa Emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Hesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo.”

Humigit-kumulang sa dalawang taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 10, 4. 5 at 7

Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo,
at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono;
at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao,
walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito.

Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat,
namumuhing lubo siya sa suwail na wala nang batas.
Ang Poon ay tapat, sa gawang mabuti siya’y nalulugod
at sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya’y sumunod.

Tugon: Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

ALELUYA
Juan 16, 7. 13

Aleluya! Aleluya!
Espiritung isusugo
totoo ang ituturo,
pangako ni Kristong Guro.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 21, 20-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Hesus – yaong humilig sa dibdib ni Hesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, “Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?” Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Hesus, “Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?” Sumagot si Hesus, Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin!” Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Hesus na hindi siya mamamatay, kundi, “Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?”

Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito, at alam naming tunay ang kanyang patotoo.

At marami pang ginawa si Hesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 27, 2020 at 5:21 pm

Pagninilay: Ngayon ay palapit na tayo sa pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Bukas ay ang katapusan nito sa pagdiriwang ng Linggo ng Pentekostes, ang araw na bumaba ang Espiritu Santo sa mga Apostol. Ang mga pagbasa ngayon ay pumupunto sa katapusan ng mga pagsasalaysay nina San Lucas sa Gawa ng mga Apostol at San Juan sa kanyang Ebanghelyo. Subalit makikita natin na ang sinasabing katapusan ay simula pala ng isa pang panibagong yugto. Narinig natin sa Unang Pagbasa ang katapusan ng Gawa ng mga Apostol sa pamamagitan ng isang panibagong misyon sa magiging sentro ng pananamapalataya: ang Roma. Sinasabi dito na halos lahat ng Kristiyano sa Jerusalem ay umalis mula sa lungsod iyon patungo sa Italya, sa kabisera ng bansa na Roma, upang magtatag pa ng mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. At sa tulong nina San Pedro at San Pablo, lumaganap pa ang pananampalataya. Ikinuwento ni Pablo ang kanyang karanasan habang siya’y nasa Jerusalem. Kaya siya’y umapela na hatulan ng Emperador ang kanyang kaso dahil sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Romano. At pinapatibay niya ang kanyang misyon na sa kabila ng mga banta ng mga Hudyo at ang iba pa niyang kaaway laban sa kanya, nanatili pa rin siya malakas sa pagpapahayag ng Mabuting Balita. Kahit natapos na ang isang pagsasalaysay ng buhay ng mga sinaunang Kristiyano sa Jerusalem at ibang mga karatig na probinsya, ito rin ay pasimula ng pagkilala ng buong mundo sa pananamapalatayang Kristiyano, na ipinamana rin sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang katapusan ng salaysay ni San Juan. Ang pokus ng Ebanghelista ay ipakilala si Hesus bilang tunay na Diyos. Matapos ang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad sa dalampasigan ng lawa, ang kanilang almusal, at ang tatlong beses na pahayag ni Pedro ng pagmamahal sa Panginoon, tinanong ni Pedro ang alagad na sumandal sa kanya upang tanungin kung sinong magkakanulo sa kanya (ito yung panahong kasama ng mga Apostol si Hudas bago ito lumisan sa kanilang tinutuluyan para sa Huling Hapunan). Kaya itinuro niya kay Hesus si San Juan kung ano ang magiging kapalaran ng tinuturing na “minamhal na alagad”. Nagbigay rin si Hesus ng isang retorikal na tanong kay San Pedro na paano kung nais niyang mabuhay sa daigdig ang minamahal na alagad hanggang sa kanyang muling pagpaparito, at ang paanyaya’y sumunod sa kanya. Kaya makikita natin ang huli ng kabanata ng pagpapahayag ni Hesus na siya ay tunay na Diyos, subalit noong panahong iyon, ito’y nagbigay hudyat sa misyon ng mga Apostol na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesukristo, ang tunay na Diyos na nabubuhay kailanman. At sa huli, isinialaysay ni San Juan na marami pang ginawa si Hesus na hindi kailanma’y isinulat niya sa kanyang aklat. Kaya dito papasok ang ating Deposito ng Pananampalataya, na bukod sa Kasulatan, ang Tradisyon ay mahalaga rin dahil ito’y pinananaligan nating nanggaling sa panahon ng mga Apostol at ipinamana sa bawat miyembro ng Simbahan sa bawat henerasyon. Mga kapatid, may mga bagay na mayroong katapusan. Subalit kung mayroong katapusan, may isang panibong simula na sisibol upang ipagpatuloy ang isang mabuting aspeto ng bagay na lumipas na. Kaya nga sa mga pangitain ni San Juan, sinabi ng Panginoong Hesus: “Ngayon, binabago ko ang lahat ng mga bagay” (Pahayag 21:5). Kung lahat ng panahon at bagay ay nagbabago, ganun din ang panawagan na tayo ay magbago.

Reply

Jerry May 30, 2020 at 11:28 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo.Amen

Reply

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 8:50 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: