Biyernes, Hunyo 5, 2020

June 5, 2020

Paggunita kay San Bonifacio, Obispo at Martir
Biyernes ng Ika-9 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Timoteo 3, 10-17
Salmo 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Marcos 12, 35-37

UNANG PAGBASA
2 Timoteo 3, 10-17

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig, at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayun din ang aking pagtitiis sa Atioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito’y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasama’y lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila may ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang Banal na Kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Hesus. Lahat ng kasulata’y kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 157. 160. 161. 165. 166. 168

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Kay rami ng kaaway ko, at mga mapang-alipin,
ngunit ang ‘yong kautusan ay patuloy kong susundin.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Ang buod ng kautusa’y salig sa katotohanan,
ang lahat ng tuntunin mo’y pawang walang katapusan.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Mga taong namumuno na dahop sa katarungan,
usigin man nila ako, susundin ko’y iyong aral.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Ang magmahal sa utos mo’y mapayapa yaong buhay,
matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Hinihintay ko ikaw, O Diyos, upang ako ay iligtas,
ang anumang iutos mo ay siya kong tinutupad.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Sinusunod ko ang iyong kautusa’t mga aral,
ang anumang gawain ko ay kita mo’t namamasdan.

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 12, 35-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Hesus sa templo, sinabi niya, “Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, nang kasihan ng Espiritu Santo, ang nagpahayag ng ganito:

‘Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon,
maupo ka sa aking kanan, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.’

Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon; paano magiging anak ni David ang Mesiyas?” At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez June 2, 2020 at 11:53 pm

Pagninilay: Isa sa mga kilalang titulo na ibigay sa ating Panginoong Hesukristo ay ang “Anak ni David”. Matagal nang ipinapahayag ng mga propeta ang orakulo ng pagdating ng Mesiyas ng Diyos. At ito’y natupad sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit nakita natin ang pag-aalinlangan ng mga pinuno ng Judaismo tungkol sa kanyang pagkatao. Ang tingin nila sa Panginoon ay isang simpleng karpintero lamang, na wala raw pag-asa na maging Tagapagligtas. Kaya makikita natin hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng Mesiyas ang mga Hudyo. Subalit narinig natin kay Hesus ang pahayag ng Salmo sa pagluklok ng Diyos kay Haring David, na mayroon pang iluluklok ang Panginoong Diyos sa Panginoon ni David sa kanan ng trono. At ang pahayag na ito ay isinakatuparan sa pagdating ni Hesus sa sanlibutan. Kaya maraming namangha sa kanyang mga salita at sa mga kababalaghang ginawa niya, at iilan sa kanila ay naniniwala na siya nga ang ipinangakong Mesiyas ng Diyos. Ang salitang “Mesiyas” ay katumbas ng “Kristo”, na kapwang nangangahulugang “hinirang”. At alam natin ang pangalang “Hesus” ay ang nangangahulugang “Ang Diyos ang nagliligtas”. Kaya pala sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoong hinirang ng Diyos upang tayo’y mailigtas mula sa kasalanan. At kahit sinong larawan ng Lumang Tipan ay siguradong naniniwala na si Hesus ay ang Anak ng Diyos at ating Tagapamagitan patungo sa Diyos na ito na tinatawag nating “Ama”. Ang hamon sa atin ngayon ay ang lubos na pagtanggap sa kanya, at hayaan natin ang kanyang kaharian ay lumago at lumaganap sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga aral at turo at pagsunod sa kanyang mabuting huwaran.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: