Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 4, 2019

January 4, 2019

Ika-4 ng Enero

1 Juan 3, 7-10
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 35-42

UNANG PAGBASA
1 Juan 3, 7-10

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa’y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. At naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo.

Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya’y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos, at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 7-8. 9

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hanggang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy,
umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon.
Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman;
umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Pagkat siya’y dumarating maghahari sa daigdig;
taglay niya’y katarungan at paghatol na matuwid.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

ALELUYA
Hebreo 1, 1-2

Aleluya! Aleluya!
N’ong dati’y mga propeta,
ngayon nama’y Anak niya
ang sugo ng D’yos na Ama.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 35-42

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Hesus na nagdaraan, at kanyang sinabin, “Ito ang Kordero ng Diyos!” Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, at sumunod sila kay Hesus. Lumingon si Hesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, “Ano ang hinahanap ninyo?” Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito’y Guro. “Halikayo at tingnan ninyo,” ani Hesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na yaon. Noo’y mag-iikaapat na ng hapon.

Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Hesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito, at kanyang sinabi sa kanya, “Natagpuan namin ang Mesias!” Ang kahulugan ng salitang ito’y Kristo. At siya’y isinama ni Andres kay Hesus. Tiningnan ni Hesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan ko sa iyo’y Cefas.” Ang katumbas ng ngalang ito’y Pedro.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 2, 2019 at 9:35 am

Malapit-lapit na ang pagpapakita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa pagbisita sa inyong website at nawa’y dumalo po ako para sa inyo.

Reply

Prince Leo D. Zara January 3, 2019 at 7:59 pm

Napakapalad natin sapagkat niregalo sa atin ng ama ang kanyang bugtong na anak.Kaya tayo bilang tao ihanda natin ang ating mga sarili upang makinig sa kanyang mga salita at sana sa ating pakikinig sa kanya ay gawin din natin ito sa gawa…Pagpalain tayo ng Diyos amen.

Reply

Reynald Perez January 4, 2019 at 1:15 am

Reflection: All Four Evangelists mentioned the calling of Jesus’ Disciples. In Matthew and Mark, Jesus proclaims the Gospel of the Kingdom and tells the people to repent, then he calls four fishermen by the Sea of Galilee: Simon Peter, Andrew, James, and John. In Luke, there is an emphasis on Simon Peter’s unworthiness when he has seen the multitude of fish in a catch, which result him begging to Jesus to depart from him. The three synoptic Gospels make use of the phrase referring to the Apostles as “fishers of men”. But here in the Gospel of John (ch. 1, vv.35-42), which is our Reading today, Jesus’ disciples come from Saint John the Baptist because they have heard so much about him from John, especially after he is acclaimed as “the Lamb of God”, so they asked him where he’s heading. He tells them to come and see. This prompted them to follow Christ, for they call him his “Teacher” and “Master”. One of John’s disciples, Andrew, told his brother Simon Peter that they have found the Messiah, which is the ‘Anointed One’. And at that moment, Jesus changed the name of Simon into “Cephas”, which is “Rock” in Aramaic, and another translation “Peter”: ‘Petros’, meaning “Rock” in Greek. This refers to the mission of Saint Peter when he is to be the shepherd of the Church and chief Apostle in the College of the Twelve. The Four Gospel accounts teach us that the calling of Jesus’ Apostles is not really a big deal. Imagine the Savior of the world calling humble men of simple livelihood, not kings, chief priests, nor rich and upright in society. Even the Apostles personally recognized Jesus as the Christ, but they had lots to learn from the Lord. Later on, he would commission them to go and preach the Gospel. Although in our time, it is not applicable to all of entering the sacred order of the Church as Nuns, Religious, Priests, Bishops, and the Pope. Simply the Gospels teach us that the Apostles are the early witnesses to the Christian faith from their calling that started from their livelihood and profession until the time they testified about the Lord to different parts of the world, even at the point of their martyrdom (Saint John did not die as a martyr, but he is regarded as the ‘Beloved Disciple of Christ’). Christmas is the Season of remembering how God chose to become like us in everything except sin through the Word-made-flesh, Jesus Christ, and we continue to recognize his presence among us. We are continually being sent forth as missionaries of his love and mercy through Evangelization in proclamation and giving witness by our daily lifestyle. For when Christ came into our world, he acknowledged that his mission comes from the One who sent him, and he is to obey it. Yet he never denied that he and the Father are one, for he is the visible image of the invisible Father. So as we journey down this Christmas road, may we also manifest our calling in being witnesses to the Good News of our Lord in our everyday lives.

Reply

Reynald Perez January 4, 2019 at 2:18 am

Pagninilay: Ang ating pagdiriwang ng Pasko ay pagdiriwang ng kadakilaan ng Panginoong Diyos sa atin na siyang nagloob ng ating kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay isang paanyaya ng pagsunod kay Kristo. Matapos ang pagpaparangal ni San Juan Bautista tungkol kay Hesus bilang Kordero ng Diyos, agad sumunod ang kanyang mga dating alagad sa Kristong ito. Tinanong sila ni Hesus kung ano ang hinahanap nila. Kaya tumugon ang mga alagad kung saan papunta siya. Kaya inaanyayahan niya sila na pumunta diyan upang makita nila. Ito ay isang paanyaya ng katapatan kay Kristo tuwing tayo’y sumusunod sa kanya. Bilang kanyang mga disipulo, tayong lahat ay inaanyayahang pumaroon sa kanyang presensiya upang makita natin ang hinahanap nating kasagutan. Kaya tayong hinihikayat matapos ang ating mga pagdiriwang ng Kapaskuhan at tayo’y nakakabalik na sa mga ordinaryong pamumuhay, nawa’y kilalanin natin ang presensiya ng Diyos sa ating mga mabubuting gawain. Nawa’y palagi tayong tumugon sa kanya upang bigyang saksi ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos.

Reply

Rachel Dela Cruz January 4, 2019 at 2:19 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Aida Ramirez January 4, 2019 at 6:11 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

Ben J. Balugo Jr. January 4, 2019 at 4:45 pm

Thanks Bro. Renald Perez. You made the effort to give reflections in english and tagalog. English version for those who can hardly understand clearly the tagalog and vice versa.

Reply

Celine January 5, 2019 at 12:34 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: