Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 3, 2019

January 3, 2019

Ika-3 ng Enero

1 Juan 2, 29 – 3, 6
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Juan 1, 29-34

UNANG PAGBASA
1 Juan 2, 29 – 3, 6

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan

Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo’y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos.

Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos – at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo’y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo’y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya’t ang sinumang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis, tulad ni Kristo – siya’y malinis.

Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan; at siya’y walang kasalanan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 97, 1. 3kd-4. 5-6

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Umawit ng bagong awit at sa Poon ay ialay,
pagkat yaong ginawa n’ya ay kahanga-hangang tunay!
Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas,
yaong lahat sa daigdig, magsipagbunying may galak
Panginoo’y papurihan sa kagalakan ng lahat.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog,
at ang Poon ay purihin ng tugtuging maalindog.
Tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ang tambulo,
magkaingay sa harapan ng Poon na ating hari.

Tugon: Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

ALELUYA
Juan 1, 14a. 12a

Aleluya! Aleluya!
Naging anak ng D’yos tayo
sa Salitang naging tao
na nanirahan sa mundo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Juan 1, 29-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Kinabukasan, nakita ni Juan si Hesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, “ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan! Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya’y siya na bago pa ako ipanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon, bagamat ako’y naparitong nagbibinyag sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”

Ito ang patotoo ni Juan, “Nakita ko ang Espiritung bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbinyag sa tubig ang nagsabi sa akin, ‘Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao – siya ang magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo.’ Nakita ko ito, at pinatototohanan kong siya ang Anak ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez January 1, 2019 at 1:07 am

Ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan ay isang pagtutunghayan sa Misteryo ng Pagkatawang-tao ng Panginoon. Pinagninilayan natin ngayon sa Ebanghelyo ang pagbibigay-saksi ni San Juan Bautista sa paghahanda ng daraanan ng Panginoon. At dito sa eksenang ito, ipinahayag niya si Hesus bilang “Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan”. Ang larawan ng kordero ay madalas ginagamit sa Lumang Tipan bilang abang alaga ng isang pastol. Sa pagdiriwang ng “Passover” ng mga Israelita, madalas ginagamit ang kordero sa pag-aalay ng sakripisyo bilang alaala sa pagpapala ng Diyos sa kanyang bayan. Kaya si Hesus ay ang Kordero ng Diyos sapagkat siya ang itinakdang Tagapagligtas na magliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. Siya ang Lingkod ng Diyos ayon sa propesiya ni Isaias na ihahain bilang ganap na handog para sa pag-aalis ng mga kasalanan. At nakita ito ni Juan dahil sa kapuspusan ng Espiritu Santo. Kaya tayong lahat ay binibinyag hindi lang ng tubig, kundi ng Espiritung iyon dahil kay Kristong namatay at muling nabuhay para tayong maging mga kalugud-lugod na anak ng Ama. Kaya nga si San Juan Apostol sa Unang Pagbasa ay naghihikayat sa atin na ipadama ang pag-ibig ng Diyos sa isa’t isa sa paggawa ng katuwiran at kabutihan. Nawa mas kilalanin natin at palalim ang ating relasyon sa Diyos sa pagiging tapat sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: