Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 27, 2019

February 27, 2019

Play

Miyerkules ng Ika-7 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Sirak 4, 12-22
Salmo 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175

Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Marcos 9, 38-40

UNANG PAGBASA
Sirak 4, 12-22

Pagbasa mula sa aklat ni Sirak

Kinakalinga ng Karunungan ang mga humahanap sa kanya;
sila’y kanyang itatampok at padadakilain.
Ang nagmamahal sa kanya’y nagpapahalaga sa buhay;
ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan.
Ang nagkamit ng Karunungan ay magtatamo ng karangalan,
pagpapalain siya ng panginoon saanman siya pumunta.
Ang naglilingkod sa Karunungan ay naglilingkod sa Panginoon;
iibigin ng Panginoon ang sinumang umiibig sa Karunungan.
Ang tumatalima sa kanya’y humahatol nang wasto;
ang nagpapahalaga sa kanya’y nabubuhay nang matiwasay.
Magtiwala ka sa Karunungan at kakamtan mo siya,
at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan.
Sa pasimula’y isasama ka niya sa mga liku-likong landas,
tatakutin ka niya at pupunuin ng agam-agam.
Pagtitiisin ka niya ng bigat ng kanyang mga tuntunin,
at susubukin ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos,
hanggang sa ikaw at matutong magtiwala sa kanya.
Pagkataposm agad-agad ka niyang lalapitan;
ipahahayag niya sa iyo ang kanyang mga lihim,
at paliligayahin ka niya.
Ngunit kapag siya’y iyong tinalikuran,
pababayaan ka niya at mabubulid ka sa kapahamakan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 165. 168. 171. 172. 174. 175

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Ang magmahal sa utos mo’y mapayapa yaong buhay,
matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal.

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Sinusunod ko ang iyong kautusa’t mga aral,
ang anumang gawain ko ay kita mo’t namamasdan.

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Ako’y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin,
pagkat ako’y tinuruan ng aral mo at tuntunin.

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit,
sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid.

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Nasasabik ako, Poon, sa pangakong pagliligtas,
nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak.

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

Upang ako ay magpuri, ako’y bigyan mo ng buhay,
matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral.

Tugon: Ang sa utos mo’y magmahal papayapa yaong buhay.

ALELUYA
Juan 14, 6

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, O Kristo, ang Daan,
ang Katotohana’t Buhay
patungo sa Amang mahal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 9, 38-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi kay Hesus ni Juan, “Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 25, 2019 at 5:24 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay isang paglalarawan ni Sirac sa Karunungan bilang gabay ng mga tao upang mas malaliman ang relasyon nila tungo sa Panginoong Diyos. Tayong lahat ay inaanyayahang tanggapin ang Karunungan ito sa pamamagitan ng pagtatalima at pagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Ama. Ngunit kung tatanggihan natin siya, baka ang mangyari ay mapahamak pa tayo sa ating pamumuhay. Kaya ang paanyaya sa atin ay magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Karunungan na kanyang Bugtong na Anak, ang Panginoong Hesukristo. Si Hesus sa Ebanghelyo ay pinagbabalahan ni Juan tungkol sa isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa kanyang pangalan. Subalit ang naging tugon ni Hesus ay huwag pigilan ang lalaking iyon sapagkat ang mga taong gumawa ng mabuti alang-alang sa kanya ay tunay na sumusunod sa kanyang mga yapak. Kaya kinakailangan nating tanggalin ang mga pagkikiling/”biases” tungo sa isang tao. Lahat tayo ay tinatawag na maglingkod sa Panginoon. Sa ganitong paraan rin tayo’y inaanyayahan na magkaisa at tanggapin ang bawat isa upang patuloy na dumaloy ang grasya ng Diyos sa lahat ng tao.

Reply

Aida Ramirez February 27, 2019 at 5:31 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Amen.

Reply

PATRICK CU February 27, 2019 at 6:22 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Edward Ramirez February 27, 2019 at 8:03 am

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo Amen

Reply

Celine February 27, 2019 at 4:12 pm

PINUPURI KA MANIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

kulot February 27, 2019 at 6:36 pm

Amen.

Reply

Dolly Sun February 27, 2019 at 10:35 pm

Pinupuri Ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Jerry February 27, 2019 at 11:06 pm

Pinupuri ka namin Panginoong HesuCristo.

Reply

Mark Jefferson Criste August 17, 2020 at 9:35 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: