Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 28, 2018

June 28, 2018

Paggunita kay San Ireneo, obispo at martir
Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Hari 24, 8-17
Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9

Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mateo 7, 21-29

UNANG PAGBASA
2 Hari 24, 8-17

Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga Hari

Si Joaquin ay labingwalong taon nang maghari sa Jarusalem at ito’y tumagal nang tatlong buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugud-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama.

Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodnosor. Samantalang ang mga kawal na Babilonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodnosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodnosor noong ikawalong taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa Templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa Templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem: ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday; lahat-lahat ay umabot ng sampunlibo. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babilonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga pitunlibong kawal at ang sanlibong dalubhasa, at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodnosor kay Joaquin bilang hari ng Juda at pinalitan niya ang Sedequias ang pangalan nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 78, 1-2. 3-5. 8. 9

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Panginoong Diyos,
pinasok ng Hentil ang lupang pangako, hayo’t iyong masdan!
Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan;
ang mga katawan
ng mga lingkod mo’y ginawang pagkain niyong mga ibon,
ang kanilang laman, sa mga halimaw ay ipinalamon.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Dugo ng bayan mo’y
ibinubo nila, sa buong palibot nitong Jerusalem,
animo ay tubig; sa dami ng patay ay walang naglilibing.
Ang kalapit-bansang
doo’y nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa,
lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita.
Iyang iyong galit
sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos?
Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa ami’y tutupok?

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Huwag mong parusahan
kaming mga anak, sa pagkakasala ng aming magulang,
ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asa’y pumanaw.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

Mahabag ka sana,
kami ay tulungan, Panginoong Diyos na Tagapagligtas,
dahil sa ngalan mo, kaming nagkasala’y patawaring ganap
at ang pagpupuri sa iyo ng madla’y hindi maglilikat.

Tugon: Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21-29

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling Araw, marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan!’ At sasabihin ko sa kanila, ‘Kailanma’y hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama!’

“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

Nang masabi na ni Hesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao’y namangha. Sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 6 comments… read them below or add one }

Lilian M.Saltore June 28, 2018 at 5:43 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.

Reply

Sally Bernardino June 28, 2018 at 8:16 am

Praise to You Lord Jesus Christ!

Reply

Rachel Dela Cruz June 28, 2018 at 8:26 am

Pinupuri ka namin,Panginoong HesuKristo

Reply

Shao June 28, 2018 at 11:17 am

Amen.

Reply

Christian Paul Monleon June 29, 2018 at 5:24 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Patrick Cu June 30, 2018 at 10:02 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: