Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 26, 2017

February 26, 2017

Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Isaias 49, 14-15
Salmo 61, 2-3. 6-7. 8-9ab

Ang tanging Tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag.

1 Corinto 4, 1-5
Mateo 6, 24-34

UNANG PAGBASA
Isaias 49, 14-15

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ang sabi ng mga taga-Jerusalem,
“Pinabayaan na tayo ng Panginoon.
Nakalimutan na niya tayo,”
Ang sagot ng Panginoon, “Malilimot kaya ng ina,
ang sarili niyang anak?
Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal?
Kung mayroon mang inang
lumilimot sa kanyang bunso,
Ako’y hindi lilimot sa inyo
kahit na sandali.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 61, 2-3. 6-7. 8-9ab

Tugon: Ang tanging Tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag.

Sa Diyos lamang ako tanging umaasa;
ang kaligtasa’y nagbubuhat sa kanya.
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas,
tagapagtanggol ko at aking kalasag;
akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Tugon: Ang tanging Tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag.

Tanging sa Diyos lang ako umaasa;
ang aking pag-asa’y tanging nasa kanya.
Tanging siya lamang ang Tagapagligtas,
tagapagtanggol ko at aking kalasag.
Akin ang tagumpay sa lahat ng oras!

Tugon: Ang tanging Tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag.

Ang kaligtasan ko’t aking karangalan
ay buhat sa Diyos, nasa kanya lamang;
malakas ko siyang tagapagsanggalang,
matibay na muog na aking kanlungan.
Mga kababayan, sa lahat ng oras
magtiwala sa Diyos; sa kanya ilagak
ang iyong pasaning ngayo’y dinaranaw;
Siya ang kublihang sa ati’y lulunas.

Tugon: Ang tanging Tagapagligtas ay ang Diyos kong kalasag.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 4, 1-5

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, kami’y mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos – ganyan ang dapat na aming palagay ninyo sa amin. Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. Walang anuman sa akin ang ako’y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao; ni ako ma’y di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako’y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya’t huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Hebreo 4, 12

Aleluya! Aleluya!
Buhay ang salita ng D’yos
Ganap nitong natatalos
Tanang ating niloloob.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 6, 24-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Walang makapaglilingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod nang sabay sa Diyos at sa kayamanan.

“Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?

“At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya! Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya, huwag ninyong ikababahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 1 comment… read it below or add one }

Tee-Gee February 26, 2017 at 5:24 pm

Sun 26th. 8th Sunday in Ordinary Time. Isaiah 49:14-15. Rest in God alone, my soul—Ps 61(62):2-3, 6-9. 1 Corinthians 4:1-5. Matthew 6:24-34.

Readings

It is the Lord who judges me.

In the reading from Corinthians today Paul reminds us that we are stewards of God’s message and that a level of trust is required for this responsibility. Patience is prescribed by Paul in our wait for our Lord’s return: ‘Do not pronounce judgement before the time, before the Lord comes, who will bring light to the things now hidden in darkness and will disclose the purpose of the heart.’

The Gospel from Matthew reminds us to put God first in our approach to our daily life, not counting the cost, but trusting that the Lord will provide for our needs: ‘Strive first for the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well.’

Jesus telling the Disciples not to worry about what tomorrow brings and have faith that God will provide.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: