Linggo, Marso 19, 2023

March 19, 2023

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-4 na Linggo ng Kuwaresma
Patnubay sa Misa

Ipinaaalaala sa atin ng Salita ng Diyos ang napakahalagang papel ni Hesus sa ating buhay at ang tungkulin nating mamuhay bilang “mga anak ng liwanag.” Nakababatid sa ating kahinaan, humingi tayo ng tulong ng biyaya ng Diyos para sa ating sarili at lahat ng mahal natin. Maging tugon natin ay:

Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya!

Para sa Simbahang panlahat, ang mag-anak ng Diyos sa lupa: Nawa tapat niyang gampanan ang kanyang misyon bilang “ilaw ng lahat ng bansa” sa kanyang katapatan sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo!

Para sa Santo Papa, ating Obispo, at mga kura paroko: Ang kanilang mabuting halimbawa nawa’y laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng katiwalian. Manalangin tayo!

Para sa lahat ng magulang at mga guro: Sila nawa’y maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at makapagpatatag sa kanila laban sa lahat ng sama sa ating lipunan. Manalangin tayo!

Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig: Nawa maunawaan nilang magkakatotoo lamang ang kanilang pangarap kung sila’y mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo!

Para sa ating lahat at mga ipinananalangin: Tanggihan nawa natin ang “mga gawa ng kadiliman” at mamuhay tayo tuwina sa ningning ng Diyos. Manalangin tayo!

Tahimik nating idalangin ang ating mga kahilingang pansarili. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Panginoong Hesus, ikaw ang ilaw ng aming buhay! Liwanagan mo ang aming isipan upang makita namin ang ningning ng iyong katotohanan. Linisin mo ang aming mga puso upang mahalin namin ito, at tibayan mo ang aming mga kalooban upang ito’y matatag naming panindigan. Ikaw na nabubuhay at nagniningning magpakailanman. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 22, 2020 at 12:13 am

Pagninilay: Ang Ika-4 na Linggo ng Kuwaresma ay tinatawag din bilang “Linggo ng Laetare”. Ang “Laetare” ay isang salitang Latin na isinalin sa wikang Ingles bilang “rejoicing”. Ito ang panahon kung saan sa pagtapat natin sa kalagitnaan ng Kuwaresma, inaanyayahan tayo ng Simbahan na magalak. Ang Pari ay maaring sumuot ng Rosas na kasulya, at ang altar ay maaring gayakin ng mga bulaklak. Sa paggamit ng mga instrumento para sa mga himig, maaring tumugtuog din ng “Instrumental”. Kung mapapansin natin ang Pambungad na Pagpasok sa Misa para sa araw na ito, inaanyayahan ni Propetang Isaias na magalak ang bayan ng Jerusalem dahil sa dumating na kaligtasan nito. Kaya sa gitna ng ating pagsisisi at pagsasakripisyo ngayong Kuwaresma, kailangan nating magalak sapagkat darating na ang pagdiriwang ng ating kaligtasan sa Semana Santa, at ito’y hahantong sa Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Reply

Raphael March 11, 2023 at 4:28 pm

salamat po

Reply

Reynald David Perez March 15, 2023 at 9:18 am

Pagninilay: Ang Ika-4 na Linggo ng Kuwaresma ay tinatawag din bilang “Linggo ng Laetare”. Ang “Laetare” ay isang salitang Latin na isinalin sa wikang Ingles bilang “rejoicing”. Ito ang panahon kung saan sa pagtapat natin sa kalagitnaan ng Kuwaresma, inaanyayahan tayo ng Simbahan na magalak. Ang Pari ay maaring sumuot ng Rosas na kasulya, at ang altar ay maaring gayakin ng mga bulaklak. Sa paggamit ng mga instrumento para sa mga himig, maaring tumugtuog din ng “Instrumental”. Kung mapapansin natin ang Pambungad na Pagpasok sa Misa para sa araw na ito, inaanyayahan ni Propetang Isaias na magalak ang bayan ng Jerusalem dahil sa dumating na kaligtasan nito. Kaya sa gitna ng ating pagsisisi at pagsasakripisyo ngayong Kuwaresma, kailangan nating magalak sapagkat darating na ang pagdiriwang ng ating kaligtasan sa Semana Santa, at ito’y hahantong sa Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay.

Itinuturo sa atin ng mga Pagbasa ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang kagandahang-loob sa mga taong mapagkumbaba, lalo na sa mga dumadanas ng mga pagsubok. Ang Unang Pagbasa ay ang pagkahirang ni Samuel, ang huling hukom ng Israel, sa bagong hari ng Israel. Nangyari ito sapagkat hindi naging kalugud-lugod ang pag-uugali ni Haring Saul dahil sa pagsusuway nito sa Diyos na maghandog ng alay ng mga Filisteo kaysa sa lusubin sila sa labanan, kaya’t pinahayag na ng Diyos na bilang na ang mga araw ng paghahari nito. Natunghayan natin na pumunta si Samuel sa bayan ng Bethlehem sa bahay ni Jesse. At dito’y pinakilala ni Jesse ang kanyang pitong anak na lalaki, na parehas ang pamantayan ng Panginoon, na hindi sa mga ito’y pinipili niya bilang hari. At makikita rin natin kung paanong lumapit lang si David, ang pastol at pinakabunso sa 8 magkakapatid, sa pagkakataong huli na siyang tinawag na pumunta kay Samuel. At nakita nga natin kung paanong inutos ng Diyos si Samuel na pahiran ng langis si David sa harap ng kanyang mga kapatid, at napuspos siya ng Espiritu Santo. Nakita natin kung paanong si David ay nakipagdigmaan laban sa mga Filisteo sa pagpasalang sa pinakabangis na sundalong si Goliat, at ang pakikipagkaibigan kay Jonathan (anak ni Saul), at ang pakikipagkasundo sa tinanggal na haring Saul sa kabila ng pagka-inggit nito at tangkang pagpatay sa kanya. At matapos ang masalumuot na pagpanaw ni Saul, naging hari ng Juda si David, at pagkaraan din ng ilang taon ay naging hari ng Israel.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus at ang kanyang mga alagad sa isang lalaking pinanganak na bulag. At ayon sa lumang paniniwala ng mga Hudyo, ang mga taong pinanganak na bulag ay nangyari dahil sa kanyang pagkakasala o kaya namana dahil sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Kaya’t dito makikita natin na kahit matapos siyang pagalingin ng Panginoon ay nagbubulag-bulagan ang mga Pariseo na siya’y pinagaling ni Hesus, at nais kunin ng pagkakataong pagbintangin si Hesus ng paglabag sa batas ng Araw ng Pamamahinga (dahil sa paggaling na itinuturing nila na pinagbabawal na trabaho sa banal na araw). Kahit mga magulang ng anak ay pilit na pinapaamin kung paano napagaling ang kanilang anak, na siya lamang ang nakakasaksi sa nangyari sa kanya. At dito binalik tayo sa puntong ayaw nila tanggapin ang mabuting gawain ni Hesus sa isang bulag (lalo na sa isang taong ipinanganak na bulag), kaya’t pinipilit nila ang lalaking huwag iugnay ang kanyang paggaling sa itinuturing nila na kaaway ng Kautusan ni Moises. Ngunit nakita natin kung paanong tumindig ang lalaki sa pagpapahayag ng katotohanang si Hesus nga ang nagpagaling sa kanya, at ito’y sapat na biyaya na para sa kanya na dating bulag sapagkat nakita niya sa ginawa ni Hesus sa kanya ang mabuting kalooban ng Diyos. Subalit nakita rin natin kung paanong itanggi ng mga Pariseo ang kanyang pahayag dahil sa paniniwalang siya ay nabuhay sa kasalanan, kaya’t nabulag, at pinatiwalag pa. Subalit sa kabila nito ay nasumpung niya pa rin si Hesus at nagpasalamat, at nagpahayag nang may pananampalataya na ang nagpagaling sa kanya at nag-utos na maghilamos sa tubig ng Siloe ay ang Mesiyas. At ang pangyayaring ito’y nagpapatunay sa mga sinabi ni Hesus, na ang lalaking ipinanganak na bulag ay kailanma’y hindi galing sa kasalanan ni namana sa kasalanan ng mga magulang, kundi ito’y isang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos Ama upang ang liwanag ay magningning sa mga bulag na sila’y makakita. Subalit alam ni Hesus na kahit ang mga nakakakita ay patuloy na nagbubulag-bulagan sa tunay na kagandahang-loob ng Ama. At nakita natin dito sa pag-uugali ng mga Pariseo at mga pinuno ng Judaismo na patuloy na nagbubulag-bulagan sa mga mabuting kababalaghan ni Hesus, na pilit nilang hinahanapan ng butas para lang masabi na kabalastugan lamang at nagmula raw sa Diyablo ang kanyang ministeryo. Sa kabila nito ay patuloy ang misyon ni Kristo na pagpaparangal at pagpapagaling upang maihayag niya ang kaluwalhatian ng Diyos Ama at maging masunurin sa kanyang dakilang kalooban.

Mga kapatid, itinuturo sa atin ng mga Pagbasa ngayon ang pagkilala sa kabutihang-loob ng Diyos. Ipinakita niya na wala siyang pinipiling napakatanging tao ni nagpapakita ng paborito, kundi pantay-pantay ang kanyang pagtrato sa lahat. At ang paanyaya ng biyayang ito ay ang pagtugon sa kanyang panawagang mamuhay sa liwanag. Kaya ito ang paalala ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na tayo noong napapaligiran noon ng dilim ay nabubuhay ngayon sa liwanag, kaya’t inaanyayahan tayo na pag-aralan kung ano ang kalugud-lugod na disposyon sa mata ng Panginoon. Samakatuwid, binabalaan tayo laban sa mga makamundong bagay na magbubunga lamang sa pagkakasala, sapagkat ang lahat ng mga nililihim na kasamaan ay mabubunyag sa liwanag. Kaya nga itong Panahon ng Kuwaresma ay ang ating espirituwal na paghahanda para sa muling pagsasariwa ng mga Pangako sa Binyag sa darating na Bihilya at Araw ng Muling Pagkabuhay (Easter). Kaya’t tumugon tayo na patuloy na mamuhay sa kagandahang-loob na Diyos na huwag magpili ng mga paborito at huwag magbulag-bulagan sa kanyang kabutihang ginawa sa ibang tao. Patuloy tayong lumakad sa kanyang liwanag.

Reply

Rodel M. Enciso March 16, 2023 at 6:46 am

Tunay na liwanag sa aming buhay ang mabasa ang mga ibinibigay na pagninilay. More power po to enlighten us many as you can and we’re hoping po na mas maraming masugid na sumunaybay sa inyong website. In your inspiring words, we are so much grateful. God bless po!

Reply

Maribel B. Bustamante March 19, 2023 at 6:37 am

Papuri at pasasalamat sa Diyos!
Ako ay sobrang nagpapasalamat at nagagalak na nagkaroon ng website na Awit at Papuri.com.

Nakalagay ito sa home page ng aking mobile. Napakahalaga nito at itinuturing ko siyang yaman at aking ninanamnam ang mga pagbasa at panalangin dito.. Nadadagdagan sa ang aking kaalaman, karunungan at kalakasan sa tuwing binabasa at pinapakinggan ko ang mensahe ng Panginoong Diyos sa pamamagitan nito.

Ito ang siya kong ginagamit sa aking Morning Prayer.

Nahasa ang aking pagsasalita at pagpapahayag ng salita ng Diyos sa Tagalog at natuto ako at naging
mapagkumbaba at matatag lalo sa pagbibigay ng panayam sa aking mga pamayanan.

Tunay na nangungusap at nagpapahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Salita!

Reply

Awit at Papuri Communications March 19, 2023 at 10:41 am

God bless you!

Reply

Mlhon March 19, 2023 at 2:41 pm

Tanggapin si Kristo bilang liwanag.
Isapuso ang liwanag ng Panginoon at maging liwanag tayo sa ating kapwa.
Amen.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: