Martes, Marso 14, 2023

March 14, 2023

Martes ng Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-35


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the Third Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Daniel 3, 25. 34-43

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Daniel

Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing-dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinaka-aba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta, o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang; wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami’y matutong sumunod sa iyo nang buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin. Yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahanga-hangang pagliligtas, at sa gayo’y muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Ang kalooban mo’y ituro, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Poon, iyong gunitain
ang pag-ibig mo sa amin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Joel 2, 12-13

Magsisi tayong mataos,
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos;
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 18, 21-35

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?” Sinagot siya ni Hesus, “Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: ipinasiya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyung piso. Dahil sa siya’y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian, upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa: ‘Bigyan pa ninyo ako ng panahon, at babayaran ko sa inyo ang lahat.’ Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya.

“Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika: ‘Magbayad ka ng utang mo!’ Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya: ‘Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita.’ Ngunit hindi siya pumayag; sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito’y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila’y labis na nagdamdam; pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya’t ipinatawag siya ng hari. ‘Ikaw – napakasama mo!’ sabi niya. ‘Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo; hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?’ At sa galit ng hari, siya’y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 6, 2021 at 3:46 pm

PAGNINILAY: Inaanyayahan tayo ngayong Kuwaresma na makipagkasundo sa Diyos at makipagkasundo sa isa’t isa. Kaya’t hinihikayat tayo ng panalangin ng Panginoon: “Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala laban sa amin.”

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 18: 21-35), tinanong ni San Pedro si Jesus kung gaano karaming beses dapat siyang magpatawad ng sinumang nagkasala sa kanya. Tugon ni Hesus na hindi pito, kundi pitumpu’t pitong beses. Nangangahulugan ito na dapat nating patawarin ang ibang tao sa oras na sila’y tunay na nagsisisi at nais humingi ng tawad. Kaya kapag ang isang tao ay humingi ng kapatawaran mula sa loob ng kanyang puso, tayo ay inaanyahang patawarin ang taong iyon. Kung tayo pa nga ay pinagsisisihan sa Diyos ang ating sariling mga kasalanan, bakit hindi natin patawarin ang mga nais makipagkasundo sa atin? Nakalulungkot ang ilan ay katulad ng lingkod sa talinghaga, na ipinakulong lamang ang kapwa nitong lingkod na may maliit na utang. Kaya ang hari ay nagagalit sapagkat hindi niya binigyan ng lalaki ng pangalawang pagkakataon. Bilang resulta, ang alipin ay ipinakulong habang ang lalaking iyon ay ipinalaya.

Sa Partikular na Paghahatol ng Panginoong Hesus, tatanungin niya tayo: “Pinatawad mo ba ang iyong kaaway? Ibinigay mo ba sa kanya ang isa pang pagkakataon, sa katulad na paraan kung paano binigyan ka ng Ama ng isa pang pagkakataon?” Kung maalala natin na si Hesukristo ay ipinako sa Krus upang tayo’y mailigtas mula sa ating mga kasalanan. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng ating mga pagkakasala sa pamamagitan ng pagsasailalim niya sa dakilang kalooban ng Ama. Subalit siya’y muling nabuhay, at pinatawad niya si San Pedro sa tatlong beses ng pagmamahal nito sa kanya, bilang kabayaran sa tatlong beses siya’y ipinagkaila.

Kaya sa ganyang paraan din dapat nating patawarin ang ibang tao. Habang naglalakbay tayo sa daan ng Kuwaresma, nawa’y tularan natin ang habag at awa ng ating Diyos Ama sa pagpapatawad at pakikipagkasundo sa ating kapwa nang umapaw pa ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao.

Reply

Raphael March 14, 2023 at 8:17 pm

Amen. salamat po sa pagninilay.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 9, 2021 at 6:49 am

Ang ating Diyos ay Dyos ng pag-ibig at hindi ng pagpaparusa. Napaka gandang panalangin ng Ama Namin. Lalao na yung bahaging “patawarin mo kami tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.” Parang ganito yung isinasaad na kwento ng ating Panginoong Hesus sa kwento ng ebanghelyo. Kaya nga magpatawad tayo upang tayo ay patawarin. Kalimutan na ang masamang ginawa kung ito ay napatawad na. Iwasan ang poot, galit, inggit at hinanakit. Iaalay natin ito sa Diyos bilang pagpapatawad natin sa ating kapwa. Tiyak tayo ay patatawarin ng Diyos sa mga kasalanang nagawa natin sa Kanya at sa ating kapwa.

Reply

SAINTSPOT March 14, 2023 at 5:58 am

Please SHARE & SUBSCRIBE
“SAINTSPOT” on Youtube & FB
https://youtube.com/watch?v=2VrL8PAs0dk&si=EnSIkaIECMiOmarE

GOSPEL REFLECTION:
Kung hindi ka magpapatawad, ikaw ay mabibilanggo!

Sa talinghaga ngayon (Mateo 18, 21-35), makikita dito na pinatawad ng hari ang isang taong may utang sa kanya ngunit noong humingi ng awa at patawad ang isang taong may utang ng maliit sa kanya ay hindi man lang niya pinatawad. Nalaman ito ng hari kaya’t siya nagalit at ipinabilanggo ang taong walang awa hanggat siya’y nakabayad.

Dito pinapaalala ng Diyos na ang pagbibigay natin ng kapatawaran ay dapat nanggagaling sa puso dahil pinatatawad tayo lagi lagi ng Diyos. At huwag kang magbilang ng pagbibigay ng kapatawaran. At kapag hindi tayo nagpatawad, tayo ay mabibilanggo. At paano at saan tayo mabibilanggo? mabibilanggo tayo sa sobrang kahirapan ng kalooban at kung pinatagal mo pa ito’y ikasasama ng iyong buhay espiritwal at babagsak ang iyong kalusugan. Umaasa ang Diyos na ang pagpapatawad natin ay mula sa puso. Kaya’t magpatawad ka na para sa iyong ikabubuti.

Pagnilayan ngayon ang pagtawag na ibinigay sa iyo ng Diyos na magpatawad na nang lubusan. Kung nandiyan pa rin ang galit sa iyong puso, hingin sa Diyos na tulungan kang magpatawad. Ang magpatawad ay isang malaking desisyon kaya’t desisyonan mo ng igawad ang kapatawaran. Gagawin mo ito dahil mahal mo ang iyong sarili at mahal mo ang Diyos. Magpatawad, magpatawad, magpatawad, at ang masaganang awa ng Diyos ay ibibigay din sa iyo.

Aking maawaing Panginoon, nagpapasalamat ako sa Iyo sa hindi maarok na lalim ng Iyong awa. Nagpapasalamat ako na kahit paulit-ulit akong nagkakasala ay pinapatawad mo pa rin ako. Mangyaring bigyan mo ako ng isang pusong marunong magpatawad ng gaya sa iyo. Pinatatawad ko na ang lahat ng nagkasala sa akin, mahal na Panginoon. Tulungan mo akong magpatuloy na gawin ito mula sa kaibuturan ng aking puso.

Hesus, nagtitiwala ako sa Iyo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: