Huwebes, Marso 2, 2023

March 2, 2023

Huwebes sa
Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Ester 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 7k-8

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Mateo 7, 7-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the First Week of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Ester 4, 17 n. p-r. aa-bb. gg-hh

Pagbasa mula sa aklat ni Ester

Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Ester. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel:

“Panginoon ko, tanging ikaw ang Hari namin. Tulungan mo ako na ngayo’y nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila.

“Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, Hari ng lahat ng mga dinidiyos at Pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leong si Asuero, upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin at sa gayo’y mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayo’y nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang.

“Ganap mong nababatid ang lahat.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 7k-8

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Ako, Poon, buong pusong aawit ng pasalamat,
sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap.
Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang,
pupurihin kita roon, pupurihin ang ‘yong ngalan.

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan,
Ikaw’y tunay na dakila, pati iyong kautusan.
Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo,
sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako.

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

Naghahandang harapin mo mapupusok kong kaaway,
ligtas ako sa piling mo, sa takas na iyong taglay.
Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat,
ang dahilan nito Poon, pag-ibig mo’y di kukupas,
at ang mga sinimulang gawain mo’y magaganap.

Noong ako ay tumawag,
tugon mo’y aking tinanggap.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Salmo 50, 12a. 14a

D’yos ko, sa aki’y igawad
loobing tunay na tapat;
puso ko’y gawin mong wagas
nang manauli ang galak
bunga ng ‘yong pagliligtas.

MABUTING BALITA
Mateo 7, 7-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Humingi kayo, at kayo’y bibigyan; humanap kayo, at kayo’y makasusumpong; kumatok kayo, at ang pinto’y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya!

“Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng Kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 20, 2021 at 12:58 am

PAGNINILAY: Ang panalangin ay isa sa mga mahalagang gawain na ating isinasabuhay ngayong Panahon ng Kuwaresma. Subalit ang tanong dito ay hanggang kailan natin kailangang magtiis upang ipagkaloob ng Panginoon ang ating mga panalangin?

Sa ating Unang Pagbasa (Ester 4:17 n. p-r. aa-bb. gg-hh), nagdasal si Reyna Ester nang buong pagtitiwala sa Diyos dahil sa nakahandang balak laban sa kanyang mga kababayang Hudyo. Ito ang madilim na balak ni Haman kung bakit ito’y naging personal na kalihim ni Hari Ahasuero. Kaya si Ester ay nabigla at nag-aalala sa kanila, lalung-lalo sa kanyang kapatid na si Ahasuero. At sa kanyang panalangin, hiniling niya sa Panginoon ng gabay at proteksyon para sa kanyang mga kababayan. At dahil sa kagandahang-loob ng Diyos, ibinunyag ni Reyna Ester sa kanyang asawa ang balak ni Haman, at hindi hinayaan ni Ahasuero na saktan ni Haman ang mga kababayan ni Ester.

Sa ating Ebanghelyo (Mateo 7:7-12), nagbigay si Hesus ng magandang paalala kung paano tayo dapat manalangin. Kung noong nakaraang Martes ay narinig natin ang pagtuturo ng Ama Namin, ngayon naman ay nagbibigay siya ng mga praktikal na halimbawa ng kahalagahan ng dasal. Kung may taong naghihingi ng tinapay, bibigyan ba natin ito ng bato? O kaya may naghihingi ng isda, bibigyan ba natin ito ng ahas? Kaya ipinapakita dito na kung tayo’y nagbibigay sa ating mga anak na kanilang hinihingi, ang ating Diyos Ama ang nagbibigay ng mga bagay sa mga humihingi mula sa kanya. At ito’y mangyayari ayon sa kanyang kagustuhan at kalooban sapagkat ang ninanais niya ang kabutihan at kagandahang-loob ng isa.

At sa huli ay winika ni Kristo ang Ginintuang Patakaran na gawin natin ang tama at mabuti upang iyan din ang ibabalik sa atin ng ating kapwa. Kaya ang buhay-panalangin ay kailangang may kaakibat na mabuting aksyon.

Reply

Sherwin D. Yanoria February 25, 2021 at 6:33 am

Ang ating Diyos, ay hindi bulag, pipi at bingi sa ating mga hinihingi sa Kanya. Sa totoo’y handa Niyang ibigay ang ating pangangailangan. Sabi nga sa kasabihan, “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.” Kaya ang panalanging walang kasamang pagkilos ay bale wala. Kailangan nating gumawa ng paraan at ang Diyos ang magpapala sa ating ginagawang pagsusumikap.Ayaw NIya na tayo ay hindi kuntento sa ating buhay. Kaya nga hilingin na natin sa Diyos ang ating pangangailangan at ipagkakaloob Niya ito. Lalo na kung ito ay makakabuti sa ating kaluluwa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: