Pambansang Panalangin para sa Pagdalaw ng Santo Papa

Darasalin bago ang Panghuling Panalangin sa bawat Misa mula Agosto 1, 2014 hanggang Enero 14, 2015


Play

Diyos ng awa at pagmamahal,

lumalapit kami sa iyo sa aming
pangangailangan at itinataas sa iyo ang aming bansa
samantalang naghahanda kami sa pagdalaw ni Papa Francisco.

Sa bawat kahilingan
ating itutugon:

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!

Upang kami ay maging matapat sa Santo Papa,
ang Kinatawan ni Kristo sa lupa.

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!

Upang manabik kami na makatagpo at makinig kay Papa Francisco.

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!

Upang kami’y maging mapagmalasakit
sa mga dukha at nangangailangan.

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!

Upang kami’y maging maawain sa mga mahihina at nawawala.

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!

Upang maging mapagpakumbaba kami
na ikumpisal ang aming mga kasalanan at
magbalik-loob sa Diyos.

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!

Upang kami’y malimit at mataimtim na tumanggap
ng Banal na Komunyon.

Basbasan mo ang Iyong Simbahan, Panginoon!
Manalangin tayo:

Diyos na aming Ama,
kaming lahat ay iyong mga anak.
Gawin mo kaming bansang mahabagin
at mapagmalasakit na nananabik
makatagpo si Papa Francisco.

Gawin mo kaming bansa ng mga banal
at bayani sa pamamagitan ni Kristong aming
Panginoon.

Amen.

Leave a Comment