Sabado, Hulyo 13, 2024

July 13, 2024

Sabado ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Enrico
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Isaias 6, 1-8
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Mateo 10, 24-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)
or Optional Memorial of St. Henry, King (White)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Isaias 6, 1-8

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong Templo. May mga Serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa’y may anim na pakpak. Dalawa ang nakatakip sa mukha, dalawa sa buong katawan, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil nang kasasabi sa isa’t isa ng ganito:

“Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan;
Ang kanyang kaningninga’y laganap sa sanlibutan.”

Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito’y napuno ng usok. Sinabi ko, “Kawawa ako. Marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako’y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang Makapangyarihang Hari.”

Pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga sa dambana, at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi, at sinabi, “Wala ka nang sala. Napawi na ang mga kasalanan mo.” Narinig ko ang tinig ng Panginoon, “Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin?” Sumagot ako, “Narito po ako. Ako ang isugo n’yo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 92, 1ab. 1k-2. 5

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Panginoo’y naghahari, na ang suot sa katawan
ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan
kahit ano ang gawin pa’y hindi ito magagalaw.
Ang trono mo ay matatag simula pa noong una.
Bago pa ang ano pa man, likas ika’y naroon na.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo,
sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo.

Panginoo’y naghari na!
Ang damit n’ya’y maharlika.

ALELUYA
1 Pedro 4, 14

Aleluya! Aleluya!
Hirap kaisa ni Kristo
ay kapalarang totoo,
kaloob ng Espiritu.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 24-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga apostol, “Walang alagad na higit kaysa kanyang guro, at walang aliping higit sa kanyang panginoon. Masisiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro, at ang alipin na matulad sa kanyang panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay!

“Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag; at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo’y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impiyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya nang dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila’y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo’y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot; higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya.

“Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez July 6, 2022 at 1:38 am

PAGNINILAY: Tatlong beses sinabi ni Hesus sa Ebanghelyo na “Huwag kayong matakot.” Ito’y hindi lang pagdidiin, kundi isang paninigurado na hindi dapat sila matakot. Ang konteksto ng Ebanghelyo ngayon ay ang pagususgo ng Panginoon sa kanyang 12 Apostol sa mga nayon at bayan ng Israel upang ipangaral ang Mabuting Balita ng Paghahari ng Diyos at gumawa ng mga kababalaghan. At alam ni Hesus na may mga taong hindi tatanggap sa kanyang mga alagad. Kaya una niyang binilin sa kanila na ipagpag nila ang alikabok sa kanilang mga paa bilang patotoo para sa kanya. Ngayon ay nagbigay ng babala si Kristo tungkol sa banta ng tao laban sa mga saksi ng Mabuting Balita ng Diyos. Alam din niya na sa hantungan ng kanyang buhay, mararansan niya ang mga pang-uusig, pag-aalipusta, paguyuyurakan, at pag-iinsulto nang haharapin niya ang kanyang Pagpapakasakit. At batid rin ni Hesus na bagamat siya ay babalik sa Ama nating Diyos sa langit at isusugo niya ang kanyang mga Apostol at alagad upang ipagpatuloy ang misyon, sila rin ay hindi tatanggapin ng ibang tao at minsan nga ay kukutyain sila. Subalit pinapatibay ni Kristo ang kanilang katauhan sa pamamagitan ng pananamapalataya. Kaya hindi sila dapat matakot o mangamba, sapagkat kapiling nila ang Panginoon. Kaya pala sa buong Kasulatan, ang katagang “Huwag kayong matakot” ay inuulit ng 365 beses. At dahil alam natin na mayroong 365 araw sa 1 taon, parang araw-araw sinasabi sa atin ng Panginoon na huwag tayong mangamba. Pagkagising natin sa umaga, iyan ay isang pang-araw-araw na biyaya mula sa kanya, na binibigyan tayo ng panibagong simula upang sa lahat ng ating gawain, mapaginhawa man o mapahirap, kapiling natin siya. At ang mahalaga ay patuloy tayo sa pagiging saksi niya sa pagpapalaganap ng pagmamahal at kabutihan sa bawat isa.

Reply

Group of Believer Poblite July 13, 2024 at 5:34 am

MAGNILAY: Ginagaya ng anak ang kanyang magulang gayundin ang isang estudyante sa kanyang guro o ang utusan sa kanyang amo. Bilang mga alagad ni Hesus pangarap din nating matulad sa kanya. Karangalan at kaligayahan natin ang tularan siya. Ang maging martir ang pinakamataas na pangarap ng isang Kristiyano. Ito ang pinakamalapit na pagtulad sa Panginoon. Ang maranasan ang kanyang hirap at pighati para sa tama at katotohanan ang pinakamataas nating karangalan at pinakamasidhing kaligayahan.

MANALANGIN: Panginoon, itulot mong makihati kami sa iyong sakripisyo para sa kaligtasan ng mundo.

GAWIN: Ikarangal at ikatuwa mo kung inuusig ka dahil sa tama at totoo.

Reply

Malou Castaneda July 13, 2024 at 9:06 pm

PAGNINILAY
Maaring madalas tayong makagawa ng mga maling koneksyon. Gaano kadalas natin iniisip na maaari nating itulak ang isang tao palayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging masyadong relihiyoso? Ang ilan sa ating mga anak ay maaaring hindi na nagsasagawa ng pananampalataya dahil nadama nila na napilitan sila. Ang problema ay hindi na sila ay pinilit na pumunta sa Misa. Hindi naman problema na pinilit namin silang maligo at hindi na rin nila sinabi sa amin na hindi na sila maliligo. Ang sobrang sariwang hangin ay hindi kailanman masamang bagay. Napakakonti nito ay nakamamatay. Ang labis na pagka alam kay Kristo ay hindi isang masamang bagay. Ang sobrang konti na pagkaalam sa Kanya ang napatunayang isang nakatatakot na bagay. Ang problema natin ay hindi kay Kristo o Kristiyanismo. Nasa atin ang problema natin. Kung hindi natin ipinamumuhay ng tapat ang ating pananampalataya, iiwas satin ang iba. Kung tayo ay masama at mapanghusga, patuloy na nangangaral, at naninira sa iba sa pamamagitan ng pang-iinsulto sa kanila, at pagkatapos ay pipilitin ang ating mga anak o apo na pumunta sa Simbahan tuwing Linggo at sabihin sa kanila na sila ay mapupunta sa impiyerno kung hindi, sa palagay ba natin maaari natin silang itinatalikod sa Diyos? Mayroong ilang mga eksepsyon sa bawat patakaran. Ngunit ang koneksyon sa pagitan ng pag-ibig ng Diyos at ng ating pagmamahal bilang mga magulang/lolo at lola ay isang malakas na koneksyon. Ang Panginoon mismo ang gumawa nito. Suriin natin ang ating konsensya, magbunga at maging mapagpala.

Panginoong Hesus, tulungan mo kaming ipahayag nang walang takot at publiko ang aming pananampalatayang Kristiyano sa pamamagitan ng mga salita at gawa. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: