Miyerkules, Hulyo 10, 2024

July 10, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon
Miyerkules

Bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba’t ibang pamamaraan upang ipahayag ang Mabuting Balita ng Kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan, siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin Mo kami.

Yaong mga tinawag sa Simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos nawa’y maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesu-Kristo saanmang bahagi ng daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naghahangad na makita ang Diyos nawa’y makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon nang buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga kabataan nawa’y makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y mamahinga sa kapayapaan ng Kaharian ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong Espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang: “Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo.” Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez July 5, 2022 at 3:32 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay nagpapahayag ng pagbagsak ng Israel sa kamay ng mga mababagsik na taga-Asyria. Ito’y inihambing ni Propeta Oseas sa punong ubas na itinayo at iniani nang hindi mabuti, kundi masasama. Kaya pinabayaan ng Israel ang Diyos dahil sa kanilang kasamaan, kaya’t sinasabi rito na wala silang nakikilalang hari. Noong panahong iyon, humiwalay ang dating nag-iisang Israel, kaya ang Israel sa Hilaga ay masyadong naimpluwensiya ng paganong paniniwala. Subalit hindi rito natatapos ang kwento, sapagkat gagawa ng paraan ang Diyos upang ilikas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin ng mga taga-Asyria. Kaya ang hamon sa atin ay ang paghahasik ng kabutihan at katuwiran. Sa gayon ay aani ang pagmamahal, habag, malasakit, at katarungan mula sa Diyos tungo sa ating kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan. Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol. Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 6, 2022 at 9:13 am

Dalawa ang hamon ng enanghelyo sa atin ngayon.

Ang maging apsotol at maging tupa.

Sinabi ni Hesus sa mga alagad na hanapin nila ang mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Ang nawawalang tupa ay tayong mga makasalanan. Hinahanap tayo ni Hesus upang manumbalik sa kanya at magbago. Matatandaang iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa upang hanapin ang isang naliligaw ng landas. At ng masumpungan nya ito ay nagdiwang sya. Kinalulugdan ng Diyos ang isang makasalanang tao na nagsisi at nagsusumikap na maging matuwid.

Isang hamon ay ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita tulad ng labindalawang apostol. Kahit tayo ay pangkaraniwang tao lamang, may tungkulin tayong magpalaganap mg Salita ng Diyos tulad ng isang Pari. Napakraming paraan upang gawin natin ito. Nariyan ang tulong ng teknologiya at social media, maaari din nating umpisahang sa ating sariling pamilya o di kaya nman ay magpatotoo sa ating mga kaibigan at mga nakakasalamuha sa buhay na ito.

Reply

Group of Believer Poblite July 10, 2024 at 4:54 am

MAGNILAY: Sa paglipas ng panahon nadagdagan na ang listahan na ito ng mga apostol. Baka pangalan mo na lamang ang hindi nadadagdag. Ang apostol ay taong isinusugo ng Panginoon sa mundo upang ipalaganap ang kanyang pangalan. Para mapasama ang iyong pangalan, una, kailangang nakarinig ka ng kanyang tawag. Hindi mo lang ito sariling kapritso. Ikalawa, hindi mo iniisip na pinakamagaling ka kaya ka tinawag; bagkus, ang kabaligtaran. Ikatlo, handa kang isantabi ang sarili mong gusto dahil gagamitin ka para sundin ang gusto niya. Ikaapat, handa kang hubugin at sanayin upang maging katulad ka niya dahil magiging kinatawan ka niya sa harap ng iba. Kung payag ka kasama ka na sa listahan!

MANALANGIN: Panginoon, narito ako. Isugo mo ako.

GAWIN: Magpalista ka na agad ng iyong pangalan.

Reply

Malou Castaneda July 10, 2024 at 2:49 pm

PAGNINILAY
Hindi tayo kailanman magiging mabisang taga akit ng mga turo ni Hesus kung ipangangaral lamang natin ito at hindi isasabuhay. Paano tayo magiging mabisang taga akit ng ebanghelyo? Dapat tayong laging konektado kay Hesus sa ating mga salita at gawa. Maliban kay Hudas na nagkanulo kay Hesus, ang iba pang labing-isang apostol ay mabisang mga mensahero ng
mga turo ni Hesus. Sa simpleng dahilan kung bakit nila ito ipinangaral, isinabuhay nila ito at inialay pa ang kanilang buhay para dito. Si Hesus ay hindi isang Diyos na may diskriminasyon o isang Diyos na humahatol, Siya ay isang Diyos ng pag-ibig, awa at habag. Kaya nga tinatawag Niya tayo na talikuran ang ating makasalanang buhay at maging Kanyang mga tagasunod na tutulong sa Kanya na isulong ang mabuting balita ng Kanyang pagmamahal at habag. Maaari nating sabihin na hindi tayo karapat-dapat na tawagin, ngunit sino ang karapat-dapat? Walang sinuman dahil lahat tayo ay makasalanan. Ang hinahangad ni Hesus ay ang ating oo sa Kanyang panawagan.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming maunawaan ang kalooban ng Diyos sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen.
***

Reply

Marz July 10, 2024 at 3:38 pm

Charity begins at home.
When you can proclaim the kingdom of God within your family, you can proclaim it with others. Begin to proclaim the kingdom of God in your own home then go out to all the nations and proclaim it.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: