Miyerkules, Hulyo 10, 2024

July 10, 2024

Miyerkules ng Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Oseas 10, 1-3. 7-8. 12
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Mateo 10, 1-7


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Oseas 10, 1-3. 7-8. 12

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Oseas

Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso; ngayo’y dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana, at sisirain ang mga haliging sinasamba nila.

Di magtatagal at sasabihin nila: “Wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari?”

Ang hari ng Samaria’y mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, “Takpan ninyo kami,” at sa kaburulan, “Tabunan ninyo kami.”

“Maghasik kayo ng katuwiran, at mag-aani kayo ng pagpapala bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa, sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 2-3. 4-5. 6-7

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

o kaya: Aleluya.

Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.
Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.
Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Hanapin ang Poon lagi,
sa harap n’ya manatili.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 10, 1-7

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, tinipon ni Hesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid; sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo; sina Felipe at Bartolome; si Tomas, at si Mateo na publikano; si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo; si Simong makabayan at si Judas Iscariote, ang nagkanulo kay Hesus.

Ang labindalawang ito’y sinugo ni Hesus at kanyang pinagbilinan: “Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil, o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez July 5, 2022 at 3:32 am

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay nagpapahayag ng pagbagsak ng Israel sa kamay ng mga mababagsik na taga-Asyria. Ito’y inihambing ni Propeta Oseas sa punong ubas na itinayo at iniani nang hindi mabuti, kundi masasama. Kaya pinabayaan ng Israel ang Diyos dahil sa kanilang kasamaan, kaya’t sinasabi rito na wala silang nakikilalang hari. Noong panahong iyon, humiwalay ang dating nag-iisang Israel, kaya ang Israel sa Hilaga ay masyadong naimpluwensiya ng paganong paniniwala. Subalit hindi rito natatapos ang kwento, sapagkat gagawa ng paraan ang Diyos upang ilikas ang bayang Israel mula sa pagkaalipin ng mga taga-Asyria. Kaya ang hamon sa atin ay ang paghahasik ng kabutihan at katuwiran. Sa gayon ay aani ang pagmamahal, habag, malasakit, at katarungan mula sa Diyos tungo sa ating kapwa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo sa 12 alagad. At ipinangalan niya sila bilang mga “Apostol”. Maraming tagasunod ang Panginoon, subalit tumawag siya ng 12 alagad upang maging mga Apostol. Sila ang magiging mga malapit at direktang saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Kung titignan po natin ang pinagmulang hanapbuhay ng mga Apostol, hindi sila mga hari, prinsipe, mayayaman, o pulitiko, kundi mga ordinaryong tao. Sila ay mga ordinaryong mamamayang naghahanap-buhay katulad ng pangingisda, pag-aanluwagi, pag-aaral ng batas ng Hudaismo, pag-aalsa laban sa imperyong Romano, atbp. Bagamat simple lang ang kanilang pinagmulan, pinili pa rin sila ni Hesus. Alam ng Panginoon sila ang magtatawag ng mga manghahasik para sa anihan ng Kaharian ng Diyos. At sa simbolismo ng Bibliya, ang 12 Apostol ni Kristo ay tumutupad sa 12 Tribo ng Israel sa Lumang Tipan. Ang mga Apostol ay nagsisilbing 12 tribo ng panibagong Israel: ang Simbahan. Kaya ang Simbahan ay itinatag ni Kristo sa pundasyon ng pangnagaral at Tradisyong ipinamana ng mga Apostol. Kaya katulad nila, tayo rin ay tinatawag na maging mga saksi ng pagpapahayag ng Mabuting Balita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 6, 2022 at 9:13 am

Dalawa ang hamon ng enanghelyo sa atin ngayon.

Ang maging apsotol at maging tupa.

Sinabi ni Hesus sa mga alagad na hanapin nila ang mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Ang nawawalang tupa ay tayong mga makasalanan. Hinahanap tayo ni Hesus upang manumbalik sa kanya at magbago. Matatandaang iniwan ng Mabuting Pastol ang 99 na tupa upang hanapin ang isang naliligaw ng landas. At ng masumpungan nya ito ay nagdiwang sya. Kinalulugdan ng Diyos ang isang makasalanang tao na nagsisi at nagsusumikap na maging matuwid.

Isang hamon ay ang pagpapalaganap ng Mabuting Balita tulad ng labindalawang apostol. Kahit tayo ay pangkaraniwang tao lamang, may tungkulin tayong magpalaganap mg Salita ng Diyos tulad ng isang Pari. Napakraming paraan upang gawin natin ito. Nariyan ang tulong ng teknologiya at social media, maaari din nating umpisahang sa ating sariling pamilya o di kaya nman ay magpatotoo sa ating mga kaibigan at mga nakakasalamuha sa buhay na ito.

Reply

Group of Believer Poblite July 10, 2024 at 4:54 am

MAGNILAY: Sa paglipas ng panahon nadagdagan na ang listahan na ito ng mga apostol. Baka pangalan mo na lamang ang hindi nadadagdag. Ang apostol ay taong isinusugo ng Panginoon sa mundo upang ipalaganap ang kanyang pangalan. Para mapasama ang iyong pangalan, una, kailangang nakarinig ka ng kanyang tawag. Hindi mo lang ito sariling kapritso. Ikalawa, hindi mo iniisip na pinakamagaling ka kaya ka tinawag; bagkus, ang kabaligtaran. Ikatlo, handa kang isantabi ang sarili mong gusto dahil gagamitin ka para sundin ang gusto niya. Ikaapat, handa kang hubugin at sanayin upang maging katulad ka niya dahil magiging kinatawan ka niya sa harap ng iba. Kung payag ka kasama ka na sa listahan!

MANALANGIN: Panginoon, narito ako. Isugo mo ako.

GAWIN: Magpalista ka na agad ng iyong pangalan.

Reply

Malou Castaneda July 10, 2024 at 2:49 pm

PAGNINILAY
Hindi tayo kailanman magiging mabisang taga akit ng mga turo ni Hesus kung ipangangaral lamang natin ito at hindi isasabuhay. Paano tayo magiging mabisang taga akit ng ebanghelyo? Dapat tayong laging konektado kay Hesus sa ating mga salita at gawa. Maliban kay Hudas na nagkanulo kay Hesus, ang iba pang labing-isang apostol ay mabisang mga mensahero ng
mga turo ni Hesus. Sa simpleng dahilan kung bakit nila ito ipinangaral, isinabuhay nila ito at inialay pa ang kanilang buhay para dito. Si Hesus ay hindi isang Diyos na may diskriminasyon o isang Diyos na humahatol, Siya ay isang Diyos ng pag-ibig, awa at habag. Kaya nga tinatawag Niya tayo na talikuran ang ating makasalanang buhay at maging Kanyang mga tagasunod na tutulong sa Kanya na isulong ang mabuting balita ng Kanyang pagmamahal at habag. Maaari nating sabihin na hindi tayo karapat-dapat na tawagin, ngunit sino ang karapat-dapat? Walang sinuman dahil lahat tayo ay makasalanan. Ang hinahangad ni Hesus ay ang ating oo sa Kanyang panawagan.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming maunawaan ang kalooban ng Diyos sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen.
***

Reply

Marz July 10, 2024 at 3:38 pm

Charity begins at home.
When you can proclaim the kingdom of God within your family, you can proclaim it with others. Begin to proclaim the kingdom of God in your own home then go out to all the nations and proclaim it.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: