Sabado, Hulyo 6, 2024

July 6, 2024

Sabado ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay Santa Maria Goretti, dalaga at martir
o kaya Paggunita sa Mahal na Birheng Maria tuwing Sabado

Amos 9, 11-15
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Mateo 9, 14-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Maria Goretti, Virgin and Martyr (Red)
or Optional Memorial of the Blessed Virgin Mary on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Amos 9, 11-15

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Ito ang sinasabi ng Panginoon, “Sa araw na yao’y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusing tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya noong araw. Sa gayun, sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati’y akin.”

“Darating ang panahon,” sabi ng Panginoon,
“na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak
kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik.
Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos nang sagana sa mga burol.
Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan.
Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan,
tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak;
magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon.
Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon.”
Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Ang Poo’y nagsasalita
na bayan n’ya’y papayapa.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-ayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.

“Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuutan; sapagkat mababatak nito ang tinagpian, at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang-balat. Kapag gayun ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang-balat, at sa gayo’y kapwa nagtatagal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez June 29, 2022 at 11:37 pm

PAGNINILAY: Lubos na ipinapagalala ni Hesus sa Ebanghelyo tungkol sa mga bagay na lilipas at mga bagay na mabubuhay kailanman. Tinanong ng mga Pariseo at mga alagad ni San Juan Bautista kung bakit hindi nag-aayuno sina Hesus at ang mga Apostol. Kaya ang naging tugon ng Panginoon ay isang parabula tungkol sa piging ng isang kasalan, na kung saan ang mga panauhin ay hindi nag-aayuno hanggang nakapiling nila ang lalaking ikinasal. At kapag nakaalis na ang lalaking iyon ay saka sila maaring mag-ayuno. Ang talinghagang ito ay patungkol sa presensiya ni Hesus bilang Mesiyas ng Diyos na siyang isinugo upang tipunin ang tao sa iisang Simbahan, ang Sambayanan ng Diyos. Kaya ipinapaalala sa atin na sa Panginoo’y nagmumula ng mga bagong bagay, mga bagay na kinakailangan natin talaga sa buhay at hindi kailanma’y lilipas. Kaya nawa’y mapanibago ang ating puso’t isipan na maging matapat sa Diyos at sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

ruel arcega June 30, 2022 at 7:29 am

Ang Pag-aayuno ay isang paraan ng pagsisi at pagbabago ng buhay. Sila’y nag aayuno dahil gusto nila humingi nang kapatawaran sa kanilang nagawang kasalanan sa Diyos. Sila’y nagkasala sa Diyos. Kaya’y hindi nakita na ang mga taong nagtanong kay HEsus kung sino siya. Siya’y anak ng Diyos, kaya’t pagkasama mo na ang Diyos hindi na pag aayuno kailanga kung hindi ang ang pagbabagong buhay na. at paraan nang kasiyahan. Kaya’t kasunod nito’y sinabi ni Hesus na hindi na kailangan magtagpi sa bagong kayo dahil siya bago na at pag nagtagpi ng luma ito’y masasayang ;ang at puputol. Bagong kayo sa bagong balat. Nais ipahiwatig sa atin ni Hesus na ang ating pakikiisa kay Kristo ay nagdudulot sa atin na tayo ay binago na ni Hesus. At hindi na tayo dapat mabuhay pa sa lumang paguugali na makakasama sa atin bagong buhay. dahil kapag bumalik tayu sa dating pag uugali masisira uli ang takbo ng buhay natin.

Reply

Malou Castaneda July 6, 2024 at 10:14 am

PAGNINILAY
Sa isang relasyon ng mag-asawa, kung ano ang nagsimula sa maraming pag-uusap sa unang bahagi ng kanilang pakikipag-date, ay madalas na sa paglaon, ang kanilang pagiging magkasama na lamang sa isa’t isa nang walang komunikasyon ng salita. Ang kamalayan ng minamahal na “naroon” ay kadalasang kailangan lamang.   Kahit na para sa ilang mga balo at mga biyudo, nararamdaman nila ang kanilang yumaong pag-ibig na kasama nila.  Nagbibigay iyon ng saya sa asawang buhay pa. 

Totoo rin ito sa atin at sa presensya ng Panginoong Hesus na kasama natin.  Kapag nalaman natin ang presensya ni Hesus, napupuno tayo ng kagalakan.  Mahalagang tumuon sa Kanyang pananatili sa atin sa lahat ng oras.  Oo, maaari tayong makipag-usap sa Kanya, ngunit maaari rin nating maramdaman ang Kanyang presensya sa atin. Nawa’y lagi tayong magalak habang natatanto natin ang pagiging malapit ng Panginoong Hesus sa atin.

Panginoong Hesus, tulungan Mo kaming mamuhay sa kalayaan ng Iyong presensya. Amen.
***

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: