Biyernes, Hulyo 5, 2024

July 5, 2024

Biyernes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

o kaya Paggunita kay San Antonio Maria Zacarria, pari

Amos 8, 4-6. 9-12
Salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Mateo 9, 9-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Thirteenth Week in Ordinary Time (Green)

or Optional Memorial of St. Anthony Zaccaria, Priest (White)

UNANG PAGBASA
Amos 8, 4-6. 9-12

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, “Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabbath, para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga.”

“Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistaha’y gagawin kong araw ng pamimighati; at ang masasayang awitin ninyo’y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yao’y magiging mapait hanggang sa huling sandali.

“Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila ngunit di sa pagkain; mauuhaw sila ngunit di sa tubig. Ang kauuhawan nila’y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga papuntang timog at mula sa silangan pakanluran, hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan,
buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay.

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran,
sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan.

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Ang puso ko’y nasasabik, at ang laging hinahangad,
ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras.

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Ang pasiya ko sa sarili, ako’y maging masunurin,
sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling.

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko’y aking sundin,
pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako’y pagpalain.

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan,
na matamo yaong aking minimithing kautusan.

Ang tao ay nabubuhay
sa Salita ng Maykapal.

ALELUYA
Mateo 11, 28

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 9, 9-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangala’y Mateo; nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Hesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila’y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro? Narinig ito ni Hesus at siya ang sumagot, “Ang mga maysakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito, ‘Habag ang ibig ko at hindi hain.’ Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez June 29, 2022 at 11:44 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay ang babala ni Propeta Amos laban sa mga sumisikil at nagpapahirap sa mga dukha at nangangailangan ng Israel. Makikita rito kung paano ang mga mayayamang Hudyo, na ngayo’y naimpluwensiya ng kultura ng mga pagano, ay sumusuway sa utos at atas ng Panginoong Diyos, at nagiging punong abala sa kapwa sa pag-aangkin nang hindi naman sa kanila. Kaya ikinasusuklam ito ng Diyos, at sinabi nga ni Amos na magkakaroon ng matinding kadiliman sa lupa ng Israel at papairalin ng Panginoon ang matinding tagutom. Kaya ang ministeryo ni Amos ay nakasentro sa katarungan at pantay na oportunidad para sa lahat, mayaman man o dukha, hindi para lamangin ang inaapi at nang-aapi, kundi makilala ng bayang Israel na ang Diyos ay gumawa ng tipan upang kilalanin sila bilang kanyang bayan, at sa gayon ay tratuhin nila ang bawat isa bilang kapwa.

Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkatawag ni San Mateo sa kasamahan ni Kristo. Sa kapanahunan ni Hesus, ang mga publikano/nangongolekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan mga mandaraya at traydor: mandaraya sapagkat mahilig silang kumuha ng pera mula sa kanilang kapwang Hudyo, at traydor naman sapagkat nagtratrabaho sila para sa mga Romano.

Ngunit nakita natin kung paanong naging malapit si Hesus sa mga makasalanang taong ito, at sa puntong pagtawag kay Mateo (o Levi) sa pagiging tagasunod niya. Kaya nagpahanda ang publikanong ito na parang despedida dahil siya’y lilisan na mula sa kanyang dating pinagsamahan ng mga kaibigan niya. At nakita natin ang eksenang nakisalo ang Panginoon sa bahay ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanim ng sama ng loob at kwinestyon ang mga Apostol sa ginagawa ng Panginoon. Subalit tugon ni Kristo ay ang larawan ng isang doktor na nag-aalaga sa mga maysakit, na ganun din ang kanyang misyon upang tawagin ang mga makasalanang tao tungo sa tunay na pagbabagong-loob.

Makikita natin ang habag at pagmamahal ng Diyos kahit anumang estado ng tao sa lipunan at ayon sa kanyang paningin. Kung ipapaabot natin ang ating kamay sa kanila, lalung-lalo na sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan, napaparamdan natin sa kanila ang kagandahang-loob ng Panginoon at ang kanyang dakilang pagmamahal para sa lahat.

Hilingin natin sa Panginoong na bigyan niya tayo ng kanyang awa at habag sa kabila ng ating mga pagkakamali, upang katulad ni San Mateo ay tumugon sa kanyang tawag na maging kanyang mga alagad, lalung-lalo na sa pagpapadama sa iba ang kanyang pagmamahal na kanyang inilaan para sa lahat.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño July 1, 2022 at 9:12 am

Napakaganda ng mensahe ng Mabuting Balita.

Ito ay pag-asa para sa ating mga makasalanan. Minsan ako’y nakarinig mula sa aking kapitbahay na ako daw ay nagsisimba subalit makasalanan naman. At sinagot ko sila ng sinasabi ngayon sa ebanghelyo. Ang simbahan ay itinatag hindi lamang para sa mga matuwid, mas kailangan natin ang simbahan kung tayo ay makasalanan, mas kailangan nating makarinig ng Salita ng Diyos, mas kailangan natin ang banal na Eukaristiya, mas kailangan nating malinawagan sa homiliya at mas kailangan natin mangumpisal.

Katulad ng Mabuting Pastol, hinahanap ni Hesus ang mga taong naliligaw ng landas. Kinalulugdan nya ang mga makasalanang lumalapit sa kanya at inaamin ang kasalanan, humihingi ng kapatawaran, at nagsisikap na maging mabuti.

Ang ebanghelyo ngayon ay paanyaya sa atin na hindi tayo tinatalikuran ni Hesus, iniintay lamang nya ang ating pagbabago, ang mgakaroon ng relasyon sa kanya at ituring natin syang Ama at Kaibigan.

Reply

Joshua S. Valdoz July 4, 2024 at 8:02 pm

REFLECTION: Napakaganda ng mensahe ng Mabuting Balita.

Ito ay pag-asa para sa ating mga makasalanan. Minsan ako’y nakarinig mula sa aking kapitbahay na ako daw ay nagsisimba subalit makasalanan naman. At sinagot ko sila ng sinasabi ngayon sa ebanghelyo. Ang simbahan ay itinatag hindi lamang para sa mga matuwid, mas kailangan natin ang simbahan kung tayo ay makasalanan, mas kailangan nating makarinig ng Salita ng Diyos, mas kailangan natin ang banal na Eukaristiya, mas kailangan nating malinawagan sa homiliya at mas kailangan natin mangumpisal.

Katulad ng Mabuting Pastol, hinahanap ni Hesus ang mga taong naliligaw ng landas. Kinalulugdan nya ang mga makasalanang lumalapit sa kanya at inaamin ang kasalanan, humihingi ng kapatawaran, at nagsisikap na maging mabuti.

Ang ebanghelyo ngayon ay paanyaya sa atin na hindi tayo tinatalikuran ng ating Mahal na poong hesus nazareno, inihintay lamang nya ang ating pagbabago, ang mgakaroon ng relasyon sa kanya at ituring natin syang Ama at Kaibigan.

Reply

Group of Believer Poblite July 5, 2024 at 5:26 am

MAGNILAY: Kung sino pa ang may masamang reputasyon ang siya pang tinatawag ng Panginoon. Bilang maniningil ng buwis malapit sa tukso ng pera si Mateo. Maraming tulad niya ang kilalang magnanakaw. Galit ang marami sa kanila pero si Hesus inaakit silang magbago at gamitin ang kanilang galing dumiskarte sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian.

Madalas kung sino pa ang mga binabansagang salbahe ang siyang madiskarte sa buhay. Kung lahat sila ay maaakit natin sa Panginoon malaking potensyal ang galing nilang dumiskarte para sa kaharian ng Diyos. Magagamit nila ang kanilang talino sa mabuti at hindi sa masama.

MANALANGIN: Panginoon, maging daan nawa kami ng pagsisisi at pagbabalik-loob.

GAWIN: Akitin at huwag itaboy ang mga naliligaw lang ng landas.

Reply

Joshua S. Valdoz July 5, 2024 at 9:25 am

REFLECTION: Napakaganda ng mensahe ng Mabuting Balita.

Ito ay pag-asa para sa ating mga makasalanan. Minsan ako’y nakarinig mula sa aking kapitbahay na ako daw ay nagsisimba subalit makasalanan naman. At sinagot ko sila ng sinasabi ngayon sa ebanghelyo. Ang simbahan ay itinatag hindi lamang para sa mga matuwid, mas kailangan natin ang simbahan kung tayo ay makasalanan, mas kailangan nating makarinig ng Salita ng Diyos, mas kailangan natin ang banal na Eukaristiya, mas kailangan nating malinawagan sa homiliya at mas kailangan natin mangumpisal.

Katulad ng Mabuting Pastol, hinahanap ni Hesus ang mga taong naliligaw ng landas. Kinalulugdan nya ang mga makasalanang lumalapit sa kanya at inaamin ang kasalanan, humihingi ng kapatawaran, at nagsisikap na maging mabuti.

Ang ebanghelyo ngayon ay paanyaya sa atin na hindi tayo tinatalikuran ng ating Mahal na poong hesus nazareno, inihintay lamang nya ang ating pagbabago, ang magkaroon ng relasyon sa kanya at ituring natin syang Ama at Kaibigan.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: