Lunes, Mayo 6, 2024

May 6, 2024

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaanim na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Lunes

Marami ang nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sabihin natin sa kanya:

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, loobin Mong maging mga saksi kami para sa Iyo.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pulitiko at mga taong tinitingala sa larangan ng pulitika nawa’y maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw nawa’y hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Edgar D. Emaden May 27, 2019 at 2:01 pm

Aleluya, aleluya. Malapit ng makasama ng Ama ang Panginoong Hesus. ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ay makakasama ng mga apostol kayat walang dapat ikabahala ang mga sugong ito. Ang Espiritu Santo ay ang “siyang tinatawagan upang tumulong” kailanman kinakailangan. Ang Patnubay rin ang siyang magpapaalaala, magtuturo, at magbibigay-liwanag sa mga alagad ng lahat ng mga sinabi, tinuro, at ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Espiritu ng Katotohanan din ang tinanggap natin bilang biyaya ni Kristo nang tayo’y binyagan at kumpilan. Binibigyang lakas tayo ng Espiritu na ipahayag ang Mabuting Balita tulad ng ginawa ng mga unang alagad. Ating tandaan, nanaog ang Espiritu Santo sa mga alagad hindi tulad ng isang mahinang ambon kundi tulad ng isang malakas na bagyo!! At hindi kailanman lilisanin ng Espiritu Santo ang Santa Iglesya at ang kanyang mga pinuno!! Aleluya! Amen, Amen.

Reply

Reynald Perez May 20, 2022 at 8:44 pm

PAGNINILAY: Malapit na tayo sa katapusan ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Itong darating na Linggo ay ipinagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. At sa Linggong pagkatapos nito ay ipinagdiriwang natin ang katapusan ng panahong ito sa ating liturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pentekostes.

Kaya ang tagpuan ng ating Ebanghelyo ay sa Huling Hapunan, nang ibigay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang kanyang mga huling diskurso. Alam na niya’y pabalik na siya sa Ama upang maluwalhati ang dakilang plano para sa ating kaligtasan. At sa kanyang hudyat ng pamamaalam, nagpahayag siya ng mga magagandang bilin upang patuloy natin alalahanin siya.sa ating mga buhay. At narinig natin ngayon ang kanyang pangako ng pagsusugo sa Espiritu Santo upang magsilbing Patnubay natin.

Ang Espiritu ang ating gabay upang mas kilalanin natin ang Panginoon at ang kanyang mga salita, na nawa’y mag-alab sa atin ang apoy ng pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ang ipinamalas sa atin ng Diyos sa kanyang pagsusugo kay Hesus. Dahil si Hesus ay lumisan mula sa mundong ito, ninanais niya na tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya dahil tayo ay tunay na minamahal ng Ama, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa atin. Kaya ang Espiritu Santo ang magsisilbing tanda na dapat nating pasiglahin ang ating matinding pananalig sa Maykapal. Ayon sa isang turo ng Dogma ng Banal na Santatlo, ang Diyos Espiritu Santo ay bunga ng pagmamahal ng Diyos Ama at Diyos Anak sa isa’t isa.

Kaya ang mga kaloob at prutas ng Espiritu ay dapat magsilbing hamon sa atin upang kilalanin natin ang Panginoon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At kapag nakikilanlan natin ang kanyang presensiya, nawa’y ipadama natin ang Panginoon sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga mabubuting salita at gawain.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 23, 2022 at 9:27 am

Ano ang aral at hamon sa atin ng ebanghelyo ngayon?

Ang aral na gagamitin natin sa pang araw araw na buhay ay manalangin kay Hesus nanipagkaloob sa atin na lukuban tayo Espiritu Santo. Ito ang magbubukas ng ating mga kaisipan tungkol sa mga aral ni Hesus. Hilingin natin tulungan tayo ng Espiritu Santo sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay, sa lahat ng ating iisipin, sa lahat ng ating sasabihin at sa lahat ng ating gagawin. NNg sa gayon ay hindi tayo maligaw ng landas at mapahamak.

Ang hamon sa atin ng ebnanghelyo ay manampalataya at magpatotoo tungkol kay Hesus. Magpatotoo tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi sa ating mga mahal sa buhay, kamag anak at kaibigan o maging sa estranghero ang mga magandang nangyari sa buhay natin buhat ng tayo’y magkaroon ng relasyon kay Hesus. Ibahagi natin ang nga biyaya at lubos na kagalakan na ating nadama magmula ng tayo ay makining ng Salita ng Diyos at isakatuparan ito. Ibahagi natin ang kapayapaang natamo natin simula ng pairalin natin ang Pag-ibig sa Diyos at sa kapwa.

Reply

Malou Castaneda May 6, 2024 at 6:31 am

PAGNINILAY
Sumasaksi tayo sa ating mga salita at gawa. Ang Banal na Espiritu ay sumasaksi sa atin sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga puso ng mga nakikinig o nakakakilala sa atin. Maaari tayong sumaksi sa pamamagitan ng ating masayang buhay upang maakit ang iba sa ating Panginoon. Maaari tayong magpatotoo sa pamamagitan ng pag-abot at pagtulong sa iba na harapin ang epekto ng krisis ng buhay, pag-text o message sa iba ng isang talata ng banal na kasulatan, pagsasabi sa iba na ipinagdarasal natin sila, pagbibigay ng tulong, pag-aliw sa isang taong may sakit, pagbisita sa isang taong nalulungkot at ating malugod imbes na masasakit na salita sa ating pamilya, kaibigan at ‘frenemies’. Nawa’y maging saksi tayo.

Panginoong muling nabuhay, bigyan Mo kami ng lakas ng loob na maging tapat sa Iyong mga salita sa kabila ng mga hadlang at pagdurusa.? Amen.
***

Reply

Joshua S. Valdoz May 6, 2024 at 12:17 pm

REFLECTION: Aleluya, aleluya. Malapit ng makasama ng Ama ang Panginoong Hesus. ngunit ang Patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ay makakasama ng mga apostol kayat walang dapat ikabahala ang mga sugong ito. Ang Espiritu Santo ay ang “siyang tinatawagan upang tumulong” kailanman kinakailangan. Ang Patnubay rin ang siyang magpapaalaala, magtuturo, at magbibigay-liwanag sa mga alagad ng lahat ng mga sinabi, tinuro, at ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Espiritu ng Katotohanan din ang tinanggap natin bilang biyaya ni Kristo nang tayo’y binyagan at kumpilan. Binibigyang lakas tayo ng Espiritu na ipahayag ang Mabuting Balita tulad ng ginawa ng mga unang alagad. Ating tandaan, nanaog ang Espiritu Santo sa mga alagad hindi tulad ng isang mahinang ambon kundi tulad ng isang malakas na bagyo!! At hindi kailanman lilisanin ng Espiritu Santo ang Santa Iglesya at ang kanyang mga pinuno!! Aleluya! Amen, Amen.

Reply

Solita romanes May 6, 2024 at 12:30 pm

hello po. ako po palagian nnag oopen ng inyo pagbasa.
dahil gusto ko po magkaroon ng kopya araw araw. meron po ba guide booklet ang pagbasa . maari po ba makahingi sa email. thank you. pagpalain kayo ng poon maykapal

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: