Miyerkules, Disyembre 7, 2022

December 7, 2022

Paggunita kay San Ambrosio, obispo at pantas ng Simbahan

Isaias 40, 25-31
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Mateo 11, 28-30


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Ambrose, Bishop and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Miyerkules sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 25-31

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos?
Siya’y kanino itutulad?
Tumingin kayo sa sangkalangitan.
Sino ba ang lumikha ng mga bituin?
Sino ba ang sa kanila’y nagpapakilos
at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan?
Dahil sa kanyang kapangyarihan,
isa ma’y wala siyang nakaligtaan.
Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo
na tila di alintana ng Panginoon
ang kabalisahan mo,
at tila di pansin ang iyong kaapihan?
Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos,
na itong Panginoon ang walang hanggang Diyos?
Siya ang lumikha ng buong daigdig,
hindi siya napapagod;
sa isipan niya’y walang makatatarok.
Ang mga mahina’t napapagal ay pinalalakas.
Kahit kabataan
ay napapagod at nanlulupaypay.
Ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon
ay magpapanibagong sigla.
Ang lakas nila’y matutulad
sa walang pagod na pakpak ng agila.
Sila’y tatakbo nang tatakbo
ngunit di manghihina,
lalakad nang lalakad
ngunit hindi mapapagod.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 at 10

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Panginoo’y papurihan, purihin mo, kaluluwa,
ang pangalan niyang banal purihin mo sa tuwina.
Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan,
at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan.

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Ang lahat kong kasalana’y siya ang nagpapatawad,
ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Sa bingit ng kamatayan ako ay inililigtas,
at pinagpapala ako sa pag-ibig niya’t habag.

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos,
kung magalit ay banayad, kung umibig nama’y lubos.
Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway;
di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan.

Panginoo’y papurihan,
aba kong sariling buhay.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Panginoon nagliligtas
sa ati’y darating tiyak
mapalad s’yang makaharap.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 11, 28-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus: “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 9, 2020 at 12:15 am

Pagninilay: Ang Adbiyento ay panahon ng pag-asa dahil sa Diyos na nagdadala sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang Bugtong na Anak na si Hesus.

Ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa pag-asa. Sinasabi ng propeta na ang mga taong umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng lakas mula sa kanya, at ang lakas ng mga taong ito ay katulad ng walang hinto na paglipad ng agila. Kaya ang maihahambing ni Isaias sa Diyos ay bilang tagapaglikha ng lahat ng nilalang sa buong sangkatauhan. Hindi pa rin magbabago ang Panginoon kahit marami na tayong dumadanas na paghihirap, upang sa kanya tayo magkaroon ng pag-asa.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga nakakaaliw na pahayag ng ating Panginoong Hesukristo. Matapos magpasalamat siya sa Ama sa pagpapahayag ng mga misteryo ng Paghahari ng Diyos sa mga mapagkumbaba, siya ngayon ay nagsasalita sa kanyang alagad na halina at lumapit sa kanya ang lahat na napapagal at nahihirapan. Binibigay ni Hesus ang kanyang pamatok upang pasanin, at matuto sa kanya na maamo ang kalooban. Sa Lumang Tipan, ang pamatok ay sumasagisag sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang binibigay sa atin ni Hesus ay hindi paraan ng pagtakas mula sa mga pasan ng buhay, kundi isang gabay sa atin na sa kabila ng ating pinagdaraanan, siya ang magsisilbing tanda na kasama niya tayo. Sapagkat ang kanyang pamatok ay maginhawa at magaan.

Ang Adbiyento ay isang panahon upang ihanda natin ang ating sarili para sa pagdating ni Kristo hindi lang sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at sa pag-aasam sa kanyang muling pagpaparito, kundi ang araw-araw na pananabik sa kanyang pamalaging presensiya sa ating buhay. Kahit tayo ngayon ay dumadanas ng mga kapighatian, kalungkutan, at kabigatan, ang Diyos ay ang ating pag-asa sa pamamagitan ni Hesus, ang pamatok ng buhay. Si Kristo ang magsisilbing daan upang tumalima tayo sa kalooban ng Ama.

Reply

Roy Angelo B. Villarico December 7, 2022 at 8:00 am

To God Be All The Glory…Amen Alleluia Alleluia!!!

Reply

Celine loveko December 7, 2022 at 4:09 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco R. Azupardo December 10, 2022 at 9:58 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Amen

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: