Huwebes, Disyembre 1, 2022

December 1, 2022

Huwebes ng Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 26, 1-6
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating
sa ngalan ng Poon natin.

Mateo 7, 21. 24-27


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the First Week of Advent (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 26, 1-6

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Sa araw na iyo’y ganito ang aawitin sa Juda:
“Matatag ang ating lungsod,
Hindi tayo maaano,
Matibay ang muog.
Bayaang bukas ang mga pintuan,
upang makapasok ang bayang matapat.
Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan
ang mga taong matapat na tumatalima
at nagtitiwala sa iyo.
Magtiwala kayong lagi sa Panginoon,
pagkat siya ang kublihang walang hanggan.
Ibinababa niya ang mga palalo,
lungsod mang matatag ay ibinabagsak;
pati muog ay winawasak,
hanggang sa maging tapakan ng mga taong-hamak
at tuntungan ng mga mahirap.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 117, 1 at 8-9. 19-21. 25-27a

Pinagpala’ng dumarating
sa ngalan ng Poon natin.

o kaya: Aleluya.

O pasalamatan
ang Panginoong Diyos, pagkat siya’y mabuti;
ang kanyang pag-ibig
ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak,
na doon sa Poon magtiwala ako,
kaysa panaligan yaong mga tao.
Higit ngang mabuting
ang pagtitiwala sa Poon ibigay,
kaysa pamunuan ang ating asahan.

Pinagpala’ng dumarating
sa ngalan ng Poon natin.

Ang mga pintuan
ng banal na templo’y inyo ngayong buksan,
ako ay papasok,
at itong Panginoo’y papupurihan.
Ito yaong pintong
pasukan ng Poon, ang Panginoong Diyos;
tanging ang matuwid
ang pababayaang doo’y makapasok!
Aking pinupuri
Ikaw, O Poon, yamang pinakinggan,
dininig mo ako’t pinapagtagumpay.

Pinagpala’ng dumarating
sa ngalan ng Poon natin.

Kami ay iligtas,
tubusin mo, Poon, kami ay iligtas,
at pagtagumpayin sa layuni’t hangad.
Ang pumaparito
sa ngalan ng Poon ay pagpapalain;
magmula sa templo,
mga pagpapala’y kanyang tatanggapin!
ang Poon ang Diyos.

Pinagpala’ng dumarating
sa ngalan ng Poon natin.

ALELUYA
Isaias 55, 6

Aleluya! Aleluya!
Hanapin ang Poong mahal
s’ya’y ating matatagpuan
sa kanya tayo magdasal.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 7, 21. 24-27

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit.

“Kaya’t ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan nang malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 28, 2021 at 3:13 pm

PAGNINILAY: Ang Adbiyento ay isang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay.

Ang Ebanghelyo ay isang paalala kung paano dapat tayo’y mamuhay sa daigdig na ito. Sinasabi ni Hesus na hindi lahat ng mga tumatawag sa kanya na “Panginoon” ay makakapasok sa Kaharian ng Langit kung hindi sila susunod sa kalooban ng Diyos. At dito ikinumpara ni Hesus ang mga matatalino at hangal sa 2 lalaki na nagtayo ng bahay. Ang matatalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng bato, samantala ang hangal naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon ng buhangin. Noong dumating ang isang bagyo at ang mga baha, ang bahay na nasa ibabaw ng bato ay nanatiling matatag, subalit ang bahay na nasa buhangin ay hinampas ng mga hangin at baha. Itong talinhaga ng 2 pundasyon ay nagsisilbing paalala sa atin na ang pakikinig o pagbabasa sa mga mensahe ng Panginoon sa Banal na Kasulatan ay kinakailangan ng pagsunod at pagsasabuhay sa araw-araw na pamumuhay.

Ang Adbiyento ay panahon ng pagkikilala sa dakilang kalooban ng Panginoon na para sa lahat. At tayo’y inaanyayahan na maging masunurin sa niloob ng Diyos para sa isang mabubuting layunin. Sabi nga ni Isaias sa Unang Pagbasa na balang araw ang Sambayanang itinatag ng Diyos ay hindi kailanma’y matitinag. Bagamat marami tayong mga pagkakamali at pagkukulang, patuloy na gagabayan tayo ng Panginoon na gumawa ng tama at mabuti sa isa’t isa. Katulad ni Hesus, nawa tayo rin ay sumunod sa kanyang mga yapak sa pakikisakatuparan ng niloloob ng Ama.

Reply

Mel Yu December 2, 2021 at 7:07 am

Nawa ay maging kaisa tyo lagi sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama sa Langit ayon sa lakas at gabay ng Banal na Espititu. Amen.Mahal na Ina at San Jose ipanalangin at ipagsanggalan nyo po kmi. San Miguel Arkangel, ipagsanggalan at ipagtangol mo kmi lagi.

Reply

Mel Yu December 2, 2021 at 7:11 am

Nawa ay maging kaisa tyo lagi ng Panginoong Hesu Kristo sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Ama sa Langit ayon sa lakas at gabay ng Banal na Espititu. Amen.Mahal na Ina at San Jose ipanalangin at ipagsanggalan nyo po kmi. San Miguel Arkangel, ipagsanggalan at ipagtangol mo kmi lagi.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño December 2, 2021 at 9:31 am

Sa Unang Pagbasa ay ipnapaalala sa atin na ang mga namamayagpag ngayon sa kayamanan, kasikatan, karangyaan, kapangyarihan na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos ay wawasakin at pababagsakin hanggang sa maging tapakan ng mga mahihirap na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang aral nito ay kung ano man ang mayroon ka ngayon katulad ng komportableng buhay ay kayang bawiin ng Diyos sa isang iglap lamang kapag nillob nya, Kaya’t nararapat na marunong tayong magpasalamat sa ating mga natamo sa buhay, hindi tayo dapat nakakalimot sa Diyos at wag maging ganid sa kayamanan bagkus ay ipamahagi ito sa iyong kapwa ng bukal sa kalooban. At wag din tayong maging mapagmataas sapgkat lahat tayo ay galing lamang sa alabok at sa alabok din babalik.

Sa ating ebanghelyo naman ay palagay ko ay lahat tayo o marami ang tatamaan. Panginoon!! Panginoon!!! Nagdarasal arawa araw, madalas magrosaryo, linggo linggo ay nagsisimba, mag nagseserve sa simbahan at may nalakad pa ng paluhod. Pero hindi nman masunod ang kalooban ng Diyos!!! Hindi nman mapigilan magnasa sa pita ng laman, hindi mapigilang manira ng kapwa o tsismosa, madamit sa kapwa, hanggnag ngayon ay hindi mapatawad ang kapatid o kaaway, mandaraya at nakikiapid…. Tatawagin tayo ni Hesus na “Mga Hangal”.

Upang maging kalugod lugod sa Diyos, namnamin natin ang mga Mabuting Balita, gawin natin itong gabay sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin. Upang hindi tayo matawaga na mapag imbabaw at upang hindi tayo madaling mawasak ng tukso ng demonyo katulad ng bahay na itinayo sa buhanginan. Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: