Huwebes, Nobyembre 17, 2022

November 17, 2022

Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria, namanata sa Diyos

Pahayag 5, 1-10
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9a

Ginawa mo kaming pari,
isang maharlikang lipi.

Lucas 19, 41-44


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Elizabeth of Hungary, Religious (White)

Mga Pagbasa mula sa
Huwebes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Pahayag 5, 1-10

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito, at may pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag nang malakas, “Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon?” Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa, na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapatian akong nanangis sapagkat walang natagpuang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda: “Huwag kang manangis. Tingnan mo! Ang leon mula sa lipi ni Juda, ang Anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon.”

Pagkatapos, may nakita akong isang Kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang Kordero. Ito’y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang Kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito’y kunin niya, nagpatirapa sa harapan ng Kordero ang apat na nilalang na buhay at ang dalawampu’t apat na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa, at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito:

“Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon
At sumira sa mga tatak niyon.
Sapagkat pinatay ka, at sa pamamagitan ng iyong kamatayan
Ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao, mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa.
Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos;
At sila’y maghahari sa lupa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9a

Ginawa mo kaming pari,
isang maharlikang lipi.

o kaya: Aleluya.

Ang Panginoo’y purihin, awitan ng bagong awit,
puruhin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig.
Magalak ka, O Israel, dahilan sa Manlilikha;
dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa.

Ginawa mo kaming pari,
isang maharlikang lipi.

Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan;
alpat’ tambol ay tugtugin at siya ay papurihan.
Panginoo’y nagagalak sa kanyang mga hirang.
Sa nangagpapakumbaba’y tagumpay ang ibibigay.

Ginawa mo kaming pari,
isang maharlikang lipi.

Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang,
sa kanilang pagpipista ay magsaya’t mag-awitan.
Sa pagpuri sa Panginoon, ay bayaang magsigawan.
Ang tatanggap ng tagumpay, ay ang kanyang mga hirang.

Ginawa mo kaming pari,
isang maharlikang lipi.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 19, 41-44

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, nang malapit na si Hesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito’y kanyang tinangisan. Sinabi niya, “Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan! Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila, at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato’y wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez November 20, 2018 at 12:10 am

Pagninilay: Inilalahad ni San Lucas sa kanyang panunulat ng Mabuting Balita na ang planong pangkaligtasan ay inilaan ng Panginoong Diyos para sa lahat, maski Hudyo man o Hentil. Subalit sa pagkakataong ito ng Ebanghelyo ngayon (Lucas 19:41-44), dito sinasabing tumangis si Hesus habang nakatanaw siya sa lungsod ng Jerusalem. Ito ay isang natatanging lugar sa Banal na Lupain na ang tawag ay “Dominus Flevit,” na nangangahulugang “Tumangis ang Panginoon”. Bagamat ang mga Hudyo sa kapanahunan niya ay naniniwala sa kanilang lahi lamang mangyayari ang kaligtasan, hindi nila ito natuntunan sa pagdating ni Hesus. Kaya nasabi niya ang isang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa pagwawasak ng Jerusalem. At sa kasasayan nga ay naganap ito noong taong 70 A.D. nang lusubin ng mga Romano ang Jerusalem at winasak ang lahat ng mga bahay, pati na rin ang Templo. Bago pa man mangyari ito, makikita natin sa pagkilos ng mga pinuno ng Judaismo kung paano hindi nila tinanggap si Hesus bilang Mesiyas, kaya’t pinausig nila ang mga Apostol at iba pang mga tagasunod ni Kristo, pinadakip, pinakulong, at pinahampas ng latigo upang manahimik. Kaya hanggang ngayon naghahanap pa rin ng mga Hudyo ng sinasabi nilang “totoong Mesiyas”, na hindi nilang namalaya’y dumating na ang ipinangakong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon sa atin ay partikular ang Diyos sa mga taong tumatanggap sa kanya nang may buong pananampalataya at sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Kung tayo’y patuloy na sumasampalataya sa kanya, nawa’y tanggapin natin palagi siya sa ating buhay. Kaya sa Unang Pagbasa (Pahayag 5:1-10), tayo ay makikisigurado na matapos ang lahat ng ating mga pinagdaanan dito sa daigdig ay makakamtan natin ang kaluwalhatian ng langit kasama ang Diyos Ama at ang kanyang Anak na Kordero ng Diyos. At ito dapat ating patutunguhin balang araw upang makamtan natin ang kaloob na buhay na walang hanggan. Kaya huwag po nating ihadlang ang pakikinig sa tinig ng Diyos at pagsusunod sa kanyang mga utos.

Reply

Melba G. De Asis November 22, 2018 at 5:43 am

Panginoon nawa’y palagi mo kaming ipagsanggalang sa mga hahadlang para sirain ang aming pananampalataya Saiyo. Makapaglaan nawa kami palagi ng oras para makapagpuri at magpasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin.. Iligtas Mo po kami Panginoon sa lahat ng masasama at nawa’y palagi naming hangarin ang gumawa ng mabuti sa aming kapwa na ikalulugod mo. Amen.

Reply

John Generoso November 17, 2022 at 4:49 pm

Amen

Reply

Cristy Guarin November 22, 2018 at 6:10 am

Panginoon salamat sa pagliligtas mo sa akin. Sa pagaalay mo ng iyong buhay bagamat hindi ako kapatdapat. Patawad sa mga panahon na hindi kita pinapansin at nakakalimutang ikaw ang Diyos na siyang nagligtas sa akin. Patawad sa mga panahong natatabunan ng kaabalahan ang sandaling dapat kong iukol para sa oyo at pasalamatan ka sa mga biyayang aking natamo. Dalangin ko na gabayan ako ng Banal na Ispiritu gayon din ang mga taong nakakasalamuha ko upangg ang aking gawain ay ayon sa nais mo.

Reply

Ben J. Balugo Jr. November 22, 2018 at 10:03 am

Napakapalad ang mga taong tumanggap kay Kristo Hesus bilang Diyos, Panginoon at ang tanging Tagapagligtas.Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espirito Santo. Amen. Amen. Amen.

Reply

Aida Ramirez November 22, 2018 at 10:14 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukrito, at patawad po sa aking mga kasalanan.Patuloy po akong nanalangin na kmi po ay inyong gabayan at patnubayan at tulungan upang malampasan namin ang lahat ng aming mga pagsubok.Salamat sa diyos.Amen?

Reply

Francisco R. Azupardo November 15, 2022 at 7:45 pm

Salamat sa Diyos! Amen. Aleluya

Reply

Rosalinda m jubilado November 17, 2022 at 12:07 pm

Salamat sa Banal na Katawan at Banal na Dugo ng ating Panginoong Hesukristo natatanggap natin sa Kanyang Banal na Eukaristiya na Siya rin ang nagtatag upang patuloy na ipurify ang ating puso kaluluwa at espiritu. To God be all the Glory. Amen.

Reply

Celine loveko November 17, 2022 at 5:43 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: