Linggo, Oktubre 2, 2022

October 2, 2022

Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

2 Timoteo 1, 6-8. 13-14
Lucas 17, 5-10


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-seventh Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Habacuc 1, 2-3; 2, 2-4

Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habacuc

Panginoon, hanggang kailan ako daraing sa iyo, at di mo diringgin?
Hanggang kailan mo babayaang mamayani ang karahasan?
Bakit ang ipinakikita mo sa akin ay pawang kasamaan at kahirapan?
Sa magkabi-kabila’y nagaganap ang pagwasak at ang karahasan;
laganap ang hidwaan at pagtatalo.
At ito ang tugon ng Panginoon:
“Isulat mo ang pangitain;
isulat mong malinaw sa mga tapyas ng bato,
upang madaling mabasa at ibalita sa lahat.
Sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain;
mabilis na dumarating ang wakas hindi ito maliliban.
Ngunit tiyak na magaganap, kung ito ma’y nagtatagal.
Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kanyang kapalaluan,
ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
Siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap
nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
aking aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Panginoo’y inyong dinggin,
huwag n’yo s’yang salungatin.

IKALAWANG PAGBASA
2 Timoteo 1, 6-8. 13-14

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Pinakamamahal ko, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili.

Kaya’t huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa Mabuting Balita.

Gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo yamang ang mga ito’y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo Hesus. Sa tulong ng Espiritu Santong nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
1 Pedro 1, 25

Aleluya! Aleluya!
Balita sa inyo ngayo’y
salita ng Panginoong
iiral habang panahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 5-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, “Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos.” Tumugon ang Panginoon, “Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, “Mabunot ka, at matanim sa dagat” at tatalima ito sa inyo.

“Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi.’ Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez October 5, 2019 at 5:22 am

REFLECTION: The Readings for today remind us about faith. In the First Reading (Habakkuk 1:2-3; 2:2-4), we hear this minor prophet in the Old Testament named “Habakkuk” (Ang propetang mahilig magluto nang matagal. Hahaha, Joke lang). This name means “embrace”. In the passage, we see how this prophet moans over the destruction of Judah by the Babylonians. He asks God why he did not listen to his cry for help, instead allows him to see destruction of the city. The Lord replies by revealing a vision and asking Habakkuk to write it down, and the one who has faith shall be saved. In the Second Reading (2 Timothy 1:6-8, 13-14), Saint Paul reminds Saint Timothy, Bishop of Ephesus, to continue passing down the grace given by God, a spirit of power and self-control. He also exhorts us to be courageous with faith in preaching the Gospel, even in times of sufferings and difficulties. In the Gospel (Luke 17:5-10), the Apostles ask Jesus to increase their faith. But Jesus reminds them that wish can’t just be granted at once. He reminds them that they must have faith like a mustard seed, meaning to say, our belief and expression in God should begin in small matters, so that as time passes by, big fruits of abundance in our lives may be produced and handed down to others. Alongside, he tells a parable about the attitude of a servant, that we should not only depend on God and do nothing. “We are unprofitable servants” (v. 10). This is true because we serve others with kindness, and we do not expect anything in return. That is what is meant of expressing our faith in thoughts, words, and deeds.
My dear brothers and sisters, the Catechism of the Catholic Church (CCC) tells us that faith is one of the Theological virtues because “we believe in God and believe all that he has said and revealed to us, and that Holy Church proposes for our belief, because he is truth itself. By faith ‘man freely commits his entire self to God.’ For this reason the believer seeks to know and do God’s will. ‘The righteous shall live by faith.’ Living faith “work[s] through charity.” (CCC 1804). To have faith in God means that we believe in all he has done and revealed, and he wants us to share that faith with others with courage in him. It’s not only enough to hope for a miracle everyday, which is why the sad reality of prayer is that we only do this because we want something. No, rather we should remember our purpose in the world, why God placed us here, and what he mission he entrusted us to do. And that’s what Jesus reminds us, to be unprofitable servants of kindness and goodness towards others, since because that faith is like a mustard seed, it shall soon sprout into large bushes and tress of abundance in our life journeys. So as we journey down this road, let us express our faith and devotion to the Lord with courage and obedience to his will, especially in serving our brothers and sisters.

Reply

Glicerio, Damoluan September 21, 2022 at 11:42 am

REFLECTION
LK 17: 5 – 10

The Gospel reveals the truth that believing God, we must not hesitate but believed in Him alone, no one else but Him.
The faith to God would not be taken for granted, allowing somebody’s input for the belief. We must devote and trust Him all the way through, the faith must be unshakable.
All good works and deeds He had showered in us for so many years ago should be nourished all time.
Only good deeds and works that let no one are left in the dark, shall be adored, protected and followed. Equality of thought and behavior shall be the best to live in this world. Unity, understanding, respect and faith would be the best thing we should always possessed. We shall treat each one according to the will of God.
Let us all exist united and live equally, happy and prosperous. Thank you Lord God.
Faith is not inheritance but behavior and true belief of all good things shown to us by our Lord.

Reply

Elena G. Espdon September 22, 2022 at 12:19 pm

Good day po
ask lang sana ako pano magkaroon ng every Sunday na copy I need Tagalog first Sunday 2nd Sunday at 4rth Sunday English
thanks and God bless

Reply

Awit at Papuri Communications September 23, 2022 at 4:17 pm

Naka-post po dito sa aming website ang mga pagbasa araw-araw. God bless!

Reply

Eden M.Blando October 2, 2022 at 6:10 am

Thank you po matagal na po akong dito kumukuha ng copy salamat po at malaking tulong po ito.God bless us all po

Reply

ruel arcega September 27, 2022 at 11:21 am

Ang ebanghelo ay tungkol sa paghingi ng dagdag na pananampalataya sa Diyos. Ngunit ipinaliwag ng Panginoon na kung kasing liit ng butil ng mustasa ang iyong pananampataya ay sapat na. Dahil hindi hangad ng Diyos ang dami kund hindi ang katangian ng pananampalataya o quality. Napaka halaga na pinalalahanan tayo sa linggo ito at kamustahin ang quantility ng ating pananampalataya, ito ba ay pure at malinis. Dahil kahit maliit ang iyong pananampataya pero malinis at dalisay ito nagdudulot nang napakamahalagang kapangyarihan na malapit ka Diyos at ang Diyos na tangganggapin mo ay tutulong upang higit na lumakas ka at gabayan ka. Sabinga “God it’s enough, and to have God is to have pure faith.” Kaya maaring tanungin natin gaano kadalisay ang iyong pananalig sa Diyos. at ito’y malalaman mo kung sa lahat ng ginagawa mo hindi ka nag alala dahil ginawa mo amg kalooban ng Diyos at tinanggap mo ang kaloob ng Diyos at iyon ay sapat na.

Reply

Elizabeth Brian September 28, 2022 at 5:57 am

Please send weekly reading for Tagalog thank you so much

Reply

Reynald Perez October 1, 2022 at 1:51 pm

PAGNINILAY: Paano nga ba natin nasusukatan ang kabutihang-loob ng Diyos? Ano nga ba ang ating tugon sa mga bagay na nangyayari, upang kilalanin natin na ang Diyos ay tanging may kayang tuparin ang anuman na ating pinagdadaanaan? Ang pinakasagot sa ating mga katanungan at pag-aalinlangan sa buhay ay pananampalataya, na ang ating kapasidad na patuloy na magtiwala sa Diyos at sa mga kabutihan na kanyang binibigay (sapagkat ang Diyos ay mabuti sa lahat ng aspeto ng buhay). Marahil tuwing Linggo & mga Pistang Pangilin, pinapahayag ng Simbahan ang Kredo o ang Simbolo ng Pananampalataya na tunay ngang sumasampalataya tayo sa Diyos na Santatlo na nagkaloob sa atin ng buhay at bagong buhay sa pamamagitan ng Paglilikha, Pagliligtas, at patuloy na Pagpapanibago. Ngunit paano nga ba natin dapat isabuhay ang pananampalatayang ito?

Halos 600 taong bago dumating ang Panginoong Hesukristo, nagpahayag si Propeta Habacuc sa ating Unang Pagbasa ang kanyang paghihinagpis sa nangyayari sa bayang Israel na tinapon sa pananakop ng mga mababangis na paganong bansa. Kaya dumadaing siya kung gaano pa katagal ang pagdudusahan ng taongbayan na patuloy na naghihirap. Kaya’t dininig ng Diyos ang panalangin ni Habacuc at ang tugon ay ang pangako ng pagliligtas, at ang senyales nito ay ang pananampalataya at pagtitiwala ng Israel sa Diyos na tumawag at humirang sa kanila. At ito rin ang panawagan sa bayang nalugmok sa kasalanan na magpanibago muli sa tipan na kanyang gagawin sa pamamagitan ng pagsusunod sa mga utos at turo na kanyang binigay. Kaya ang paanyaya ng Salmista sa pagtugon ay dinggin natin ang tinig ng Panginoon, at huwag nating salungatin ang kanyang panawagan ng pakikinig, pagsusunod, at pagsasabuhay ng kanyang mensahe ng kaligtasan. Ito ang kaakibat na mga dapat gawin upang maging mas makabuluhan ng ating pananampalataya.

Ipinapaalala naman sa Ebanghelyo kung paano nga ba natin itinataguyod ang ating pananampalataya. Hiniling ng mga Apostol na dagdagan ang kanilang pananampalataya. At simpleng sagot lang ni Hesus, na ang kanilang pananampalataya ay maging kasing tulad ng butil ng mustasa, na bagamat itinuturing na pinakamaliit sa mga butong itinanim ay kapag lumaki ay nagiging pinakamataas at pinakamalaki sa mga puno at punongkahoy para sa mga ibon na naninirahan nito. Kaya ang ating pananamapalataya sa Diyos ay ang ating pagpapalaganap ng kanyang Kaharian na nagsisimula sa mga maliit na bagay, ngunit patuloy na lumalago kung patuloy tayong manindigan sa kabutihan, kapayapaan, katarungan, at pagmamahal. At ang pananampalatayang ito ay nakikita rin sa paano tayong maglingkod at magsilbi, na ang hinahabol natin ay ang diwa ng ikaluluwalhati ng Diyos, na wala tayong tinaggap na pasubali o kapalit sa bawat kabutihang ginagawa o pinaglilungkuran natin. Sapagkat ang tunay na may pananampalataya ay gagawin pa rin ito, kahit wala inaasahang gantimpala na pisikal.

Mga kapatid, marami tayong pinagdadaanan sa mundong ito, kaginhawaan man o kapighatian. Ngunit tandaan po natin na ang pananampalataya natin ay magsisilbing daan upang maintindihan at makatagpo natin ang Panginoon. At ang pananamapalatayang ito ay isinasabuhay kahit sa pasimula ng mga maliiit na bagay, at gayun din maliit o malaki man ang ating maiambag na kabutihan ay hindi kailanma’y nag-aasam ng kapalit, sapagkat ang Diyos na ang bahala gumawa ng mabuting gantimpala. Kaya alalahanin natin sa pananamapalataya ang ipinahayag ni San Pablo kay San Timoteo sa Ikalawang Pagbasa, na hindi tayo binigyan ng Diyos ng kaduwagan, kundi ng lakas, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Huwag tayong matakot, mangamba, at magduda, kundi patuloy na manalig at isabuhay ang pananalig.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: