Biyernes, Setyembre 30, 2022

September 30, 2022

Paggunita kay San Jeronimo,
pari at pantas ng Simbahan

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Jerome, Priest and Doctor of the Church (White)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Sa gitna ng nag-aalimpuyong bagyo, ganito ang sinabi ng Diyos kay Job:
“Job, nakalikha ka ba kahit isang bukang liwayway?
Ang daigdig ba ay iyong naigawa ng tanglaw,
upang ang masasama’y mabulabog sa taguan?
Dahil sa sikat ng araw ay nagliwanag ang lahat,
parang damit na inayos, ngayon ay nakahayag.
Sa liwanag ng araw natatakot ang masama,
pagkat ang karahasa’y hindi nila magagawa.”

“Napunta ka na ba sa pinagmumulan ng bukal?
Nakalakad ka na ba sa pusod ng karagatan?
May nakapagturo na ba sa iyo sa pintuan
na ang hantungan ay madilim na hukay?
Nalalaman mo ba ang sukat nitong mundo?
Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo.

“Alam mo ba kung saan nanggagaling ang liwanag,
o ang kadiliman, kung saan nagbubuhat?
Masasabi mo ba kung saan sila dapat humangga,
o sa pinanggalingan kaya’y mapababalik mo sila?
Ikaw ay matanda na baka nga iyong kaya,
pagkat nang likhain ang daigdig, ikaw ay bata na.”

Ang sagot ni Job:
“Narito, ako’y hamak, walang kabuluhan,
wala akong isasagot, bibig ay tatakpan.
Sa panig ko’y nasabi na ang lahat ng sasabihin,
ako’y di na kikibo, nasabi’y di na uulitin.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Ako’y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay,
ang lahat kong lihim, Poon, ay tiyak mong nalalaman.
Ang lahat ng gawain ko, sa iyo ay hindi lingid,
kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip.
Ako’y iyong nakikita, gumagawa o hindi man,
ang lahat ng gawain ko’y pawang iyong nalalaman.

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Saan ako magpupunta, upang ako’y makatakas?
Sa Banal mong Espiritu’y hindi ako makaiwas.
Kung langit ang puntahan ko, pihong ika’y naroroon,
sa Sheol ay naroon ka kung do’n ako manganganlong.

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan,
o kaya ang tirahan ko’y ang duluhan ng kanluran;
pihong ikaw ay naroon, upang ako’y pangunahan,
matatagpo kita roon upang ako ay tulungan.

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

Ang anumang aking sangkap, ikaw O Diyos ang lumikha,
sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata.
Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan,
ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.

Poon, ako ay samahan
sa buhay na walang hanggan.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 10, 13-16

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon sinabi ni Hesus, “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, disin sana’y malaon na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Sa Araw ng Paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum,
Ibig mong mataas hanggang sa langit?
Ibabagsak ka sa Hades!
“Ang nakikinig sa inyo’y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo’y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Ellen Puso Soriano September 30, 2022 at 5:33 am

Sa buhay ng TAO sadyang Kay rupok, lalot pagdumating ang trahedya na hindi inaasahan.. Tayo’y nanghihina at nawalan ng pag-asa. Subalit sa ebanghelyong ating napakinggan o nababasa.. Ang DIOS ay nagpaalala, nagbigay ng minsahi upang lumakas ang ating pananampalataya at magtiwala sa DIOS na may likha ng lahat.. Naging kawawa ang TAO kung Hindi talikdan ang mga gawang lihis at sa halip na magbagong buhay nagpatuloy sa baluktot na pamamaraan. Mga kapatid kong minamahal inanyayahan tayo ng DIOS natalikdan ang marumi nating pamumuhay. Magsisi at pakinggan ang tinig ng Panginoon. Talikdan ang mga maling pamumuhay, MAGBALIK loob at pakinggan ang tinig ng DIOS na nagdulot ng katiwasayan, kapayapaan at magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya humayo tayo at ipahayag ang mabuting balita ng PANGINOON.. SAPAGKAT ANG SABI NI JESUS ANG MGA MAKIKINIG SA ATING INIHAYAG AY NAKIKINIG RIN KAY HESUS. NGUNIT KUNG TAYO’Y ITAKWIL NINU MAN AY ITINAKWIL DIN NILA SI JESUS AT GANUN DIN ANG NAGSUGO SA KANYA AT WALANG IBA KUNDI ANG AMANG NASA LANGIT.KAYA PATULOY NATING IDULOG SA DIOS ANG LAHAT NATING MGA PLANO AT GAWAIN UPANG PATNUBAYAN TAYO AT HIPUIN ANG MGA PUSO NG MGA NAKARINIG NA NGA MABUTING BALITA NG KALIGTASAN. UPANG MAKAMTAN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN..

MANALANGIN TAYO:

PANGINOONG HESUS MARAMING SALAMAT SA MGA MINSAHI MO ARAW2. NAWA PAGPALAIN MO ANG AMING PAKIKINIG AT PAGBABASA. UPANG LUBOS NAMING MAUNAWAAN ITO AT MAISABUHAY. HIGIT SA LAHAT ITAKWIL ANG MGA GAWANG LIHIS SA IYONG PANINGIN. MAHIRAP MAN GAWIN NGUNIT NANALIG KAMI’Y KASIHAN MO ITO NG HIMALA AT PAGPAPALA UPANG MAKAMTAN ANG BUHAY NA WALANG HANGGAN. SAMAHAN MO PO KAMI MAHAL NA PANGINOONG HESUS AT ILIGTAS SA PAKANA NG DIABLO.. MAMA MARY PANALANGIN MO PO KAMING MGA MAKASALANAN NGAYON AT KUNG KAMI’Y MAMAMATAY AMEN..

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: