Linggo, Setyembre 25, 2022

September 25, 2022

Play

Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Amos 6, 1a. 4-7
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

1 Timoteo 6, 11-16
Lucas 16, 19-31


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Twenty-sixth Week in Ordinary Time (Green)
National Seafarer’s Day
Migrant’s Sunday

UNANG PAGBASA
Amos 6, 1a. 4-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan: “Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion! Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

o kaya: Aleluya.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapo ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

Walang hanggang Hari,
ang Diyos na Poon!
Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion!

Kalul’wa ko, ‘yong purihin
ang Panginoong butihin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Timoteo 6, 11-16

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo

Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay-buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Hesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo: ang mga tagubiling ito’y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya’y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
2 Corinto 8, 9

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay naging dukha
upang tayo’y managana
sa bigay n’yang pagpapala.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 16, 19-31

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga Pariseo: “May isang mayamang nagdaramit nang mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi, at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman, at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, ‘Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito.’ Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro’y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayo’y inaaliw siya rito, samantalang ikaw nama’y nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini.’ At sinabi ng mayaman, ‘Kung gayun po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako’y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’ Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; pakinggan nila ang mga iyon.’ ‘Hindi po sapat ang mga iyon,’ tugon niya, ‘ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan.’ Sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin. Comments are published instantly.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez September 22, 2019 at 4:42 pm

REFLECTION: In our catechism, when we say “sin”, it is a deliberate act with full knowledge and consent that is against others and God’s will. We know a sin is mortal when the act is grave and the consent is fully known, and a sin is venial when it the act is not so grave. But there are two other types of sin that our Church teaches: the sin of commission and the sin of omission. And our Readings for today will explain us these concepts.
1.) SIN OF COMMISSION. In the First Reading (Amos 6:1a, 4-7), Amos condemns the act of social injustice shown by the rich people of the Northern Kingdom (Israel). There is abundance of resources and money at that time, and these rich people would spend and enjoy in themselves. However they are also belittling the poor by selling them for money and taking what these lowly ones only have. So God tells Amos that they will be the first ones to be exiled by the Assyrians. That is why sin of commission refers to doing an act that you think it may be right, but it is not right for others and a sin against the will of God. For instance, the rich people of Israel neglected the poor by making money out of them and trampling them underfoot.
2.) SIN OF OMISSION. In the Gospel (Luke 16:19-31), Jesus presents a parable to the Pharisees who love money so much. There is this rich man who had fine clothes and plentiful feasts, also known in Latin as “Dives”. There is also a poor beggar named Lazarus who would eat the scraps under the table of the rich man. So Lazarus died and was comforted in heaven, while the rich man died and was tormented in flames. No matter how the rich man persuaded Fr. Abraham to spare him from being tormented by sending Lazarus into his house to enjoy his feasts, it is already the end of his life on earth because the poor beggar is now comforted. That is why the sin of omission refers to doing an act that you know that it is right according to God’s will, but you fail to do it. For instance, the rich man has every rich blessing the Lord gave him, but he failed to share it with Lazarus.
My dear brothers and sisters, sin does not only come in the gravity of an action, but it also comes in whether we fail to do what is the right thing (omission) and we prefer to do what we think is right, but in reality it is wrong (commission). Do we need to listen to the contemporary figures of Amos to reach out to the Lazaruses of our lives who are in dire need? Yes they are being taken cared for the by the Church, charitable organizations, National Government, NGOs, and LGUs, but we also have to do our part in reaching out to these people living in poverty and also those who are living ordinarily but experience at lot of problems, trials, and sufferings in their life. That is why Pope Francis’ exhortation for the Extraordinary Jubilee Year of Mercy is not only applicable to this time, but also extended even when the great year has already finished. So as we journey down this road, may we show the value of mercy not injustice towards our neighbors, thus doing what Saint Paul tells us in the Second Reading (1 Timothy 6:11-16): “To keep the commandment without stain or reproach until the appearance of our Lord Jesus Christ” (Cf. v. 14).

Reply

Mark Jefferson Criste July 31, 2022 at 9:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: