Sabado, Setyembre 24, 2022

September 24, 2022

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Ipinahayag ni Kristong ating Panginoon ang ating kaligtasan sa kanyang Kamatayan at Muling Pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang Lingkod na Nagdurusa, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Ama ng lahat ng awa.

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, maunawaan nawa namin ang Iyong pamamaraan.

Ang mga pinuno ng Simbahan nawa’y magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang kapayapaan at pagkakasunduan nawa’y mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, bigyan mo kami ng tapang na tanggapin ang anumang pagdurusa na darating sa aming buhay. Akayin mo kami sa kaganapan ng kaligayahan sa iyong presensya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste August 15, 2020 at 6:57 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez September 25, 2020 at 10:51 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay paalala ng mangaral na manunulat tungkol sa pagkakaroon ng makabuluhang buhay at ng mga makabuluhang bagay dahil sa Panginoong Diyos. Lalo na karamihan sa atin ay miyembro ng kabataan, hindi dapat mawala sa atin ang Panginoon dahil kapiling siya sa atin kahit tumanda man ang ating edad. Kaya sinasabi ng mga karaniwang tao na ang kabataan ang pag-asa ng mundo. Ganun rin na ang kabataan ang pag-asa ng Simbahan upang patuloy lumago ang ating pananampalataya sa Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang ikalawang pagpapahayag ng Panginoong Hesukristo ukol sa kanyang nalalapit na Misteryong Paskwal sa pamamagitan ng kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay. Ang reaksyon ng mga alagad ay parang hindi nila nauunawaan, subalit ayaw din nilang kwestiyonin ang sinabi ng Panginoon. Makikita natin ang pagpapaubaya ng mga Apostol tungkol sa anumang magiging kilos o desisyon ni Kristo. Subalit itong pangyayaring magaganap sa Jerusalem ay siyang magiging tanda ng kanilang pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita. Pagkatapos bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sila rin ay magpapahayag tungkol sa dinanas ni Hesukristo para tayo ay maligtas. Dumanas din sila ng mga dusa alang-alang sa pananampalataya, ngunit hindi sila bumitaw kailanman. Ganun din sana tayo bilang mga Kristiyano, na huwag tayong matakot harapin ang mga sitwasyon ng buhay dahil kaisa natin ang Krus ni Hesus na magdadala sa atin tungo sa tunay na kaligayahan: ang buhay na walang hanggan.

Reply

flor September 28, 2020 at 9:14 pm

Panginoon Di Man Namin Nasaksihan Ang Iyong Paghihirap, Subalit Damang Dama Po Namin ang Iyong Pagpapakasakit At Pagkamatay Sa Krus Ng Kalbaryo, Patawad Pangoinoon Sa Mga Nagawa Naming Pagkakasala sa Iyo, Tanging Hiling Po,Namin Panginoon Patuloy Po Ninyo Kaming Ingatan Na Anumang Pagsubok Ang Dumating Sa Aming Buhay Ay Bigyan Mo Ng Kalutasan Ang Bawat Nananalig At Nananampalataya Sa inyo, Sapagkat Ikaw Ang Diyos Ng Awa, Ang Diyos Ng Buhay At Hindi Po Ninyo Tatangihan Ang Mga Taong Nagbabalik Loob Sa Iyo. Amen.

Reply

Celine loveko September 24, 2022 at 9:48 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Francisco Azupardo September 25, 2022 at 10:46 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesuskristo. Amen.

Reply

Gerardo P. Quevido September 27, 2022 at 3:58 pm

Walang kabuluhan ang lahat ng bagay?
di ko ito maintindihan pagkat ang alam ko ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay dahil ito ay may kabuluhan..

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: