Biyernes, Setyembre 23, 2022

September 23, 2022

Paggunita kay San Pio ng Pietrelcina, pari

Mangangaral 3, 1-11
Salmo 143, 1a at 2abk. 3-4

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Lucas 9, 18-22


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of St. Pius of Pietrelcina, Priest (White)

Mga Pagbasa mula sa
Biyernes ng Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Mangangaral 3, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ng Mangangaral

Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos.
Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay;
ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim.
Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling;
ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo.
Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa;
ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang.
Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito;
ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo.
Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon;
ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon.
Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi;
ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita.
Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkapoot;
ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan.

Ano ang mapapala ng tao sa kanyang ginagawa? Alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa kapanahunan. Ang tao’y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 143, 1a at 2abk. 3-4

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Purihin ang Poon, na aking sanggalang,
matibay kong muog at Tagapagligtas,
at aking tahanang hindi matitinag;
tagapagligtas kong pinagtitiwalaan,

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

Ano ba ang tao, Panginoon namin?
Siya’y tao lamang na ‘yong pinapansin.
Katulad ay ulap na tangay ng hangin
napaparam siya na tulad ng lilim.

Ang Poon ay papurihan,
siya ang aking sanggalang.

ALELUYA
Marcos 10, 45

Aleluya! Aleluya!
Anak ng Tao’y dumating
upang sarili’y ihain;
Lingkod, Manunubos natin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 9, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Isang araw, samantalang nananalanging mag-isa si Hesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, “Sino raw ako ayon sa mga tao?” Sumagot sila, “Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo; sabi naman ng iba, si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una.” “Kayo naman, ano ang sabi ninyo?” tanong niya sa kanila. “Ang Mesiyas ng Diyos!” sagot ni Pedro.

Itinagubilin ni Hesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kaninuman. At sinabi pa niya sa kanila, “Ang Anak ng Tao’y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 1 comment… read it below or add one }

Reynald Perez September 24, 2020 at 1:34 pm

Pagninilay: Sa ating Unang Pagbasa (Mangangaral 3:1-11), sinasabi ng manunulat na para sa Panginoong Diyos, mayroong panahon para sa lahat ng bagay, maging kagalakan man o kalungkutan. Iba ang panahon para sa Diyos at para sa atin. Sa wikang Griyego, ang panahon natin ay “chronos” dahil ito ay nakabatay sa oras, araw, at petsa kung kailan magaganap ang isanf bagay. Subalit para sa Diyos, ang kanyang panahon ay “kairos” sapagkat walang takdang oras, araw, o petsa magagawa niya ang mga bagay sa ikabubuti ng bawat nilalang niya. Kaya minsan, sumosorpresa ang Panginoon sa atin ng mga biyaya sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ang kailangan natin ay patuloy na sumampalataya sa kanya at ganun rin ang paggawa ng kabutihan at kagandahang-loob.

Sa ating Ebanghelyo (Lucas 9:18-22), naglakbay sina Hesus at ang kanyang 12 Apostol sa bayan ng Cesarea Filipi at tinanong sila kung sino siya ayon sa mga tao. Ang sagot ng mga alagad na siya ay isang propeta katulad nina Juan Bautista, o kaya Elias, o kaya Jeremias o iba pang mga propeta. Nang tinanong niya sa kanila mismo kung sino siya para sa kanila, sumagot si Simon Pedro na siya ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos. Ayon sa paniniwala ng mga Hudyo sa kapanahunan ni Hesus, ang Mesiyas ang itinuturing na mapuwersang tagapagpalaya nila laban sa mga Romano. Subalit hindi iyon ang nais maging layunin ni Hesus bilang Tagapagligtas. Kaya bukas niyang ipinahayag sa kanyang mga Apostol ang tunay niyang hangarin bilang Mesiyas: na pagdaanin ang kanyang Misteryong Paskwal sa pamamagitan ng Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Noon, hindi ito naunaawaan at parang matinding pagkabagabag ang bumalot sa isipan ng mga Apostol. Subalit nang si Hesus ay umakyat sa langit at bumamba ang Espiritu Santo sa kanila 10 araw makalipas, dito naunawaan nila ang talagang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At sila’y naging saksi niya sa pagpapahayag ng Mabuting Balita upang ipakilala sa lahat ng tao na si Hesukristo ay ang Panginoon. Katulad ng 12 Apostol, ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ay isang relasyon na dapat dumaloy sa ating buhay, pati na rin sa ating pakikipagkapwa-tao at pagiging miyembro ng kanyang Simbahang itinatag.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: